Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học môn Hóa lần I chuyên ĐHSP

Được đăng lên bởi van-anh-hoang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Mã đề: 212

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I NĂM 2014
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………….
Số báo danh: ………………………..Phòng thi:……………………….
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp
kim Zn – Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là
A. Phản ứng ở điện cực dương đều là sự oxi hóa Cl-.
B. Ở catot đều xảy ra sự khử.
C. Phản ứng xảy ra kèm theo sự phát sinh dòng điện.
D. Đều sinh ra Cu ở cực âm.
Câu 2: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C3H6O2 lần lượt tác dụng với Na,
NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Câu 3: Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên và thủy tinh hữu cơ plexiglat là 36720 và 47300 (đvC). Số mắt
xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên là
A. 680 và 473.
B. 540 và 473.
C. 680 và 550.
D. 540 và 550.
Câu 4: Cho X là một amino axit. Đun nóng 100ml dung dịch X 0,2M với 80ml dung dịch NaOH 0,25M thì thấy vừa
đủ và tạo thành 2,5 gam muối khan. Mặt khác để phản ứng với 200gam dung dich X 20,6% phải dùng vừa hết 400ml
dung dịch HCl 1M. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
Câu 5: Câu nào không đúng trong các câu sau đây?
A. Nguyên tử kim loại chỉ nhường electron và phi kim chỉ nhận electron.
B. Tính khử của nguyên tử kim loại ngược với tính oxi hóa của ion tương ứng.
C. Kim loại có nhiều hóa trị mà ion đang ở mức oxi hóa trung gian thì vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
D. Với kim loại có một hóa trị, ion tương ứng chỉ có tính oxi hóa.
Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3
khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là
50%)
A. 358,4.
B. 448,0.
C. 224,0.
D. 286,7.
Câu 7: Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y
vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là
A. 1,25.
B. 2,25.
C. 1,50.
D. 3,25.
Câu 8: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo
thành ancol etylic là
A. 5.
B. 7.
C. 8.
D. 6.
SƯU TẦM: http://vuphan62hn.violet.vn/ Trang 1/4 Mã đề thi 212
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN TH I NĂM 2014
TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN HÓA HC
Mã đề: 212 Thi gian làm bài: 90 phút
H, tên thí sinh:…………………………………………………………….
S báo danh: ………………………..Phòng thi:……………………….
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH: (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Phn ứng điện phân dung dch CuCl
2
(với điện cực trơ) và phản ứng ăn mòn điện hóa xy ra khi nhúng hp
kim Zn Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung
A. Phn ng điện cực dương đều là s oxi hóa Cl
-
. B. catot đều xy ra s kh.
C. Phn ng xy ra kèm theo s phát sinh dòng đin. D. Đều sinh ra Cu cc âm.
Câu 2: Cho tt c các đồng phân đơn chc, mch h có cùng công thc phân t C
3
H
6
O
2
lần lượt tác dng vi Na,
NaOH, NaHCO
3
. S phn ng xy ra là
A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.
Câu 3: Phân t khi trung bình ca cao su t nhiên và thy tinh hữu cơ plexiglat là 36720 và 47300 (đvC). Số mt
xích trung bình trong công thc phân t ca mi loi polime trên là
A. 680 và 473. B. 540 và 473. C. 680 và 550. D. 540 và 550.
Câu 4: Cho X là một amino axit. Đun nóng 100ml dung dịch X 0,2M vi 80ml dung dch NaOH 0,25M thì thy va
đủ và to thành 2,5 gam mui khan. Mặt khác để phn ng vi 200gam dung dich X 20,6% phi dùng va hết 400ml
dung dch HCl 1M. S đng phân cu to có th có ca X là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 5: Câu nào không đúng trong các câu sau đây?
A. Nguyên t kim loi ch nhường electron và phi kim ch nhn electron.
B. Tính kh ca nguyên t kim loại ngược vi tính oxi hóa của ion tương ứng.
C. Kim loi có nhiu hóa tr mà ion đang ở mc oxi hóa trung gian thì va có tính kh va có tính oxi hóa.
D. Vi kim loi có mt hóa trị, ion tương ứng ch có tính oxi hóa.
Câu 6: Cho sơ đồ chuyn hóa: CH
4
C
2
H
2
C
2
H
3
Cl PVC. Để tng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cn V m
3
khí thiên nhiên ( đktc). Giá trị ca V là (biết CH
4
chiếm 80% th tích khí thiên nhiên và hiu sut ca c quá trình là
50%)
A. 358,4. B. 448,0. C. 224,0. D. 286,7.
Câu 7: Điện phân (với điện cực trơ) 200ml dung dịch CuSO
4
nồng độ x mol/l, sau mt thời gian thu đưc dung dch Y
vn còn màu xanh, có khối lượng gim 8 gam so vi dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bt st vào Y, sau khi các phn
ng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loi. Giá tr ca x là
A. 1,25. B. 2,25. C. 1,50. D. 3,25.
Câu 8: Lên men dung dch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiu sut ca quá trình lên men to
thành ancol etylic là
A. 5. B. 7. C. 8. D. 6.
Câu 9: Cho các phn ng sau: (1) X + 2NaOH
0
2Y + H
2
O ; (2) Y + HCl
(loãng)
Z + NaCl
Biết X là cht hữu cơ có công thức phân t C
6
H
10
O
5.
Khi cho 0,1 mol Z tác dng hết
với Na (dư) thì số mol H
2
thu
được là
A. 0,15. B. 0,20. C. 0,10. D. 0,05.
Câu 10: Để hòa tan x mol mt kim loi M cn dùng vừa đủ 2x mol HNO
3
đặc, nóng gi phóng khí NO
2
. Vy M có th
là kim loi nào trong các kim loi sau?
A. Cu. B. Au. C. Fe. D. Ag.
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn hn hp X gm Mg và Zn bng một lượng vừa đủ dung dch H
2
SO
4
20% (loãng), thu được
dung dch Y. Nồng độ ca MgSO
4
trong dung dch Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của ZnSO
4
trong dung dch Y là
A. 10,21%. B. 15,16%. C. 18,21%. D.15,22%.
Câu 12: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì s mol CO
2
sinh ra bng s mol O
2
đã phản ng. Tên gi
ca este là
A. etyl axetat B. metyl axetat C. metyl fomat D. n-propyl axetat
Câu 13: Cho m gam bt Cu vào 400 ml dung dch AgNO
3
0,2M, sau mt thi gian phn ứng thu đưc 7,76 gam hn
hp cht rn X và dung dch Y. Lc tách X, ri thêm 5,85 gam bt Zn vào Y, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu
được 10,53 gam cht rn Z. Giá tr ca m
A. 3,84. B. 6,40. C. 5,12. D. 5,76.
Câu 14: Triolein không tác dng vi cht (hoc dung dịch) nào sau đây?
A. Cu(OH)
2
( điều kiện thường). B. H
2
(xúc tác Ni, đun nóng).
C. dung dịch NaOH (đun nóng). D. H
2
O (xúc tác H
2
SO
4
loãng, đun nóng).
Đề thi thử đại học môn Hóa lần I chuyên ĐHSP - Trang 2
Đề thi thử đại học môn Hóa lần I chuyên ĐHSP - Người đăng: van-anh-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử đại học môn Hóa lần I chuyên ĐHSP 9 10 401