Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử đại học môn toán lần 1

Được đăng lên bởi truongtanhung1999
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOCMAI.VN

KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

ĐỀ THI THỬ LẦN 01
(Đề thi có 01 trang)

Môn thi: TOÁN
(Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1 (1 điểm). Cho hàm số y  x3  3x  2 , khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
Câu 2 (1 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến của hàm số y 

2x  1
. Biết tiếp tuyến qua giao điểm
x 1

của đồ thị với trục tung.
Câu 3 (1 điểm).
a. Trong mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức thỏa mãn điều kiện z   3  4i   2
b. Giải phương trình sau: log3 (3x  1) log3 (3x1  3)  6

ln x
1
x
Câu 5 (1 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng () : 2x  y  2z  1  0 và đường
Câu 4 (1 điểm). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường : x  1; x  e; y  0; y 

thẳng d :

x 1 y 1 z
. Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc d, tiếp xúc với hai mặt phẳng ()


1
2
2

và Oxy .
Câu 6 (1 điểm).
a. Giải phương trình cos2 x  6cos x  6cos x sin 2 x  1  0 trên đoạn  0;  
b. Trong 1 lớp học có 6 bóng đèn, năm bóng có xác suất bị cháy là

1
. Lớp học đủ sáng nếu có ít nhất
4

4 bóng sáng. Tìm xác suất để lớp học đủ ánh sáng.
Câu 7 ( 1 điểm). Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, AA’ = a. Gọi I
là giao điểm của AB’ và A’B. Tính thể tích của khối tứ diện ACA’B’ và khoảng cách giữa hai đường
thằng AB và CI.
45
Câu 8 (1 điểm). Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có S ABCD 
, đáy lớn
2
CD nằm trên đường thẳng x  3 y  3  0 Biết 2 đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại I (2;3) .
Viết phương trình cạnh BC, biết điểm C có hoành độ dương.
Câu 9 (1 điểm). Giải phương trình

3
2
3x  2

Câu 10 (1 điểm). Cho x, y  0 thoả mãn

P





3x  2  1  3 3 7  6 x

1 1 1
   3 . Tìm giá lớn nhất của:
x y xy

3 1
3
3 1
3
 2
  2
y y
y  x  1 x x
x  y  1
Nguồn:

Hocmai.vn

...
HOCMAI.VN
KÌ THI TH TRUNG HC PH THÔNG QUC GIA NĂM 2016
ĐỀ THI TH LN 01
(Đề thi có 01 trang)
Môn thi: TOÁN
(Thi gian làm bài: 180 phút)
Câu 1 (1 đim). Cho hàm s
3
32y x x
, kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s.
Câu 2 (1 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến ca hàm s
2x 1
y
x1
. Biết tiếp tuyến qua giao điểm
ca đồ th vi trc tung.
Câu 3 (1 điểm).
a. Trong mt phng Oxy, tìm tp hợp điểm biu din các s phc thỏa mãn điều kin
3 4 2zi
b. Giải phương trình sau:
1
33
log (3 1)log (3 3) 6
xx
Câu 4 (1 điểm). Tính din tích hình phng gii hn bởi các đường :
ln
1; ; 0; 1
x
x x e y y
x
Câu 5 (1 đim). Trong không gian vi h tọa độ
, cho mt phng
( ) : 2x y 2z 1 0
và đưng
thng
y1
x 1 z
d:
1 2 2

. Viết phương trình mặt cu tâm thuc d, tiếp xúc vi hai mt phng
()
Oxy
.
Câu 6 (1 điểm).
a. Giải phương trình
22
cos 6cos 6cos sin 1 0x x x x
trên đoạn
0;
b. Trong 1 lp học có 6 bóng đèn, năm bóng có xác sut b cháy là
1
4
. Lp học đủ sáng nếu có ít nht
4 bóng sáng. Tìm xác suất để lp học đủ ánh sáng.
Câu 7 ( 1 đim). Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đu cạnh a, AA’ = a. Gọi I
giao điểm của AB’ và A’B. Tính thể tích ca khi t diện ACA’B’ khoảng cách giữa hai đường
thng AB và CI.
Câu 8 (1 điểm). Trong mt phng h tọa độ Oxy, cho hình thang n ABCD
45
2
ABCD
S
, đáy lớn
CD nằm trên đường thng
3 3 0xy
Biết 2 đường chéo AC, BD vuông góc vi nhau ti
(2;3)I
.
Viết phương trình cạnh BC, biết điểm C có hoành độ dương.
Câu 9 (1 điểm). Giải phương trình
3
3
2 3 2 1 3 7 6
32
xx
x
Câu 10 (1 điểm). Cho
,0xy
tho mãn
1 1 1
3
x y xy
. Tìm giá ln nht ca:
22
3 1 3 3 1 3
11
P
y y y x x x x y

Ngun: Hocmai.vn
đề thi thử đại học môn toán lần 1 - Người đăng: truongtanhung1999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi thử đại học môn toán lần 1 9 10 227