Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-2012

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TT-HUẾ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC
-------------------------------------

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-2012
MÔNTHI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi
132

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16;P=31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40;Ba=137;Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl clorua; 0,3 mol benzyl bromua; 0,1 mol hexyl clorua; 0,15 mol
phenyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc, rồi
cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 57,4
B. 14,35
C. 70,75
D. 28,7
Câu 2: Cho 3,78 gam hỗn hợp X gồm CH2=CHCOOH, CH3COOH và CH2=CHCH2OH phản ứng vừa
đủ với dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,03 mol X cần dùng vừa đủ 20 ml dung
dịch NaOH 0,75M. Khối lượng của CH2=CHCOOH có trong 3,78 gam hỗn hợp X là
A. 0,72 gam
B. 2,16 gam
C. 1,08 gam
D. 1,44 gam
Câu 3: M là hỗn hợp của một ancol no X và axit hữu cơ đơn chức Y đều mạch hở. Đốt cháy hết 0,4
mol hỗn hợp M cần 30,24 lít O2 (đktc) vừa đủ, thu được 52,8 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Biết số
nguyên tử cacbon trong X và Y bằng nhau. Số mol của Y lớn hơn số mol của X. CTPT của X, Y là
A. C3H8O2 và C3H6O2 B. C3H8O2 và C3H2O2 C. C3H8O2 và C3H4O2 D. C4H8O2 và C4H4O2
Câu 4: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và CH 3COOH có số mol bằng nhau. Lấy 5,3 g hỗn hợp X cho
tác dụng với 5,75 g C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được m (g) hỗn hợp este (hiệu suất các
phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị m là :
A. 8,80
B. 8,10
C. 6,48
D. 7,04
Câu 5: Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào 150 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho
dung dịch X tác dụng với 320 ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,68 gam kết tủa. Tính m?
A. 2,7 gam
B. 1,62 gam
C. 2,16 gam
D. 1,89 gam
Câu 6: Oxi hóa m gam ancol etylic một thời gian thu được hỗn hợp X. Chia X thành 3 phần bằng
nhau: - Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO 3 thoát ra 4,48 lít khí.- Phần 2 tác dụng với Na
dư thoát ra 8,96 lít khí- Phần 3 tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư tạo thành 21,6 gam Ag. Các
phản ứng của hỗn hợp X xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m và hiệu suất phản ứng
oxi hóa ancol etylic là
A. 124,2 và 33,33%
B. 82,8 và 50%
C. 96,8 và 42,86%
D. 96 và 60%
Câu 7: Biết rằng A tác dụng với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn B
và hỗn...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TT-HUẾ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC
-------------------------------------
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-2012
MÔNTHI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi
132
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16;P=31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40;Ba=137;Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl clorua; 0,3 mol benzyl bromua; 0,1 mol hexyl clorua; 0,15 mol
phenyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc, rồi
cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 57,4 B. 14,35 C. 70,75 D. 28,7
Câu 2: Cho 3,78 gam hỗn hợp X gồm CH
2
=CHCOOH, CH
3
COOH và CH
2
=CHCH
2
OH phản ứng vừa
đủ với dung dịch chứa 8 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,03 mol X cần dùng vừa đủ 20 ml dung
dịch NaOH 0,75M. Khối lượng của CH
2
=CHCOOH có trong 3,78 gam hỗn hợp X là
A. 0,72 gam B. 2,16 gam C. 1,08 gam D. 1,44 gam
Câu 3: M hỗn hợp của một ancol no X axit hữu đơn chức Y đều mạch hở. Đốt cháy hết 0,4
mol hỗn hợp M cần
30,24
lít O
2
(đktc) vừa đủ, thu được 52,8 gam CO
2
19,8 gam H
2
O. Biết số
nguyên tử cacbon trong X và Y bằng nhau. Số mol
của
Y lớn hơn số mol của X. CTPT của X,
Y là
A. C
3
H
8
O
2
và C
3
H
6
O
2
B. C
3
H
8
O
2
và C
3
H
2
O
2
C. C
3
H
8
O
2
và C
3
H
4
O
2
D. C
4
H
8
O
2
và C
4
H
4
O
2
Câu 4: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH CH
3
COOH số mol bằng nhau. Lấy 5,3 g hỗn hợp X cho
tác dụng với 5,75 g C
2
H
5
OH ( H
2
SO
4
đặc làm xúc tác) thu được m (g) hỗn hợp este (hiệu suất các
phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị m là :
A. 8,80 B. 8,10 C. 6,48 D. 7,04
Câu 5: Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào 150 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho
dung dịch X tác dụng với 320 ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,68 gam kết tủa. Tính m?
A. 2,7 gam B. 1,62 gam C. 2,16 gam D. 1,89 gam
Câu 6: Oxi hóa m gam ancol etylic một thời gian thu được hỗn hợp X. Chia X thành 3 phần bằng
nhau: - Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO
3
thoát ra 4,48 lít khí.- Phần 2 tác dụng với Na
thoát ra 8,96 lít khí- Phần 3 tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo thành 21,6 gam Ag. Các
phản ứng của hỗn hợp X xảy ra hoàn toàn. Thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m và hiệu suất phản ứng
oxi hóa ancol etylic là
A. 124,2 và 33,33% B. 82,8 và 50% C. 96,8 và 42,86% D. 96 và 60%
Câu 7: Biết rằng A tác dụng với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn B
hỗn hợp hơi C. Chưng cất C thu được D, D tráng bạc tạo sản phẩm E. E tác dụng với dung dịch
NaOH lại thu được B. Công thức cấu tạo của A là
A. HCOOCH
2
CH=CH
2
B. CH
3
COOCH=CH
2
C. HCOOCH=CH-CH
3
D. HCOOCH=CH
2
Câu 8: Hỗn hợp X gồm Fe(NO
3
)
2
, Cu(NO
3
)
2
AgNO
3
. Thành phần % khối lượng của N trong X
11,864%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại từ 14,61 gam X?
A. 7,68 gam B. 3,36 gam C. 6,72 gam D. 10,56 gam
Câu 9: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol propenal và a mol khí hidro. Cho hỗn hợp A qua ống sứ nung nóng có
chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp B gồm propanal, propan-1-ol, propenal 0,15 mol hidro. Tỉ
khối hơi của hỗn hợp B so với metan bằng 1,55. Giá trị của a là
A. 0,35 B. 0,3 C. 0,20 D. 0,25
Câu 10: Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
loãng, nóng thu được khí 0,448 lít X
duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 22,7 gam chất rắn khan. Vậy công thức của khí X là:
A. NO B. NO
2
C. N
2
D. N
2
O
Câu 11: Cho a mol hợp chất thơm X phản ứng vừa hết với a lit dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu
cho a mol X phản ứng với Na dư thu được 22,4a lit H
2
(đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HO-C
6
H
4
-COOH B. HO-CH
2
-C
6
H
4
OH C. CH
3
-C
6
H
3
(OH)
2
D. HO-C
6
H
4
-COOCH
3
Trang 1/8 - Mã đề thi 132
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-2012 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-2012 9 10 57