Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
YÊN ĐỊNH 2
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012
Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 4
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh:.........
Câu 1: Cho 2.46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH 3COOH, C6H5OH, H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ
với 40 ml dd NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi pư là
A. 6.45 gam
B. 8.42 gam
C. 3.52 gam
D. 3.34 gam
Câu 2: Dãy các chất đều làm mất màu dd thuốc tím là
A. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen
B. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen
C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen
D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic
Câu 3: Cho các CTPT sau : C3H7Cl , C3H8O và C3H9N. Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây theo chiều
tăng dần số lượng đồng phân ứng với các CTPT đó?
A. C3H8O < C3H9N < C3H7Cl
B. C3H7Cl < C3H8O < C3H9N
C. C3H8O < C3H7Cl < C3H9N
D. C3H7Cl < C3H9N < C3H8O
Câu 4: Chất béo A có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 10 kg A, người ta đun nóng nó với dd chứa 1.420
kg NaOH. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn để trung hoà hỗn hợp, cần dùng 500ml dd HCl 1M. Khối lượng xà
phòng (kg) thu được là
A. 10.3455
B. 10.3435
C. 10.3445
D. 10.3425
Câu 5: A là hỗn hợp khí gồm SO 2 và CO2 có tỷ khối hơi so với H 2 là 27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua
bình đựng 1 lít dd NaOH 1.5a M, sau pư cô cạn dd thu được m gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a
là
A. m=116a
B. m=141a
C. m=103.5a
D. m=105a
Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3.75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được
hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của pư hiđro hoá là
A. 40%
B. 50%
C. 25%
D. 20%
Câu 7: Rượu X, anđehit Y, axit cacboxylic Z có cùng số nguyên tử H trong phân tử, thuộc các dãy
đồng đẳng no đơn chức mạch hở. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 3 chất này (có số mol bằng nhau) thu được tỉ
lệ mol CO2:H2O=11:12 . Vậy CTPT của X, Y, Z là:
A. C4H10O, C5H10O, C5H10O2
B. C2H6O, C3H6O, C3H6O2
C. C3H8O, C4H8O, C4H8O2
D. CH4O, C2H4O, C2H4O2
Câu 8: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ?
A. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2
B. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH
C. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO
D. H2O, CH3COONH4, H2NCH2COOH, NaHCO3
Câu 9: Đốt cháy 1.6 gam một este E đơn chức được 3.52 gam CO 2 và 1.152 gam H2O. Nếu cho 10 gam
E tác dụng với 150ml dd NaOH 1M , cô cạn dd sau pư thu được 16 gam chất rắn khan . Vậy công thức
của axit tạo nên este trên có thể là
A. HOOC(CH2)3CH2OH
B. HOOC-CH2-CH(OH)-CH3
C. CH2=C(CH3)-CO...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
YÊN ĐỊNH 2
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012
Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 4
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ, tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh:.........
Câu 1: Cho 2.46 gam hỗn hợp gồm HCOOH, CH
3
COOH, C
6
H
5
OH, H
2
NCH
2
COOH tác dụng vừa đủ
với 40 ml dd NaOH 1M. Tổng khối lượng muối khan thu được sau khi pư là
A. 6.45 gam B. 8.42 gam C. 3.52 gam D. 3.34 gam
Câu 2: Dãy các chất đều làm mất màu dd thuốc tím là
A. Axeton, etilen, anđehit axetic, cumen B. Etilen, axetilen, anđehit fomic, toluen
C. Benzen, but-1-en, axit fomic, p-xilen D. Xiclobutan, but-1-in, m-xilen, axit axetic
Câu 3: Cho các CTPT sau : C
3
H
7
Cl , C
3
H
8
O C
3
H
9
N. Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây theo chiều
tăng dần số lượng đồng phân ứng với các CTPT đó?
