Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
YÊN ĐỊNH 2
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012
Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 3
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ, tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh:.........
Câu 1: Cho pư: 2Al + 2H2O + 2OH- → 2AlO-2 + 3H2. Chất oxi hóa là:
A. OHB. Al
C. H2O
D. H2O và OHCâu 2: Cho hai nguyên tử của hai nguyên tố A và B thuộc nhóm chính liên tiếp, tổng số hiệu của chúng
là 23, A thuộc nhóm V và đơn chất của A và B không pư với nhau ở nhiệt độ thường. A và B là:
A. P và O2
B. N2 và S
C. N và S .
D. P và S
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit sắt trong dd H 2SO4 đặc, nóng dư thu
được 80 gam muối Fe2(SO4)3 và 2,24 lít SO2 (đktc). Vậy số mol H2SO4 đã tham gia pư là:
A. 0,9 mol
B. 0,7 mol
C. 0,5 mol
D. 0,8 mol
Câu 4: Anđehit Y có công thức đơn giản là C2H3O. Hãy cho biết Y có bao nhiêu CTCT ?
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 5: Cho 2 miếng Zn có cùng khối lượng vào cốc (1) dựng dd HCl dư và cốc 2 đựng dd HCl dư có
thêm một ít CuCl2. (Hai dd HCl có cùng nồng độ mol/l). Hãy cho biết kết luận nào sau đây không đúng?
A. khí ở cốc (1) thoát ra nhiều hơn ở cốc (2).
B. khí ở cốc (1) thoát ra chậm hơn ở cốc (2).
C. khí ở cốc (1) thoát ra ít hơn ở cốc (2)
D. cốc (1) ăn mòn hóa học và cốc (2) ăn mòn điện hóa
Câu 6: Cho sơ đồ sau: xenlulozơ →X1 → X2 → X3 → polime X. Biết rằng X chỉ chứa 2 nguyên tố. Số chất
ứng với X3 là.
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 7: Cho 100ml dd NaOH 4M tác dụng với 100ml dd H 3PO4 aM thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị
của a là:
A. 1,5
B. 1,75
C. 1,25
D. 1.
Câu 8: Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm
Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dd H 2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít SO 2 (đktc) và dd có chứa
72 gam muối sunfat. Xác định m?
A. 25,6
B. 28,8
C. 27,2
D. 26,4
Câu 9: Hoá chất nào sau đây có thể được sử dụng để phân biệt các chất rắn: Na 2CO3, CaSO4.2H2O, NaCl
và CaCO3.
A. dd Ba(OH)2 loãng
B. dd NaOH loãng
C. dd phenolphtalein
D. dd H2SO4 loãng, dư
Câu 10: Chất X có CTPT là C5H10. X tác dụng với dd Br2 thu được 2 dẫn xuất đibrom. Vậy X là chất nào
sau đây?
A. 1,1,2-trimetyl xiclopropan
B. 1,2-đimetylxiclopropan
C. 2-metylbut-2- en
D. 2-metyl but-1- en
Câu 11: Dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 5 chất lỏng không màu là: Glixerol, etanol và
dd glucozơ, anilin, lòng trắng trứng?
A. Na và dd Br2
B. Na và dd AgNO3/NH3
C. dd AgNO3/NH3 và Cu(OH)2
D. dd Br2 và Cu(OH)2
Câu 12: Trường hợp nào sau...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
YÊN ĐỊNH 2
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012
Môn thi: HOÁ HỌC 12 - KHỐI A, B - LẦN 3
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ, tên thí sinh:.........................................................................Số báo danh:.........
