Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học môn hóa 2015

Được đăng lên bởi van-vinh1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.
Câu 1. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên
tử của nguyên tố X là
A. 12.
B. 13.
C. 11.
D. 14.
Câu 2. Cho phương trình hóa học:
aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑ + eH2O
Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 3.
B. 1 : 2.
C. 2 : 3.
D. 2 : 9.
Câu 3. Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?
A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.
B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.
C. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.
D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (830C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.
Câu 4. Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?
A. Clo.
B. Oxi.
C. Nitơ.
D. Cacbon.
Câu 5. Thành phần chính của phân đạm ure là
B. Ca(H2PO4)2.
C. KCl.
D. K2SO4.
A. (NH2)2CO.
Câu 6. Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X
là khí nào sau đây?
A. CO2.
B. CO.
C. SO2.
D. NO2.
Câu 7: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch
HNO3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản
ứng là
A. 0,6200 mol.
B. 1,2400 mol.
C. 0,6975 mol.
D. 0,7750 mol.
Câu 8. Phương trình hóa học nào sau đây là sai?
A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.
B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.
C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.
Page 1 of 7

Câu 9. Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy
gồm các nguyên tố kim loại là:
A. X, Y, E.
B. X, Y, E, T.
C. E, T.
D. Y, T.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.
Câu 11. Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A,
trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm
khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra ...
Page 1 of 7
B GIÁO DCĐÀO TO
ĐỀ THI MINH HA - K THI THPT QUC GIA NĂM 2015
Môn thi: HÓA HC
Thi gian làm bài: 90 phút.
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.
Câu 1. trng thái cơ bn, cu hình electron lp ngoài cùng ca nguyên t X 3s
2
. S hiu nguyên
t ca nguyên t X là
A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.
Câu 2. Cho phương trình hóa hc:
aFe + bH
2
SO
4
cFe
2
(SO
4
)
3
+ dSO
2
+ eH
2
O
T l a : b là
A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 2 : 9.
Câu 3. Cho sơ đồ điu chế HNO
3
trong phòng thí nghim:
Phát biu nào sau đây là sai khi nói v quá trình điu chế HNO
3
?
A. HNO
3
là axit yếu hơn H
2
SO
4
nên b đẩy ra khi mui.
B. HNO
3
sinh ra dưới dng hơi nên cn làm lnh để ngưng t.
C. Đốt nóng bình cu bng đèn cn để phn ng xy ra nhanh hơn.
D. HNO
3
có nhit độ sôi thp (83
0
C)
nên d b bay hơi khi đun nóng.
Câu 4. Nguyên t hóa hc nào sau đây thuc nhóm halogen?
A. Clo. B. Oxi. C. Nitơ. D. Cacbon.
Câu 5. Thành phn chính ca phân đạm ure là
A. (NH
2
)
2
CO. B. Ca(H
2
PO
4
)
2
. C. KCl. D. K
2
SO
4
.
Câu 6. Khi đốt cháy than đá, thu đưc hn hp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, đc). X
là khí nào sau đây?
A. CO
2
. B. CO. C. SO
2
. D. NO
2
.
Câu 7: Hn hp X gm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dng vi dung dch
HNO
3
loãng (dư), sau phn ng khi lượng dung dch tăng 13,23 gam. S mol HNO
3
tham gia phn
ng là
A. 0,6200 mol. B. 1,2400 mol. C. 0,6975 mol. D. 0,7750 mol.
Câu 8. Phương trình hóa hc nào sau đây là sai?
A. 2Na + 2H
2
O 2NaOH + H
2
. B. Ca + 2HCl CaCl
2
+ H
2
.
C. Fe + CuSO
4
FeSO
4
+ Cu. D. Cu + H
2
SO
4
CuSO
4
+ H
2
.
Đề thi thử đại học môn hóa 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử đại học môn hóa 2015 - Người đăng: van-vinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi thử đại học môn hóa 2015 9 10 293