Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ V NĂM HỌC 2012-2013 - toán chuyên vĩnh phúc lần 5

Được đăng lên bởi Lương Minh Quang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5756 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Đề chính thức
(Đề thi gồm 01 trang)


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ V NĂM HỌC 2012-2013

Môn: Toán - Khối A-A1-B
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (2 điểm) Cho hàm số y  x 3  6 x 2  9 x . 1
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 .
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị  C  của hàm số 1 biết : Tiếp tuyến tạo với đường thẳng

 : x  y 1  0

một góc  sao cho cos  

4
và tiếp điểm có hoành độ nguyên.
41



Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2cos2 x  2 3 sin x cos x  1  3 sin x  3 cos x



 53  5 x  10  x   5 y  48 9  y  0
2) Giải hệ phương trình: 
( x, y  ) .
2
 2 x  y  6  x  2 x  y  11  2 x  66
2

9  x2 
3
Câu III (1 điểm) Tính tích phân : I    x  2  x   x ln
 dx
9  x2 
0
Câu IV. (1 điểm) Cho hình chóp S . ABCD có SB  SC  SD  AB  BC  CD  DA  2 ,
và góc giữa hai mặt phẳng  SAB  và  SAD  bằng 900 .Tính thể tích khối chóp S . ABCD .

Câu V. (1 điểm) Cho các số thực không âm a, b, c thoả mãn điều kiện : a  b  c  3









Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : T  a 2  ab  b 2 b 2  bc  c 2 c 2  ca  a 2 .

B. PHẦN RIÊNG (3 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1.Theo chương trình Chuẩn
Câu VIa. ( 2 điểm)1)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn  S1  : x 2  y 2  10
và  S 2  : x 2  y 2  10 x  10 y  30  0 cắt nhau tại hai điểm A  3;1 , B . Viết phương trình đường
thẳng đi qua điểm A và cắt  S1  ,  S2  tại các điểm thứ hai tương ứng C , D sao cho A là trung điểm
của đoạn thẳng CD .
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H 1; 2;3 viết phương trình mặt phẳng    đi qua
H và cắt ba trục toạ độ tại các điểm A, B, C khác gốc O sao cho H là trực tâm tam giác ABC .
Câu VIIa. (1 điểm) Trong mặt phẳng phức , xác định tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thoả
mãn : 1  i  z  1  i  z  2 z  1 .

2. Theo chương trình Nâng cao
Câu VIb. ( 2 điểm)1)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,lập phương trình chính tắc của elip

 E  biết rằng có một đỉnh và hai tiêu điểm của  E  tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ
nhật cơ sở của  E  là 12  2  3  .
2)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  d  :

x  2 y 1 z 1


và mặt cầu
1
2
1

 S  :  x  12   y  22   z  12  25. Viết phương trình đường thẳng    đi qua điểm
cắt đường thẳng  d  và cắt mặt cầu ...
www.VNMATH.com
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ V
NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán - Khối A-A1-B
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (2 điểm) Cho hàm số
y
3 2
6 9
x x x
.
1
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
1
.
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị
C
của hàm số
1
biết : Tiếp tuyến tạo với đường thẳng
x y
một góc
sao cho
4
cos
41
và tiếp điểm có hoành độ nguyên.
Câu II
(2 điểm) 1) Giải phương tnh:
2
2cos 2 3 sin cos 1 3 sin 3 cos
x x x x x
2) Giải hệ phương trình:
2
53 5 10 5 48 9 0
2 6 2 11 2 66
x x y y
x y x x y x
( , )
x y
.
Câu III
(1 điểm) Tính tích phân :
2
2
3
2
0
9
2 ln
9
x
I x x x dx
x
Câu IV
. (1 điểm) Cho hình chóp
.
S ABCD
2
SB SC SD AB BC CD DA
,
và góc giữa hai mặt phẳng
SAB
SAD
bằng
0
90
.Tính thể tích khối chóp
.
S ABCD
.
Câu V
. (1 điểm) Cho các số thực không âm
, ,
a b c
thoả mãn điều kiện :
3
a b c
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
2 2 2 2 2 2
T a ab b b bc c c ca a
.
B. PHẦN RIÊNG (3 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1.Theo chương trình Chuẩn
Câu VIa.
( 2 điểm)1)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường tròn
2 2
1
: 10
S x y
2 2
2
: 10 10 30 0
S x y x y
cắt nhau tại hai điểm
3;1 ,
A B
. Viết phương trình đường
thẳng đi qua điểm
A
cắt
1 2
,
S S
tại các điểm thứ hai tương ứng
,
C D
sao cho
A
là trung điểm
của đoạn thẳng
CD
.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
1;2;3
H
viết phương tnh mặt phẳng
đi qua
H
và cắt ba trục to độ tại các điểm
, ,
A B C
khác gốc
O
sao cho
H
là trực tâm tam giác
ABC
.
Câu VIIa
. (1 điểm) Trong mặt phẳng phức , xác định tập hợp các điểm
M
biểu diễn số phức
z
thoả
mãn :
1 1 2 1.
i z i z z
2. Theo chương trìnhng cao
Câu VIb.
( 2 điểm)1)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,lập phương trình chính tắc của elip
E
biết rằng một đỉnh hai tiêu điểm của
E
tạo thành một tam giác đều chu vi hình chữ
nhật cơ sở của
E
12 2 3
.
2)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
2 1 1
:
1 2 1
x y z
d
và mặt cầu
2 2 2
: 1 2 1 25.
S x y z
Viết phương trình đường thẳng
đi qua điểm
1; 1; 2
M
cắt đường thẳng
d
và cắt mặt cầu
S
tại hai điểm
A
B
sao cho
8
AB
.
Câu VIIb
. (1 điểm). Giải bất phương trình:
2 2
5 5
log 3 1 log 2
x x x x x
Đề chính thức
(Đề thi gồm 01 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ V NĂM HỌC 2012-2013 - toán chuyên vĩnh phúc lần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ V NĂM HỌC 2012-2013 - toán chuyên vĩnh phúc lần 5 - Người đăng: Lương Minh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ V NĂM HỌC 2012-2013 - toán chuyên vĩnh phúc lần 5 9 10 577