Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2014

Được đăng lên bởi onthicaohoc-ueh357-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 - LẦN 1
Môn: TOÁN; Khối A + A1 + B
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = − x3 + 3 x 2 + 3m ( m + 2 ) x + 1

(1), với m là tham số thực.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0 .
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị đối xứng nhau qua điểm I (1;3 ) .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình cos x + tan x = 1 + tan x sin x .
4 x 2 + 4 xy + y 2 + 2 x + y − 2 = 0
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
( x, y ∈ ») .
2
8 1 − 2 x + y − 9 = 0
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I =

x 3 dx

1

∫x

2

.

4

0
+ x +1
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ ABCD. A ' B ' C ' D ' có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên
AA ' = a , hình chiếu vuông góc của A ' trên mặt phẳng ( ABCD ) trùng với trung điểm I của AB . Gọi K
là trung điểm của BC . Tính theo a thể tích khối chóp A '.IKD và khoảng cách từ I đến mặt phẳng
( A ' KD ) .

Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x + y + z ≤

3
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu
2

x 2 y 2 z2 1 1 1
+ + + + + .
y
z
x x y z
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) , cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo
AC : x + 2 y − 9 = 0 . Điểm M (0; 4) nằm trên cạnh BC . Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho
biết rằng diện tích của hình chữ nhật đó bằng 6 , đường thẳng CD đi qua N (2;8) và đỉnh C có tung độ
là một số nguyên.
Câu 8.a (1.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y + z + 3 = 0 và hai

thức P =

điểm A(3;1;1), B(7;3;9) . Tìm trên mặt phẳng ( P ) điểm M sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 9.a (1.0 điểm). Trong một chiếc hộp có 6 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng và 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên
trong hộp ra 4 viên bi. Tính xác suất để trong 4 bi lấy ra không có đủ cả ba màu.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) , cho hình chữ nhật ABCD . Hai điểm B, C
thuộc trục tung. Phương trình đường chéo AC : 3 x + 4 y − 16 = 0 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ
nhật đã cho biết rằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD bằng 1.
x −1 y + 1 z −1
Câu 8.b (1.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (∆) :
và
=
=
1
−2
3
hai điểm A(2;1;1);...
S GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI TH TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2014 - LN 1
THPT Chuyên Nguyn Quang Diêu Môn: TOÁN; Khi A + A
1
+ B
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
ĐỀ CHÍNH THC
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
(
)
3 2
3 3 2 1
= − + + + +
y x x m m x
(1), vi
m
là tham s thc.
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th ca hàm s (1) khi
0
=
.
b) Tìm
m
để đồ th hàm s
(1)
có hai đim cc tr đối xng nhau qua đim
(
)
1;3
I
.
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình
cos tan 1 tan sin
+ = +
x x x x
.
Câu 3 (1,0 đim). Gii h phương trình
2 2
2
4 4 2 2 0
8 1 2 9 0
x xy y x y
x y
+ + + + =
+ =
( , )
x y
»
.
Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân
3
1
2 4
0
1
=
+ +
x dx
I
x x
.
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình lăng tr
. ' ' ' '
ABCD A B C D
đáy
ABCD
là hình vuông cnh
a
, cnh bên
'
AA a
=
, hình chiếu vuông góc ca
'
A
trên mt phng
( )
ABCD
trùng vi trung đim
I
ca
AB
. Gi
K
là trung đim ca
BC
. Tính theo a th tích khi chóp
'.
A IKD
và khong cách t
I
đến mt phng
(
)
'
A KD
.
Câu 6 (1,0 đim). Cho các s thc dương
, ,
x y z
tha mãn
3
2
x y z
+ +
. Tìm giá tr nh nht ca biu
thc
2 2 2
1 1 1
x y z
P
y z x x y z
= + + + + +
.
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1.0 đim). Trong mt phng vi h trc ta độ
( )
Oxy
, cho hình ch nht
ABCD
đường chéo
: 2 9 0
AC x y
+ =
. Đim
(0;4)
nm trên cnh
BC
. Xác đnh ta độ các đỉnh ca hình ch nht đã cho
biết rng din tích ca hình ch nht đó bng
6
, đường thng
CD
đi qua
(2;8)
N
đỉnh
C
có tung độ
là mt s nguyên.
Câu 8.a (1.0 đim). Trong không gian vi h ta độ
Oxyz
, cho mt phng
( ): 3 0
P x y z
+ + + =
và hai
đim
(3;1;1), (7;3;9)
A B
. Tìm trên mt phng
( )
P
đim
M
sao cho
MA MB
+
đạt giá tr nh nht.
Câu 9.a (1.0 đim). Trong mt chiếc hp có 6 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng và 4 viên bi trng. Ly ngu nhiên
trong hp ra 4 viên bi. Tính xác sut để trong 4 bi ly ra không có đủ c ba màu.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1.0 đim). Trong mt phng vi h trc ta độ
( )
Oxy
, cho hình ch nht
ABCD
. Hai đim
,
B C
thuc trc tung. Phương trình đường chéo
:3 4 16 0
AC x y
+ =
. Xác định ta độ các đỉnh ca hình ch
nht đã cho biết rng bán kính đường tròn ni tiếp tam giác
ACD
bng 1.
Câu 8.b (1.0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho đường thng
1 1 1
( ):
1 2 3
x y z
+
= =
hai đim
(2;1;1); (1;1;0)
A B
. Tìm đim
M
thuc
( )
sao cho tam giác
AMB
có din tích nh nht.
Câu 9.b (1.0 đim). Gii h phương trình
1 lg( )
10 50
lg( ) lg( ) 2 lg5
x y
x y x y
+ +
=
+ + =
.
-------------- Hết -------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:.......................................................................; S báo danh:..........................................
www.MATHVN.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2014 - Người đăng: onthicaohoc-ueh357-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2014 9 10 419