Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đợt 2- 17/4/2010)

Được đăng lên bởi khoahoc012345678
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đợt 2- 17/4/2010)
(Thời gian làm bài: 180 phút)

I. PHẦN CHUNG (7 điểm) (Cho tất cả các thí sinh)
Câu 1 (2đ) Cho hàm số: y = 2x3 - 3x2 + 1 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)
2. Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt trục tung tại
điểm có tung độ bằng 8.
Câu 2 (2đ)

1. Giải hệ phương trình:

 xy − 18 = 12 − x 2


1 2
 xy = 9 + y
3


2. Giải phương trình: 9x + ( x - 12).3x + 11 - x = 0
Câu 3 (1đ) Tính thể tích khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và khoảng
cách giữa cạnh bên và cạnh đáy đối diện bằng m.
2

Câu 4 (1đ)

Tính tích phân:

I = ∫[ x ( 2 − x ) +ln(4 + x 2 )]dx
0

Câu 5 (1đ) Cho tam giác ABC, với BC = a, CA = b, AB = c.

 a(a + c) = b2
Thoả mãn hệ điều kiện: 
 b(b + a) = c 2

CMR:

1
1
1
=
+
sin A sin B sin C

II. PHẦN RIÊNG (3đ) (Thí sinh chỉ làm một trong hai phần)
Theo chương trình chuẩn:
Câu 6a (2đ)
1. Trong mặt phẳng (oxy) cho đường thẳng (d): 3x - 4y + 5 = 0 và đường tròn
2
(C): x + y2 + 2x - 6y + 9 = 0
Tìm những điểm M ∈ (C) và N ∈ (d) sao cho MN có độ dài nhỏ nhất.
2. Trong không gian (oxyz) cho hai mặt phẳng:
(P1): x - 2y + 2z - 3 = 0
(P2): 2x + y - 2z - 4 = 0 và đường thẳng (d):

x+2
y
z −4
=
=
−1
−2
3

Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm I ∈ (d) và tiếp xúc với hai mặt phẳng (P 1),

(P2).
Câu 7a (1đ) Đặt: (1 - x + x2 - x3)4 = a0 + a1x + a2x2 + ... + a12x12.
Tính hệ số a7.
Theo chương trình nâng cao
Câu 6b (2đ)
1. Trong mặt phẳng (oxy) cho đường tròn (C): (x + 1)2 + (y - 3)2 = 1 và điểm
M

1 7 
 , .
5 5 

Tìm trên (C) những điểm N sao cho MN có độ dài lớn nhất.

2. Trong không gian (oxyz), cho mặt cầu (S): x 2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0 và
mặt phẳng (P): x - 2y + 2z - 3 = 0.
Tìm những điểm M ∈ (S), N ∈ (P) sao cho MN có độ dài nhỏ nhất.
Câu 7b (1đ) Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số:
1

f ( x) =

3

1 + 3x − 1 + 2 x
x

khi x ≠ 0, và

f (0) = 0 ;

tại điểm x0 = 0.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đợt 2- 17/4/2010)
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu 1 (2đ) y = 2x3 - 3x2 + 1
1)
Khảo sát và vẽ đồ thị (C)
* TXĐ: R
* Sự biến thiên:

ĐIỂM

+ Giới hạn:

lim y =
x →−∞

−∞ ,

lim y =
x →−∞

+∞

0,25đ

+ Bảng biến thiên: y’ = 6x2 - 6x = 6x (x - 1)
x = 0; ( y = 1)

y' = 0 ⇔ 
x = 1; ( y = 0)

0,25đ

Lập BBT; nêu đúng các khoảng đơn điệu và các điểm cực trị
* Đồ thị: (tự vẽ), rõ ràng, đầy đủ, chính xác.
2)
Tìm M ∈ (C) ?
Giả sử M (x0; y0) ∈ (C) ⇒ y0 = 2x03 - 3x02 + 1
Tiếp tuyến ( ∆) của (C) tại M:
y = (6x0...
SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đợt 2- 17/4/2010)
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN (Thời gian làm bài: 180 phút)
I. PHẦN CHUNG (7 điểm) (Cho tất cả các thí sinh)
Câu 1 (2đ) Cho hàm số: y = 2x
3
- 3x
2
+ 1
(1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)
2. Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt trục tung tại
điểm có tung độ bằng 8.
Câu 2 (2đ) 1. Giải hệ phương trình:
+=
=
2
2
3
1
9
1218
yxy
xxy
2. Giải phương trình: 9
x
+ (
x
- 12).3
x
+ 11 -
x
= 0
Câu 3 (1đ) Tính thể tích khối chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng a khoảng
cách giữa cạnh bên và cạnh đáy đối diện bằng m.
Câu 4 (1đ) Tính tích phân:
++=
2
2
0
)]4ln()2([ dxxxxI
Câu 5 (1đ) Cho tam giác ABC, với BC = a, CA = b, AB = c.
Thoả mãn hệ điều kiện:
=+
=+
2
2
)(
)(
cabb
bcaa
CMR:
CBA sin
1
sin
1
sin
1
+=
II. PHẦN RIÊNG (3đ) (Thí sinh chỉ làm một trong hai phần)
Theo chương trình chuẩn:
Câu 6a (2đ)
1. Trong mặt phẳng (oxy) cho đường thẳng (d): 3x - 4y + 5 = 0 đường tròn
(C): x
2
+ y
2
+ 2x - 6y + 9 = 0
Tìm những điểm M
(C) và N
(d) sao cho MN có độ dài nhỏ nhất.
2. Trong không gian (oxyz) cho hai mặt phẳng:
(P
1
): x - 2y + 2z - 3 = 0
(P
2
): 2x + y - 2z - 4 = 0 và đường thẳng (d):
3
4
21
2
=
=
+
zyx
Lập phương trình mặt cầu (S) tâm I
(d) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P
1
),
(P
2
).
Câu 7a (1đ) Đặt: (1 - x + x
2
- x
3
)
4
= a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
12
x
12
.
Tính hệ số a
7
.
Theo chương trình nâng cao
Câu 6b (2đ)
1. Trong mặt phẳng (oxy) cho đường tròn (C): (x + 1)
2
+ (y - 3)
2
= 1 và điểm
M
5
7
,
5
1
. Tìm trên (C) những điểm N sao cho MN có độ dài lớn nhất.
2. Trong không gian (oxyz), cho mặt cầu (S): x
2
+ y
2
+ z
2
+ 2x - 4y - 2z + 5 = 0 và
mặt phẳng (P): x - 2y + 2z - 3 = 0.
Tìm những điểm M
(S), N
(P) sao cho MN có độ dài nhỏ nhất.
Câu 7b (1đ) Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số:
1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đợt 2- 17/4/2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đợt 2- 17/4/2010) - Người đăng: khoahoc012345678
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đợt 2- 17/4/2010) 9 10 457