Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1

Được đăng lên bởi smile-nguyen-96-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ 1 câu đến câu 40)
Câu 1: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi
A. đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ bờ đến ra khơi đại dương.
B. đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ đến ra khơi đại dương.
C. đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khơi đại dương vào bờ.
D. đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ.
Câu 2: Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta thường nuôi những loài
nào?
A. những loài sừ dụng thức ăn là động vật ăn thực vật
B. những loài sử dụng thức ăn là động vật ăn thịt sơ cấp
C. những loài sử dụng thức ăn là động vật thứ cấp
D. những loài sử dụng thức ăn là thực vật
Câu 3: Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến
dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?
1.
2.
3.
4.

Lặp đoạn trong một NST
Chuyển đoạn không tương hỗ
Chuyển đoạn tương hỗ
Sát nhập NST này vào NST khác.

Câu 4: Câu nào trong các câu sau là không đúng ?
A. Trong quá trình phiên mã , mạch ARN mới được tạo ra theo chiều từ 3/ à 5/
B. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch ARN mới tổng hợp theo chiều 5/à 3/
C. Trong quá trình tổng hợp prôtêin, mARN được dịch mã theo chiều từ 5/à 3/
D. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch gốc ADN được phiên mã theo chiều 3/ à 5/
Câu 5: Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng
số lượng gần với hàm số mũ.
A. Rái cá trong hồ

C. Ếch, nhái ven hồ

B. Ba ba ven sông

D. Khuẩn lam trong hồ

Câu 6: Một loài côn trùng trong điều kiện nhiệt độ môi trường là 20 0C thì chu kì vòng đời là
10 ngày. Nếu sống trong điều kiện nhiệt độ môi trường là 280C thì vòng đời rút ngắn xuống chỉ
còn 6 ngày. Nhiệt độ ngưỡng của loài này là.
A, 100C

B. 120C

C. 80C

D. 8.50C

Câu 7: Dùng côsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội .
Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây tứ bội giảm phân đều cho
giao tử 2n, tính theo lí thuyết tỉ lệ kiểu gen Aaaa ở đời con là
A. 1/36

B. 8/36

C. 18/36

D. 5/ 36

Câu 8: Các bộ ba nào sau đây trên mARN không có bộ ba tương ứng trên vùng anticodon của
tARN?
A. UAA, UAG, UGA.

B. AUU,AUG,AXU.

C. AUG, UAG, UGA.

D. AUA,AUG,AXU.

Câu 9; thuyết mang tên “ra đi từ châu phi” cho rằng:
A. người H.sapien được hình thành từ loài H.erecctus ở châu phi rồi di cư sang châu lục khác
B. người H.sapien được hình thành từ loài H.habilis ở châu phi rồi di...
Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ 1 câu đến câu 40)
Câu 1: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi
A. đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ bờ đến ra khơi đại dương.
B. đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ đến ra khơi đại dương.
C. đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khơi đại dương vào bờ.
D. đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ.
Câu 2: Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta thường nuôi những loài
nào?
A. những loài sừ dụng thức ăn là động vật ăn thực vật
B. những loài sử dụng thức ăn là động vật ăn thịt sơ cấp
C. những loài sử dụng thức ăn là động vật thứ cấp
D. những loài sử dụng thức ăn là thực vật
Câu 3: Giả thuyết về đột biến NST từ 2n = 48 ở vượn người còn 2n = 46 ở người liên quan đến
dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây?
1. Lặp đoạn trong một NST
2. Chuyển đoạn không tương hỗ
3. Chuyển đoạn tương hỗ
4. Sát nhập NST này vào NST khác.
Câu 4: Câu nào trong các câu sau là không đúng ?
A. Trong quá trình phiên mã , mạch ARN mới được tạo ra theo chiều từ 3
/
à 5
/
B. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch ARN mới tổng hợp
theo chiều 5
/
à 3
/
C. Trong quá trình tổng hợp prôtêin, mARN được dịch mã theo chiều từ 5
/
à 3
/
D. Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch gốc ADN được phiên mã
theo chiều 3
/
à 5
/
Câu 5: Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng
số lượng gần với hàm số mũ.
A. Rái cá trong hồ C. Ếch, nhái ven hồ
B. Ba ba ven sông D. Khuẩn lam trong hồ
Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1 - Người đăng: smile-nguyen-96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề thi thử đại học môn Sinh năm 2014 - đề số 1 9 10 800