Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 2

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
YÊN ĐỊNH 2
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012
Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 2
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh:.........
Câu 1: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một pư) tạo ra axit axetic là:
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.
B. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.
D. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.
Câu 2: Cho từ từ 150 ml dd HCl 1M vào 500 ml dd X gồm Na 2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc)
và dd Y. Cho dd Y tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và
NaHCO3 trong dd X lần lượt là:
A. 0,21M và 0,18M
B. 0,2M và 0,4M
C. 0,21M và 0,32M
D. 0,8M và 0,26M
Câu 3: Thủy phân dd chứa 34,2 gam mantozơ một thời gian. Lấy toàn bộ sản phẩm thu được sau pư thủy
phân cho tác dụng với lượng dư dd AgNO 3 trong NH3, sau pư hoàn toàn thu được 31,32 gam Ag. Hiệu
suất của pư thủy phân mantozơ là:
A. 45%
B. 50%
C. 25%
D. 55%
Câu 4: X là hợp chất hữu cơ, mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn X chỉ thu được CO 2 và
H2O. Khi làm bay hơi hoàn toàn 4,5 gam X thu được thể tích bằng thể tích của 2,1 gam khí N 2 ở cùng điều kiện.
Số CTCT của X thỏa mãn là:
A. 5
B. 6
C. 3
D. 4
Câu 5: Dãy các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Ba
B. Ca, Sr, Ba
C. Mg, Ca, Ba
D. Na, K, Mg
Câu 6: Dãy chỉ chứa những amino axit có số nhóm amino và số nhóm cacboxyl bằng nhau là
A. Gly, Glu, Lys
B. Gly, Val, Ala
C. Val , Lys, Ala
D. Gly, Ala, Glu
Câu 7: Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước được dd X. Cho 360 ml dd NaOH 1M vào X, thu được 2a
gam kết tủa. Mặc khác, nếu cho 400 ml dd NaOH 1M vào X, cũng thu được a gam kết tủa. Các pư xảy ra
hoàn toàn, giá trị của m là
A. 18,81
B. 15,39
C. 20,52
D. 19,665
Câu 8: Cho phương trình hoá học: FeSO 4 + KMnO4 + KHSO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.
Tổng hệ số ( số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong phương trình pư là:
A. 48
B. 52
C. 54
D. 40
Câu 9: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ?
A. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO
B. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH
C. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3
D. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2
Câu 10: Để tách được CH3COOH từ hổn hợp gồm CH3COOH và C2H5OH ta dùng hoá chất nào sau đây?
A. Na và dd HCl
B. Ca(OH)2 và dd H2SO4
C. CuO (to) và AgNO3/NH3 dư
D. H2SO4 đặc
Câu 11: Cho m gam Fe tác dụng hết với dd chứa y mol CuS...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
YÊN ĐỊNH 2
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012
Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 2
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ, tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh:.........
Câu 1: Dãy gm các cht có thể điều chế trực tiếp (bng một pư) tạo ra axit axetic là:
A. CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, C
2
H
5
COOCH
3
. B. C
2
H
4
(OH)
2
, CH
3
OH, CH
3
CHO.
C. CH
3
OH, C
2
H
5
OH, CH
3
CHO. D. CH
3
CHO, C
6
H
12
O
6
(glucozơ), CH
3
OH.
Câu 2: Cho t t 150 ml dd HCl 1M vào 500 ml dd X gm Na
2
CO
3
và NaHCO
3
t thu đưc 1,008 lít khí (đktc)
và dd Y. Cho dd Y tác dng vi dd Ba(OH)
2
dư thì thu đưc 29,55 gam kết ta. Nng đ mol ca Na
2
CO
3
và
NaHCO
3
trong dd X lần lượt là:
A. 0,21M và 0,18M B. 0,2M và 0,4M C. 0,21M và 0,32M D. 0,8M và 0,26M
Câu 3: Thủy phân dd chứa 34,2 gam mantozơ một thời gian. Lấy toàn bộ sản phẩm thu được sau pư thủy
phân cho tác dụng với lượng dd AgNO
3
trong NH
3
, sau hoàn toàn thu được 31,32 gam Ag. Hiệu
suất của pư thủy phân mantozơ là:
A. 45% B. 50% C. 25% D. 55%
Câu 4: X là hp chất hu cơ, mch h chỉ chứa mt loại nhóm chức. Đt cháy hoàn tn X chỉ thu được CO
2
và
H
2
O. Khi làm bay hơi hn toàn 4,5 gam X thu đưc th tích bng thể tích ca 2,1 gam khí N
2
cùng điu kiện.
