Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi Dỏm Đời Ba Xu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
TỔ SINH
Môn: Sinh học. Mã đề 126
Câu 1: Thông tin di truyền trên ADN được thể hiện như thế nào?
A. Thể hiện thông qua số lượng đơn phân của ADN.
B. Thể hiện thông qua thành phần các đơn phân cấu tạo nên ADN.
C. Thể hiện thông qua trình tự sắp xếp của đơn phân trên ADN.
D. Thể hiện thông qua cấu trúc không gian của ADN.
Câu 2: Tất cả các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử như quá trình tái bản ADN và phiên mã thì sự kéo
dài chuỗi luôn theo chiều 5’ → 3’ là vì
A. đầu 5’ bị phôtphoryl hóa và đầu 3’ còn nhóm OH tự do.
B. đầu 5’ không thể tạo ra liên kết phôtphođieste để nối các đơn phân?
C. tất cả các quá trình đọc mã đều theo chiều 5’ → 3’.
D. các enzim đều trượt theo chiều 5’ → 3’.
Câu 3: Có 6 bộ ba mã hóa cho lơxin, mã như vậy được gọi là
A. mã thoái hóa.
B. mã đặc hiệu.
C. mã phổ biến.
D. anticodon.
Câu 4: mARN trưởng thành ở sinh vật nhân thực ở đầu 5’ có chứa mũ 7metylguanin, vài trò của mũ này
là
1. tránh sự tác động của nuclêaza.
2. giúp mARN liên kết tARN trong dịch mã.
3. tránh sự tác động của enzim photphataza.
4. giúp mARN dễ dàng chui qua màng nhân.
Tổ hợp đúng là:
A. 1 và 2.
B. 1 và 3.
C. 2 và 3.
D. 2 và 4.
Câu 5: Trong quá trình dịch mã, nước được tạo ra ở giai đoạn nào?
A. Khi các axit amin liên kết với nhau.
B. Khi axit amin liên kết với tARN.
C. Khi tARN vào ribôxôm.
D. Khi tARN liên kết với mARN.
Câu 6: Trong quá trình dịch mã, tARN liên kết với mARN nhờ liên kết
A. ion.
B. este.
C. peptit.
D. hyđrô.
Câu 7: Trong các dạng đột biến gen thì đột biến thay cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác là
dạng phổ biến hơn so với các dạng còn lại là do
1. ít ảnh hưởng đến cấu trúc protein.
2. dễ dàng xảy ra trong quá trình tái bản ADN.
3. chịu tác động nhiều của các tác nhân đột biến.
4. tạo ra sự đa dạng của gen cấu trúc.
Tổ hợp đúng là:
A. 1 và 2.
B. 1 và 3.
C. 2 và 3.
D. 2 và 4.
Câu 8: Trong quá trình tái bản ADN ở E.coli đã tạo ra được 20 đoạn Okazaki trên một đơn vị tái bản.
Nếu ADN này nhân đôi 3 lần thì số đoạn ARN mồi cần được tổng hợp là
A. 160.
B. 176.
C. 154.
D. 140.
Câu 9: Bộ NST của một loài có 2n = 20, trong tế bào sinh dưỡng của loài này có cặp NST thứ nhất bị đột
biến mất đoạn, cặp NST thứ 2 bị đột biến đảo đoạn và có 3 cặp nhiễm sắc thể khác đều bị đột biến lặp
đoạn. Nếu các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng có cấu trúc khác nhau và không xảy ra trao đổi chéo
trong giảm phân thì tỷ lệ loại giao tử không mang đột biến là
A. 1/220.
B. 1/25.
C. 1/215.
D. 1/210.
Câu 10: Muốn gây đột bi...
1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QĐÔN ĐỀ THI TH ĐẠI HC
T SINH n: Sinh hc. Mã đề 126
u 1: Thông tin di truyn trên ADN được th hin như thế nào?
