Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử 2014 Hà Huy Tập lần 2

Được đăng lên bởi vp3kilo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2014
MÔN THI: TOÁN; KHỐI A, A1.
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = - x 4 + 2 ( 2 + m ) x 2 - 3 - 2m (1) với m là tham số.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với m = 0 .
b) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành độ
lập thành một cấp số cộng.
1
1+
(sin x - cos x) + sin 2 x
1
2
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:
= (1 + cot x ) .
pö
2
æ
1 + tan ç x - ÷
4ø
è
ì y 2 + 2( x + y ) + 2( y + 1) 2 x - 1 = 0
ï
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: í 3
æ x
ö.
3
+ x + 2x -1 ÷
ï2 x + y = 2 xy ç
è 2
ø
î
é1 - ln(1 + e x + 1) ù e x
û dx .
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân: I = ò ë
x
e +1
ln 3
Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, BC = 2a ,
mặt bên ACC’A’ là hình vuông. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, CC’, A’B’ và H là hình
chiếu của A lên BC. Tính thể tích khối chóp A’.HMN và khoảng cách giữa hai đường thẳng MP và HN.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
ln 8

P=

( a + b + c + 3) .
a2 + b2 + c 2 + 1 3 ( a + 1)( b + 1)( c + 1)
2

2

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD , có điểm M (4; 2) là trung
điểm BC, điểm E thuộc cạnh CD sao cho CE = 3DE , phương trình đường thẳng AE: 4 x + y - 4 = 0 .
Tìm tọa độ đỉnh A biết A có tung độ dương.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( P ) : 3x + 2 y + 3 z - 1 = 0 và
điểm A ( 4;1;3) . Viết phương trình đường thẳng D đi qua A song song với mặt phẳng (P) và D cắt đường
thẳng d :

x-3 y -3 z + 2
=
=
.
3
2
-2

Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn:

z + 1 - 3i
= 1 và z = 3 .
z + 3-i

B. Theo chương trình Nâng cao
4
, đường tròn ngoại tiếp
5
hình chữ nhật cơ sở của elip có phương trình x 2 + y 2 = 34 . Viết phương trình chính tắc của elip và tìm
tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông và M có hoành độ dương.
x y - 4 z +1
=
;
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các đường thẳng d1 : =
1
2
-1
x y-2 z
x + 1 y -1 z + 1
. Viết phương trình đường thẳng D, biết D cắt ba đường
và d 3 :
d2 : =
=
=
=
1
5
2
1
-3
-3
thẳng d1 , d 2 , d3 lầ...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO NGH AN
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TP
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN 2 NĂM 2014
MÔN THI: TOÁN; KHI A, A1.
Thi gian: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (7,0 đim)
u 1 (2,0 đim). Cho hàm s
( )
42
2232yxmxm=-++-- (1) vi m là tham s.
a) Kho sát s biến thiên và v đồ thm s (1) vi 0m = .
b) Tìm tt c các giá tr ca m để đồ thm s (1) ct trc hoành ti bn đim phân bit có hoành độ
lp thành mt cp s cng.
u 2 (1,0 đim). Gii phương trình:
( )
1
1(sincos)sin2
1
2
1cot
2
1tan
4
p
+-+
=+
æö
+-
ç÷
èø
xxx
x
x
.
u 3 (1,0 đim). Gii h phương trình:
2
33
2()2(1)210
2221
2
ì
++++-=
ï
í
æö
+=++-
ï
ç÷
èø
î
yxyyx
x
xyxyxx
.
u 4 (1,0 đim). Tính tích phân:
ln8
ln3
1ln(11)
1
éù
-++
ëû
=
+
ò
xx
x
ee
I
dx
e
.
u 5 (1,0 đim). Cho lăng tr đứng ABC.A’BC’ đáy ABC là tam giác vuông ti A,
,2ABaBCa==
,
mt bên ACC’A’ là hình vuông. Gi M, N, P ln lượt là trung đim ca AC, CC’, A’B’ H là hình
chiếu ca A lên BC. Tính th ch khi chóp A’.HMN và khong cách gia hai đường thng MPHN.
u 6 (1,0 đim). Cho các s thc dương ,,abc. Tìm giá tr ln nht ca biu thc:
(
)
( )( )( )
2
222
3
2
3111
1
abc
P
abc
abc
+++
=-
+++
+++
.
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
u 7.a (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy cho hình vuông ABCD , có đim (4;2)M là trung
đim BC, đim E thuc cnh CD sao cho 3CEDE= , phương trình đường thng AE: 440xy+-=.
Tìm ta độ đỉnh A biết Atung độ dương.
u 8.a (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz cho mt phng
( )
:32310Pxyz++-=
đim
( )
4;1;3A . Viết phương trình đường thng D đi qua A song song vi mt phng (P) và D ct đường
thng
332
:
322
xyz
d
--+
==
-
.
u 9.a (1,0 đim). Tìm s phc z tha mãn:
13
1
3
+-
=
+-
zi
zi
3z = .
B. Theo chương trình Nâng cao
u 7.b (1,0 đim). Trong mt phng Oxy cho đường elip (E) tâm sai
4
5
e =
, đường tròn ngoi tiếp
hình ch nht cơ s ca elip phương trình
22
34+=xy . Viết phương trình chính tc ca elip m
ta độ đim M thuc (E) sao cho M nhìn hai tiêu đim dưới mt góc vuông M hoành độ dương.
u 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz cho các đường thng
1
41
:
112
x
yz
d
-+
==
-
;
2
2
133
:
xy
d
z
-
==
--
3
111
521
:
x
yz
d
+-+
==
. Viết phương trình đường thng D, biết D ct ba đường
thng
123
, , ddd ln lượt ti các đim A, B, C sao cho ABBC= .
u 9.b (1,0 đim). Chng minh rng
048201226102014
20142014201420142014201420142014
......CCCCCCCC++++=++++ .
---HT---
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H tên thí sinh:…………………………………………….. S báo danh:……………………….
WWW.VNMATH.COM
Đề thi thử 2014 Hà Huy Tập lần 2 - Trang 2
Đề thi thử 2014 Hà Huy Tập lần 2 - Người đăng: vp3kilo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử 2014 Hà Huy Tập lần 2 9 10 336