Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử 2014

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng

Facebook: LyHung95

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần 2
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm)
2 x −1
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =
.
x +1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm I (−1; 2) cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho
tam giác AOB có diện tích bằng

3 (với O là gốc tọa độ).

2cos2 x − 2 3 sin x cos x + 1
= 3 cos x − sin x .
2cos 2 x
 2 x3 − 4 x 2 + 3 x − 1 = 2 x 3 ( 2 − y ) 3 − 2 y

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 x + 2 = 3 14 − x 3 − 2 y + 1

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình

π

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I =

2

∫
0

2sin 2 x( x + sin x) + sin 2 x(1 + sin 2 x)
dx.
(1 + cos x) 2

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác ABC. A ' B ' C ' có AA ' = 2a; AB = AC = a và góc giữa cạnh
bên AA ' và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' và khoảng cách từ
điểm A đến mặt phẳng ( A ' BC ) theo a biết rằng hình chiếu của điểm A ' trên mặt phẳng (ABC) trùng với
trực tâm H của tam giác ABC.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương và thỏa mãn 2a + 2b + c 2 = 14 .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a 3 + 2b 2 + 2 c 3 .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, D có B (8; 4) ,
CD = 2 AB và phương trình AD : x − y + 2 = 0 . Gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên AC và
 82 6 
M  ;  là trung điểm của HC. Tìm tọa độ các điểm A, C, D.
 13 13 
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + y + z − 2 = 0 và hai
x −1 y − 3 z + 3
x y−2 z
đường thẳng d1 : =
=
=
. Viết phương trình đường thẳng ∆ song song với
= và d2 :
1
−2
1
1
−3
2
(P) đồng thời cắt hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt tại M, N sao cho đoạn MN ngắn nhất.

Câu 9.a ( 1,0 điểm). Tính mô-đun của số phức z − 2i biết số phức z thỏa mãn ( z − 2i ).( z − 2i ) + 4iz = 0 .
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường tròn (C1 ) : x 2 + y 2 − 4 y = 0 và
(C2 ) : x 2 + 4 x + y 2 + 18 y + 36 = 0 . Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I nằm trên đường thẳng
d : 2 x + y − 7 = 0 đồng thời tiếp xúc ngoài với cả hai đường tròn (C1) và (C2).

Câu 8.b (1,0 điểm)....
Khóa hc Luyn gii đề môn ToánThy Đặng Vit Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa LTĐH Luyn gii đề ti Moon.vn để đạt được kết qu cao nht trong k TSĐH 2014!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khi A và khi A1, ln 2
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH ( 7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
1
12
+
=
x
x
y
.
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s đã cho.
b) Viết phương trình đường thng đi qua đim
( 1;2)
I ct đồ th (C) ti hai đim phân bit A, B sao cho
tam giác AOB có din tích bng
3
(vi O là gc ta độ).
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình
2
2cos 2 3sin cos 1
3cos sin .
2cos2
x x x
x x
x
+
=
Câu 3 (1,0 đim). Gii h phương trình
( )
3 2 3
3
2 4 3 1 2 2 3 2
2 14 3 2 1
x x x x y y
x x y
+ =
+ = +
Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân
π
2 2
2
2
0
.
(1 cos )
x x x x x
I dx
x
+ + +
=
+
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình lăng tr tam giác
. ' ' '
ABC A B C
' 2 ;
= = =
AA a AB AC a
và góc gi
a c
nh
bên
'
AA
và m
t ph
ng (ABC) b
ng 60
0
. Tính th
tích c
a kh
i l
ă
ng tr
. ' ' '
ABC A B C
và kho
ng cách t
đ
i
m A
đế
n m
t ph
ng
( ' )
A BC
theo a bi
ế
t r
ng hình chi
ế
u c
a
đ
i
m
'
A
trên m
t ph
ng (ABC) trùng v
i
tr
c tâm H c
a tam giác ABC.
Câu 6 (1,0 đim).
Cho a, b, c là các s
th
c d
ươ
ng và th
a mãn
2
2 2 14
a b c
+ + =
.
Tìm giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
3 2 3
2 2 .
P a b c
= + +
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1,0 đim).
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy, cho hình thang ABCD vuông t
i A, D
(
)
8;4
B
,
2
CD AB
=
ph
ươ
ng trình
: 2 0
AD x y
+ =
. G
i H hình chi
ế
u vuông góc c
a D trên AC
82 6
;
13 13
M
là trung
đ
i
m c
a HC. Tìm t
a
độ
các
đ
i
m A, C, D.
Câu 8.a (1,0 đim).
Trong không gian v
i h
to
độ
Oxyz, cho m
t ph
ng
( ): 2 2 0
+ + =
P x y z hai
đườ
ng th
ng
1
2
:
1 2 1
x y z
d
= =
2
1 3 3
:
1 3 2
x y z
d
+
= =
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
song song v
i
(P)
đồ
ng th
i c
t hai
đườ
ng th
ng d
1
d
2
l
n l
ượ
t t
i M, N sao cho
đ
o
n MN ng
n nh
t.
Câu 9.a ( 1,0 đim).
Tính mô-
đ
un c
a s
ph
c
2
z i
bi
ế
t
s
ph
c z th
a mãn
04)2).(2( =+ iziziz .
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim). Trong mt phng vi h to độ Oxy, cho hai đường tròn
2 2
1
( ) : 4 0
+ =
C x y y
2 2
2
( ): 4 18 36 0
+ + + + =
C x x y y . Viết phương trình đường tròn (C) tâm I nm trên đường thng
: 2 7 0
+ =
d x y đồng thi tiếp xúc ngoài vi c hai đường tròn (C
1
) và (C
2
).
Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ xyz, cho tam giác ABC A(1; 4; 3) và hai đường thng
1
:
2
9
1
1
1
=
=
+
zyx
,
2
:
1 3 4
2 1 1
x y z
= =
ln lượt cha đường trung tuyến k t đỉnh B đường
cao k t đỉnh C. Tìm ta độ tâm và tính bán kính đường tròn ngoi tiếp tam giác ABC.
Câu 9.b (1,0 đim) Gii h phương trình
2
2 2
2
log log 1
log ( ) 1
xy x
x
y
y
x y
=
=
,
(
)
,x y
Đề thi thử 2014 - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử 2014 9 10 227