A. Th hin tng qua s lượng đơn phân ca ADN.
B. Th hin tng qua thành phn các đơn phân cu to nên ADN.
C. Th hin thông qua trình t sp xếp ca đơn phân trên ADN.
D. Th hin tng qua cu trúc không gian ca ADN.
u 2: Tt c các cơ chế di truyn cp độ phân t như quá trình tái bn ADN phiên mã thì s o
i chui luôn theo chiu 5’ 3’ là vì
A. đầu 5’ b phôtphoryl hóa và đầu 3’ còn nhóm OH t do.
B. đầu 5’ không th to ra liên kết phôtphođieste để ni các đơn phân?
C. tt c các quá trình đọc mã đều theo chiu 5’ 3’.
D. các enzim đều trượt theo chiu 5’ 3’.
u 3: Có 6 b ba mã hóa cho lơxin, mã như vy được gi là
A. mã thoái hóa. B. mã đặc hiu. C. mã ph biến. D. anticodon.
u 4: mARN trưởng thành sinh vt nhân thc đầu 5’ cha mũ 7metylguanin, i t ca mũ này
là
1. tránh s tác động ca nuclêaza. 2. giúp mARN liên kết tARN trong dch mã.
3. tránh s tác động ca enzim photphataza. 4. giúp mARN d dàng chui qua màng nhân.
T hp đúng là:
A. 1 và 2. B. 1 và 3. C. 2 và 3. D. 2 và 4.
u 5: Trong quá trình dch mã, nước được to ra giai đon nào?
A. Khi các axit amin liên kết vi nhau. B. Khi axit amin liên kết vi tARN.
C. Khi tARN vào rixôm. D. Khi tARN liên kết vi mARN.
u 6: Trong quá trình dch mã, tARN liên kết vi mARN nh liên kết
A. ion. B. este. C. peptit. D. hyđ.
u 7: Trong c dng đột biến gen thì đột biến thay cp nuclêôtit này bng mt cp nuclêôtit khác là
dng ph biến hơn so vi các dng còn li là do
1. ít nh hưởng đến cu trúc protein. 2. dng xy ra trong qtrình tái bn ADN.
3. chu tác động nhiu ca các tác nhân đột biến. 4. to ra s đa dng ca gen cu trúc.
T hp đúng là:
A. 1 và 2. B. 1 và 3. C. 2 và 3. D. 2 và 4.
u 8: Trong quá trình tái bn ADN E.coli đã to ra được 20 đon Okazaki trên mt đơn v tái bn.
Nếu ADN y nhân đôi 3 ln thì s đon ARN mi cn được tng hp là
A. 160. B. 176. C. 154. D. 140.
u 9: B NST ca mt li 2n = 20, trong tế bào sinh dưỡng ca li này cp NST th nht b đột
biến mt đon, cp NST th 2 b đột biến đảo đon 3 cp nhim sc th kc đều b đột biến lp
đon. Nếu các nhim sc th trong cp tương đồng cu trúc khác nhau không xy ra trao đổi chéo
trong gim phân thì t l loi giao t không mang đột biến là
A. 1/2
20
. B. 1/2
5
. C. 1/2
15
. D. 1/2
10
.
u 10: Mun gây đột biến gen thì tác động vào pha S ca chu kì phân bào là hiu quá nht, bi vì:
A. Ti pha này ADN nhân đôi nên cu trúc ADN không bn vng và d lp ráp nhm.
B. Ti pha y các enzim hot động mnh nht nên d làm thay đổi cu trúc ADN.
C. Ti pha này màng nhân mng nên các tác nhân đột biến d xâm nhp.
D. Ti pha này khitác nhân đột biến thì các ezim s hot động không bình thường.
u 11: Trên mt nhim sc th, xét 4 gen A, B, C và D. Khong cách tương đối gia c gen là:
AB = l,5cM, AC = 16,5cM, BD = 2.0cM, CD = 20cM, BC = 18cM. Trt t đúng ca các gen tn
nhim sc th đó là
A. A B C D. B. C A B D. C. B A C D. D. D B A C.
u 12: người, bnh mù màu do mt alen ln quy định. B m kiu gen: X
A
X
a
× X
A
Y, h sinh con
kiu gen X
A
X
a
X
a
. Nếu không s biến đổi trong cu trúc NST thì ngun nhân dn đến hin tượng
này là
A. do s ri lon phân bào II xy ra trong gim phân ca b.
B. do s ri lon phân bào I xy ra trong gim phân ca b.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Người đăng: Dỏm Đời Ba Xu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 9 10 100