Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn hóa

Được đăng lên bởi Suong Le
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ SỐ 23
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu từ câu 1 đến câu 40)

C3 H 7 OH , C 2 H 5OH

CH 3OC3 H 7

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 80.08 gam hỗn hợp X gồm
H 2O
CO2
V
V
được 95,76 gam
và lít khí
(đktc). Giá trị của
là?

và

A. 129,600

D. 112,000

B. 87,808

C. 119,168

thu

Câu 2: Tráng bạc hoàn toàn 5,72g một andehit X no đơn chức, mạch hở. Toàn bộ lượng bạc thu được

HNO3

NO2

V

đem hòa tan hết vào dung dịch
đặc nóng giải phóng lít khí
( sản phẩm khử duy
nhất). Sau phản ứng khối lượng dung dịch thay đổi 16,12g ( giả sử hơi nước bay hơi không đáng
kể). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

CH 3CHO
A.

C 2 H 5 CHO

HCHO
B.

C3 H 7 CHO

D.

D.

C8 H 10O
Câu 3: X có công thức phân tử là

NAOH.
. X tác dụng với

X tác dụng với dd brom cho Y

C8 H 8OBr2 .
có công thức phân tử là
A. 6

Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn?

B. 5

C. 4

D. 3

CO2
Câu 4: Đốt cháy 1,6gam một este E đơn chức được 3,52 gam

H 2O.
và 1,152 gam

Nếu cho

NAOH
10gam E tác dụng với 150ml dung dịch
1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được
11,6 gam chất rắn khan. Vậy công thức của axit tạo nên este trên có thể là

CH 2 C (CH 3 )  COOH

CH 2 CH  COOH
A.

B.

HOOC(CH 2 ) 3 CH 2 OH

CH 3CH 2  COOH

C.

D.

Ca 2



HCO3 .

Mg 2

Câu 5: Một loại nước cứng có chức
0,002M;
0,003M và
Hãy cho biết cần lấy
Ca(OH ) 2
bao nhiêu ml dd
0,05M để biến l lít nước cứng đó thành nước mềm ( coi như các phản

CaCO3
ứng xảy ra hoàn toàn và kết tủa thu được gồm
A. 200

B.140

Mg (OH ) 3 ?
và

C.100

D. 160

Câu 6: Trong số các chất toluene, benzene, propilen, propanal, phenol, ancol anlylic, đivinyl,
xiclobutan, stiren, metylxiclopropan. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?

A. 7

B. 8

C.9

D. 6

Câu 7: Cho 43,6 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 2 lít dung

NAOH
dịch

NAOH
0,5M thu được 49,2 gam muối và 0,2 mol ancol. Lượng

dư được trung hòa

HCl
vừa hết bởi 0,5 lít dung dịch

0,8M. Công thức cấu tạo của X là

(CH 3COO) 2 C 2 H 4

C3 H 5 (COOCH3 ) 3

A.

B.

( HCOO) 3 C3 H 5

(CH 3COO) 3 C3 H 5

C.

D.

O3 ,

Cl2

Câu 8: Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau:

H 2O2

S
,

,

FeCl3 , AgNO3

,
xanh là

tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

C3 H 5 Br3 ,

NaOH

Câu 9: Chất X có công thức phân tử
đun X với dung dịch
Cu (OH ) 2 .
có khả năng tác dụng với
Số cấu tạo X thỏa mãn là
A. 4

B. 2

thu được chất hữu cơ Y

C. 3

Fe2 O3
Câu 10: Cho hỗn hợp...

 !"#
$ Đốt cháy hoàn toàn 80.08 gam hỗn hợp X gồm
,
73
OHHC
OHHC
52
733
HOCCH
thu
được 95,76 gam
OH
2
V
lít khí
2
CO
(đktc). Giá trị của
V
là?
A. 129,600 B. 87,808 C. 119,168 D. 112,000
$ Tráng bạc hoàn toàn 5,72g một andehit X no đơn chức, mạch hở. Toàn bộ lượng bạc thu được
đem hòa tan hết vào dung dịch
3
HNO
đặc nóng giải phóng
V
lít khí
2
NO
( sản phẩm khử duy
nhất). Sau phản ứng khối lượng dung dịch thay đổi 16,12g ( giả sử hơi nước bay hơi không đáng
kể). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A.
CHOCH
3
B.
D.
CHOHC
52
D.
CHOHC
73
$ X có công thức phân tử
OHC
108
. X tác dụng với
.NAOH
X tác dụng với dd brom cho Y
có công thức phân tử là
.
288
OBrHC
Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn?
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
$ Đốt cháy 1,6gam một este E đơn chức được 3,52 gam
2
CO
1,152 gam
.
2
OH
Nếu cho
10gam E tác dụng với 150ml dung dịch
1M, cạn dung dịch sau phản ứng thu được
11,6 gam chất rắn khan. Vậy công thức của axit tạo nên este trên có thể là
A.
COOHCHCH
2
B.
COOHCHCCH )(
32
C.
OHCHCHHOOC
232
)(
D.
COOHCHCH
23
%$ Một loại nước cứngchức
2
Ca
0,002M;
2
Mg
0,003M
.
3
HCO
Hãy cho biết cần lấy
bao nhiêu ml dd
2
)(OHCa
0,05M để biến l lít nước cứng đó thành nước mềm ( coi như các phản
ứng xảy ra hoàn toàn và kết tủa thu được gồm
3
Ca CO
?)(
3
OHMg
A. 200 B.140 C.100 D. 160
 &$ Trong số các chất toluene, benzene, propilen, propanal, phenol, ancol anlylic, đivinyl,
xiclobutan, stiren, metylxiclopropan. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?
đề thi thử đại học môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử đại học môn hóa - Người đăng: Suong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
đề thi thử đại học môn hóa 9 10 44