S CTCT ca X tha mãn là:
A. 5 B. 6 C. 3 D. 4
Câu 5: Dãy các kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối là:
A. Na, K, Ba B. Ca, Sr, Ba C. Mg, Ca, Ba D. Na, K, Mg
Câu 6: Dãy chỉ chứa những amino axit có số nhóm amino và số nhóm cacboxyl bằng nhau là
A. Gly, Glu, Lys B. Gly, Val, Ala C. Val , Lys, Ala D. Gly, Ala, Glu
Câu 7: Hoà tan hết m gam Al
2
(SO
4
)
3
vào nước được dd X. Cho 360 ml dd NaOH 1M vào X, thu được 2a
gam kết tủa. Mặc khác, nếu cho 400 ml dd NaOH 1M vào X, cũng thu được a gam kết tủa. Các pư xảy ra
hoàn toàn, giá trị của m là
A. 18,81 B. 15,39 C. 20,52 D. 19,665
Câu 8: Cho phương trình hoá học: FeSO
4
+ KMnO
4
+ KHSO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ H
2
O.
Tổng hệ số ( số nguyên tố, tối giản) của các chất có trong phương trình pư là:
A. 48 B. 52 C. 54 D. 40
Câu 9: Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ?
A. AlCl
3
, H
2
O, NaHCO
3
, Zn(OH)
2,
ZnO
B. ZnCl
2
, AlCl
3,
NaAlO
2
, NaHCO
3
, H
2
NCH
2
COOH
C. H
2
O, Zn(OH)
2
, HOOC-COONa, H
2
NCH
2
COOH, NaHCO
3
D. Al, NaHCO
3
, NaAlO
2
, ZnO, Be(OH)
2
Câu 10: Để tách được CH
3
COOH từ hổn hợp gồm CH
3
COOH và C
2
H
5
OH ta dùng hoá chất nào sau đây?
A. Na và dd HCl B. Ca(OH)
2
và dd H
2
SO
4
C. CuO (t
o
) và AgNO
3
/NH
3
D. H
2
SO
4
đặc
Câu 11: Cho m gam Fe tác dụng hết với dd chứa y mol CuSO
4
z mol H
2
SO
4
loãng, sau hoàn toàn
thu được khí H
2
, m gam Cu và dd chỉ chứa một chất tan duy nhất. Mối quan hệ giữa y và z là
A. y = 7z. B. y = 5z. C. y = z. D. y = 3z.
Câu 12: Đun nóng 10,71 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua phenyl clorua với dd NaOH loãng, vừa
đủ đun nóng, sau đó thêm tiếp dd AgNO
3
đến vào hỗn hợp sau thu được 8,61 gam kết tủa, các
pư xảy ra hoàn toàn. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp X là
A. 4,0 gam. B. 2,71 gam. C. 4,71 gam D. 6,0 gam.
Câu 13: Sục V lít CO
2
ktc)o 200 ml dd X gồm Ba(OH)
2
1M NaOH 1M. Sau thu được 19,7
gam kết tủa, giá trị lớn nhất của V là:
A. 8,96 B. 11,2 C. 6,72 D. 13,44
Câu 14: Cho 3,2 gam Cu tác dng vi 100 ml dd hn hp HNO
3
0,8M và H
2
SO
4
0,2M, sản phm khử duy nhất
là k NO. S gam mui khan thu được khi cn dd sau pư là:
A. 8,84 B. 5,64 C. 7,90 D. 10,08
Câu 15: Cho dãy các chất: CH
4
, C
2
H
2
, C
2
H
4
, C
2
H
5
OH, CH
2
=CH-COOH, C
6
H
5
NH
2
(anilin), C
6
H
5
OH (phenol),
C
6
H
6
(benzen), CH
3
CHO. S chất trong dãy làm mất màu dd brom là
A. 6 B. 5 C. 7 D. 8
Câu 16: Cho hỗn hợp gồm 3,36 gam Mg và 0,4 gam MgO tác dụng với dd HNO
3
loãng dư thu được
0,448 lít khí N
2
là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Cô cạn dd sau pư thu được 23 gam chất rắn khan. Số
mol HNO
3
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 2 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 2 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 2 9 10 734