Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi THPT môn Hóa

Được đăng lên bởi Minh Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015
Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
------------------------------Mã đề thi: 748

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?
0
0
A. CaCO3 t
CaO + CO2.
B. 2KClO3 t
2KCl + 3O2.
0
C. 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O. D. 4Fe(OH)2 + O2 t
2Fe2O3 + 4H2O.
2
2
6
2
1
Câu 2 : Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s 2s 2p 3s 3p . Số hiệu nguyên tử của X là
A. 14.
B. 15.
C. 13.
D. 27.
Câu 3 : Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?
A. Na2SO4.
B. H2SO4.
C. SO2.
D. H2S.
Câu 4: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ca2+.
B. Ag+.
C. Cu2+.
D. Zn2+.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử
duy nhất của N+5). Giá trị của x là
A. 0,15.
B. 0,05.
C. 0,25.
D. 0,10.
Câu 6: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. CuSO4.
B. MgCl2.
C. FeCl3.
D. AgNO3.
Câu 7: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
A. Al.
B. Na.
C. Mg.
D. Cu.
Câu 8: Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. CaO.
B. CrO3.
C. Na2O.
D. MgO.
Câu 9: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là
A. điện phân dung dịch.
B. nhiệt luyện.
C. thủy luyện.
D. điện phân nóng chảy.
Câu 10: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.
(b) Cho CaO vào H2O.
(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH.
(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?
A. K.
B. Na.
C. Ba.
D. Be.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là
A. 2,24.
B. 2,80.
C. 1,12.
D. 0,56.
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị
của V là
A. 2,24.
B. 3,36.
C. 1,12.
D. 4,48.
Câu 14: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản
ứng là
A. 3,36 gam.
B. 2,52 gam.
C. 1,68 gam.
D. 1,44 gam.
Câu 15: Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2
(đktc). Kim loại đó là
Mã đề 748

A. Ba.
B....
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 5 trang)
KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015
Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------
Mã đề thi: 748
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?
A. CaCO
3
0
t

CaO + CO
2
. B. 2KClO
3
0
t

2KCl + 3O
2
.
C. 2NaOH + Cl
2
NaCl + NaClO + H
2
O. D. 4Fe(OH)
2
+ O
2
0
t

2Fe
2
O
3
+ 4H
2
O.
Câu 2 : Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
. Số hiệu nguyên tử của X
A. 14. B. 15. C. 13. D. 27.
Câu 3 : Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?
A. Na
2
SO
4
. B. H
2
SO
4
. C. SO
2
. D. H
2
S.
Câu 4: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ca
2+
. B. Ag
+
. C. Cu
2+
. D. Zn
2+
.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO
3
, thu được x mol NO
2
(là sản phẩm khử
duy nhất của N
+5
). Giá trị của x là
A. 0,15. B. 0,05. C. 0,25. D. 0,10.
Câu 6: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. CuSO
4
. B. MgCl
2
. C. FeCl
3
. D. AgNO
3
.
Câu 7: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
A. Al. B. Na. C. Mg. D. Cu.
Câu 8: Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. CaO. B. CrO
3
. C. Na
2
O. D. MgO.
Câu 9: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là
A. điện phân dung dịch. B. nhiệt luyện.
C. thủy luyện. D. điện phân nóng chảy.
Câu 10: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Sục khí H
2
S vào dung dịch Pb(NO
3
)
2
.
(b) Cho CaO vào H
2
O.
(c) Cho Na
2
CO
3
vào dung dịch CH
3
COOH.
(d) Sục khí Cl
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 11: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?
A. K. B. Na. C. Ba. D. Be.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl
2
dư, thu được 6,5 gam FeCl
3
. Giá trị của m là
A. 2,24. B. 2,80. C. 1,12. D. 0,56.
Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được V lít H
2
(đktc). Giá trị
của V là
A. 2,24. B. 3,36. C. 1,12. D. 4,48.
Câu 14: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe
2
O
3
bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản
ứng là
A. 3,36 gam. B. 2,52 gam. C. 1,68 gam. D. 1,44 gam.
Câu 15: Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H
2
(đktc). Kim loại đó là
Mã đề 748
Đề thi THPT môn Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi THPT môn Hóa - Người đăng: Minh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi THPT môn Hóa 9 10 318