Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đại học lần 2

Được đăng lên bởi haphong-thptbs
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BỈM SƠN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...................

Cho: Fe=56; Mg=24; Al=27; Cu=64; Ba=137; Na=23; Ag=108; Cl=35,5; Br=80; S=32; N=14; C=12; O=16; H=1.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
H SO đăc ,170 C
, ete khan
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa: Butan-2-ol  
    X  HBr
  Y  Mg
  Z .
X, Y, Z là các sản phẩm chính. Công thức của Z là
A. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3.
B. (CH3)3C-MgBr.
C. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr.
D. CH3-CH(Mg)-CH2-CH3.
Câu 2: Cho các chất sau: (1) C2H5OH; (2) CH3-COOH; (3) C6H5OH ; (4) p-CH3-C6H5OH;
(5) CH2Cl-COOH. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ linh động nguyên tử hiđro trong nhóm -OH của các
chất trên là
A. (1), (4), (3),(2), (5).
B. (1), (3),(4), (5), (2).
C. (1), (4), (2), (3), (5).
D. (3), (4), (1), (2), (5).
Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có tỉ khối so với H2 là 6. Đun nóng X với Ni đến phản ứng
hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 8 . Anken đó là
A. etilen.
B. propen.
C. but-1-en.
D. pent-1-en
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam một este đơn chức mạch hở E thu được 26,4 gam CO 2 và 8,1 gam H2O.
Nếu cho 12,9 gam E tác dụng với NaOH dư rồi chưng cất dung dịch thì thu được 4,8 gam hơi một ancol.
Axit tạo nên este E là
A. axit metacrylic.
B. axit fomic.
C. axit axetic.
D. axit acrylic.
Câu 5: Hòa tan hết 45 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO 3, sau phản ứng hoàn toàn thu
được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 0,15 mol N2O và 0,15 mol NO. Cô cạn dung dịch Y thu được 190,5
gam hỗn hợp muối khan. Số mol HNO3 đã bị khử là
A. 0,45 mol.
B. 0,99 mol.
C. 0,35 mol.
D. 0,525 mol.
Câu 6: Cho các phản ứng sau đây
(a) Thủy phân 1,2-đicloetan bằng dung dịch NaOH.
(b) Thủy phân 1,1-đicloetan bằng dung dịch NaOH.
(c) Oxi hóa etilen bằng O2, xúc tác PdCl2/CuCl2.
(d) Cho axetilen tác dụng với H2O (HgSO4, H2SO4loãng, t0).
Phản ứng không tạo ra anđehit axetic là
A. (a).
B. (a), (b).
C. (c)
D. (b), (d).
Câu 7: Cho nước brom vào hỗn hợp gồm phenol và axit axetic, đến khi ngừng mất màu nước brom thì lọc
và thu được 66,2 gam kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, cần dùng hết 400,0 ml dung dịch NaOH
10,0% (D=1,2 g/ml). Phần trăm số mol của axit axetic trong hỗn hợp đầu là
A. 65,7%.
B. 25%.
C. 75,0% .
D. 39,5%
Câu 8: Amophot là một loại phân bón có côn...
SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT BỈM SƠN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013-2014
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:...................
Cho: Fe=56; Mg=24; Al=27; Cu=64; Ba=137; Na=23; Ag=108; Cl=35,5; Br=80; S=32; N=14; C=12; O=16; H=1.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa: Butan-2-ol
ZYX
khaneteMg
HBr
CđăcSOH
,
170,
0
42
.
X, Y, Z là các sản phẩm chính. Công thức của Z là
A. CH
3
-CH(MgBr)-CH
2
-CH
3
. B. (CH
3
)
3
C-MgBr.
C. CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-MgBr. D. CH
3
-CH(Mg)-CH
2
-CH
3
.
Câu 2: Cho các chất sau: (1) C
2
H
5
OH; (2) CH
3
-COOH; (3) C
6
H
5
OH ; (4) p-CH
3
-C
6
H
5
OH;
(5) CH
2
Cl-COOH. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ linh động nguyên tử hiđro trong nhóm -OH của các
chất trên là
A. (1), (4), (3),(2), (5). B. (1), (3),(4), (5), (2).
C. (1), (4), (2), (3), (5). D. (3), (4), (1), (2), (5).
Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm H
2
một anken tỉ khối so với H
2
6. Đun nóng X với Ni đến phản ứng
hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H
2
là 8 . Anken đó là
A. etilen. B. propen. C. but-1-en. D. pent-1-en
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam một este đơn chức mạch hở E thu được 26,4 gam CO
2
và 8,1 gam H
2
O.
Nếu cho 12,9 gam E tác dụng với NaOH rồi chưng cất dung dịch thì thu được 4,8 gam hơi một ancol.
Axit tạo nên este E là
A. axit metacrylic. B. axit fomic. C. axit axetic. D. axit acrylic.
Câu 5: Hòa tan hết 45 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO
3
, sau phản ứng hoàn toàn thu
được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 0,15 mol N
2
O và 0,15 mol NO. Cô cạn dung dịch Y thu được 190,5
gam hỗn hợp muối khan. Số mol HNO
3
đã bị khử là
A. 0,45 mol. B. 0,99 mol. C. 0,35 mol. D. 0,525 mol.
Câu 6: Cho các phản ứng sau đây
(a) Thủy phân 1,2-đicloetan bằng dung dịch NaOH.
(b) Thủy phân 1,1-đicloetan bằng dung dịch NaOH.
(c) Oxi hóa etilen bằng O
2
, xúc tác PdCl
2
/CuCl
2
.
(d) Cho axetilen tác dụng với H
2
O
(HgSO
4
, H
2
SO
4
loãng, t
0
).
Phản ứng không tạo ra anđehit axetic là
A. (a). B. (a), (b). C. (c) D. (b), (d).
Câu 7: Cho nước brom vào hỗn hợp gồm phenol axit axetic, đến khi ngừng mất màu nước brom thì lọc
thu được 66,2 gam kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, cần dùng hết 400,0 ml dung dịch NaOH
10,0% (D=1,2 g/ml). Phần trăm số mol của axit axetic trong hỗn hợp đầu là
A. 65,7%. B. 25%. C. 75,0% . D. 39,5%
Câu 8: Amophot là một loại phân bón có công thức là
A. NH
4
NO
3
và Ca(H
2
PO
4
)
2
. B. NH
4
H
2
PO
4
và (NH
4
)
2
HPO
4
.
C. (NH
4
)
3
PO
4
và Ca(H
2
PO
4
)
2
. D. NH
4
NO
3
, Ca
3
(PO
4
)
2
.
Câu 9: Hỗn hợp A gồm axit đơn chức Y axit hai chức Z (Y, Z cùng số nguyên tử cacbon). Chia hỗn
hợp A thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít H
2
(ở đktc). Phần 2 đem đốt
cháy hoàn toàn thu được 26,4 gam CO
2
. Công thức và % khối lượng của Z trong hỗn hợp A là
A. HOOC-CH
2
-COOH và 70,87%. B. HOOC-C
2
H
4
-COOH và 54,88%.
C. HOOC-COOH và 60,00%. D. HOOC-COOH và 42,86%.
Câu 10: Trộn 250 ml dung dịch H
2
SO
4
2M với 200 ml dung dịch gồm KAlO
2
(hoặc K[Al(OH)
4
]) 1M
Ba(OH)
2
1,25M thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là
A. 66,05. B. 58,25. C. 116,50 D. 73,85.
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
Đề thi thử Đại học lần 2 - Trang 2
Đề thi thử Đại học lần 2 - Người đăng: haphong-thptbs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử Đại học lần 2 9 10 524