A. C
3
H
8
O < C
3
H
9
N < C
3
H
7
Cl B. C
3
H
7
Cl < C
3
H
8
O < C
3
H
9
N
C. C
3
H
8
O < C
3
H
7
Cl < C
3
H
9
N D. C
3
H
7
Cl < C
3
H
9
N < C
3
H
8
O
Câu 4: Chất béo A có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 10 kg A, người ta đun nóng nó với dd chứa 1.420
kg NaOH. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn để trung hoà hỗn hợp, cần dùng 500ml dd HCl 1M. Khối lượng xà
phòng (kg) thu được là
A. 10.3455 B. 10.3435 C. 10.3445 D. 10.3425
Câu 5: A hỗn hợp khí gồm SO
2
CO
2
tỷ khối hơi so với H
2
27. Dẫn a mol hỗn hợp khí A qua
bình đựng 1 lít dd NaOH 1.5a M, sau pư cạn dd thu được m gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m và a
A. m=116a B. m=141a C. m=103.5a D. m=105a
Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm H
2
C
2
H
4
có tỉ khối so với He 3.75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được
hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của pư hiđro hoá là
A. 40% B. 50% C. 25% D. 20%
Câu 7: Rượu X, anđehit Y, axit cacboxylic Z cùng số nguyên tử H trong phân tử, thuộc các dãy
đồng đẳng no đơn chức mạch hở. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 3 chất này (có số mol bằng nhau) thu được tỉ
lệ mol CO
2
:H
2
O=11:12 . Vậy CTPT của X, Y, Z là:
A. C
4
H
10
O, C
5
H
10
O, C
5
H
10
O
2
B. C
2
H
6
O, C
3
H
6
O, C
3
H
6
O
2
C. C
3
H
8
O, C
4
H
8
O, C
4
H
8
O
2
D. CH
4
O, C
2
H
4
O, C
2
H
4
O
2
Câu 8: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ?
A. Al, NaHCO
3
, NaAlO
2
, ZnO, Be(OH)
2
B. ZnCl
2
, AlCl
3,
NaAlO
2
, NaHCO
3
, H
2
NCH
2
COOH
C. AlCl
3
, H
2
O, NaHCO
3
, Zn(OH)
2,
ZnO D. H
2
O, CH
3
COONH
4
, H
2
NCH
2
COOH, NaHCO
3
Câu 9: Đốt cháy 1.6 gam một este E đơn chức được 3.52 gam CO
2
1.152 gam H
2
O. Nếu cho 10 gam
E tác dụng với 150ml dd NaOH 1M , cạn dd sau thu được 16 gam chất rắn khan . Vậy công thức
của axit tạo nên este trên có thể là
A. HOOC(CH
2
)
3
CH
2
OH B. HOOC-CH
2
-CH(OH)-CH
3
C. CH
2
=C(CH
3
)-COOH D. CH
2
=CH-COOH
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol Hg2S 0,04 mol FeS2 bằng dd HNO3 đậm đặc, đun
nóng, chỉ thu các muối sunfat kim loi có hóa trị cao nhất và có khí V lít NO2 thoát ra(ĐKTC). Trị số của
V là:
A. 2,24 lít B. 8,96 lít C. 17,92 lít D. 20,16 lít
Câu 11: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một pư) tạo ra axit axetic là:
A. C
2
H
4
(OH)
2
, CH
3
OH, CH
3
CHO. B. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, C
2
H
5
COOCH
3
.
C. CH
3
CHO, C
6
H
12
O
6
(glucozơ), CH
3
OH. D. CH
3
OH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO.
Câu 12: Cho 3.2 gam Cu tác dụng với 100ml dd hỗn hợp HNO
3
0.8M và H
2
SO
4
0.2M, sản phẩm khử
duy nhất là khí NO. Số gam muối khan thu được là
A. 8.84 B. 7.90 C. 5.64 D. 10.08
Câu 13: Hoà tan hết m gam Al
2
(SO
4
)
3
vào nước được dd A. Cho 300 ml dd NaOH 1M vào A, thu được a
gam kết tủa. Mặc khác, nếu cho 400 ml dd NaOH 1M vào A, cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m
A. 21.375. B. 42.75. C. 17.1. D. 22.8
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 4.872 gam một Hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dd nước
vôi trong. Sau pư thu được 27.93 gam kết tủa và thấy khối lượng dd giảm 5.586 gam. CTPT của X là
A. C
3
H
6
B. C
4
H
8
C. CH
4
D. C
4
H
10
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 9 10 220