Câu 1: Cho pư: 2Al + 2H
2
O + 2OH
-
→ 2AlO
-
2
+ 3H
2
. Chất oxi hóa là:
A. OH
-
B. Al C. H
2
O D. H
2
O và OH
-
Câu 2: Cho hai nguyên t của hai nguyên tố A và B thuộc nhóm chính liên tiếp, tổng số hiệu của chúng
là 23, A thuộc nhóm V và đơn chất của A và B không pư với nhau ở nhiệt độ thường. A và B là:
A. P và O
2
B. N
2
và S C. N và S . D. P và S
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe các oxit sắt trong dd H
2
SO
4
đặc, nóng thu
được 80 gam muối Fe
2
(SO
4
)
3
và 2,24 lít SO
2
(đktc). Vậy số mol H
2
SO
4
đã tham gia pư là:
A. 0,9 mol B. 0,7 mol C. 0,5 mol D. 0,8 mol
Câu 4: Anđehit Y có công thc đơn gin là C
2
H
3
O. Hãy cho biết Y có bao nhiêu CTCT ?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 5: Cho 2 miếng Zn cùng khối lượng vào cốc (1) dựng dd HCl cốc 2 đựng dd HCl
thêm một ít CuCl
2
. (Hai dd HCl có cùng nồng độ mol/l). Hãy cho biết kết luận nào sau đây không đúng?
A. khí ở cốc (1) thoát ra nhiều hơn ở cốc (2).
B. khí ở cốc (1) thoát ra chậm hơn ở cốc (2).
C. khí ở cốc (1) thoát ra ít hơn ở cốc (2)
D. cốc (1) ăn mòn hóa học và cốc (2) ăn mòn điện hóa
Câu 6: Cho sơ đồ sau: xenlulozơ X
1
X
2
X
3
polime X. Biết rằng X chỉ chứa 2 nguyên tố. Số chất
ứng với X
3
là.
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 7: Cho 100ml dd NaOH 4M tác dụng với 100ml dd H
3
PO
4
aM thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị
của a là:
A. 1,5 B. 1,75 C. 1,25 D. 1.
Câu 8: Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu trong không khí thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm
Fe, Cu, CuO, Fe
3
O
4
. Cho hỗn hợp Y vào dd H
2
SO
4
đặc, nóng thu được 6,72 lít SO
2
(đktc) dd chứa
72 gam muối sunfat. Xác định m?
A. 25,6 B. 28,8 C. 27,2 D. 26,4
Câu 9: Hoá chất nào sau đây có thể được sử dụng để phân biệt các chất rắn: Na
2
CO
3
, CaSO
4
.2H
2
O, NaCl
và CaCO
3
.
A. dd Ba(OH)
2
loãng B. dd NaOH loãng
C. dd phenolphtalein D. dd H
2
SO
4
loãng, dư
Câu 10: Chất X có CTPT là C
5
H
10
. X tác dụng với dd Br
2
thu được 2 dẫn xuất đibrom. Vậy X là chất nào
sau đây?
A. 1,1,2-trimetyl xiclopropan B. 1,2-đimetylxiclopropan
C. 2-metylbut-2- en D. 2-metyl but-1- en
Câu 11: Dùng hóa chất nào sau đây thể nhận biết được 5 chất lỏng không màu là: Glixerol, etanol
dd glucozơ, anilin, lòng trắng trứng?
A. Na và dd Br
2
B. Na và dd AgNO
3
/NH
3
C. dd AgNO
3
/NH
3
và Cu(OH)
2
D. dd Br
2
và Cu(OH)
2
Câu 12: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ?
A. Cho V(lít) dd HCl 2M vào V (lít) dd NaAlO
2
1M
B. Cho V(lít) dd NaOH 1M vào V (lít) dd AlCl
3
1M
C. Cho V(lít) dd HCl 1M vào V (lít) dd NaAlO
2
1M
D. Cho V(lít) dd AlCl
3
1M vào V (lít) dd NaAlO
2
1M
Câu 13: Cho X dd CH
3
COOH 1M đ điện li
α
. Lần lượt thêm vào 100 ml dd X 100 ml các dd
sau: HCl 1M, CH
3
COOH 1M, CH
3
COONa 1M, NaCl 1M. Số trường hợp làm tăng độ điện li
α
là:
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 14: Tại sao các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định do:
A. có khối lượng qúa lớn
B. là hỗn hợp của nhiều phân tử có khối lượng khác nhau
C. có tính chất hóa học khác nhau D. có cấu trúc không xác định
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2011 -2012 9 10 403