Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1

Được đăng lên bởi Mai Yến
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi thử Đại học số 1

17/03/2015

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 – 2015
Thời gian làm bài: 90 phút
__
Họ và tên: ……………………………………………….
Lớp……………
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở có số mol bằng nhau thu được 0,75 mol CO 2
và 0,9 mol H2O. Số cặp chất thỏa mãn X là?
A. 3
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 2: Nung một hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với O2 là 1,6 với xúc tác V2O5 thu được hỗn hợp Y . Biết
tỉ khối của X so với Y là 0,8. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO3 là
A. 50%
B. 80%
C. 66,7%
D. 75%
Câu 3: Hợp chất thơm X có CTPT C 8H10O2. X tác dụng với NaOH và Na đều theo tỉ lệ 1:1. Xác định số đồng phân
X thỏa mãn?
A. 10
B. 3
C. 13
D. 15
Câu 4: Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe 3O4 và CuO trong 400 ml dung dịch HNO 3 1M, kết thúc các phản
ứng thu được dung dịch Y và 0,01 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, không
màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, trong 1 giờ 20 phút 25 giây. Khối lượng catot
tăng lên và tổng thể tích khí thoát ra (đktc) ở hai điện cực khi kết thúc điện phân lần lượt là
A. 1,28 gam và 2,744 lít.
B. 2,40 gam và 1,848 lít.
C. 1,28 gam và 1,400 lít.
D. 2,40 gam và 1,400 lít.
Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây khi tiến hành xong thu được dung dịch có PH < 7?
A. Cho 50 ml dd H2SO4 1M phản ứng với 100 ml dd Ba(OH)2 0,5M
B. Cho 50 ml dd KHSO4 2M phản ứng với 100 ml dd NH3 1M
C. Cho 50 ml dd KHSO4 2M phản ứng với 100 ml dd KOH 1M
D. Cho 50 ml dd H2SO4 1M phản ứng với 150 ml dd Na2CO3 1M
Câu 6: Cho lần lượt các chất : FeCl 2, FeSO4, Na2SO3, MgSO4, FeS, KI lần lượt vào H 2SO4 đặc, đun nóng. Số
trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Câu 7: Cho dung dịch Ba(HCO 3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl 2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4,
Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp đồng thời tạo ra kết tủa và có khí bay ra là
A. 5.
B. 2.
C. 6.
D. 3.
Câu 8: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ
lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô
cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 17,025.
B. 68,1.
C. 19,455.
D. 78,4
Câu 9: Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C 5H8O2 tác dụng với NaOH, sau phản ứng thu được một muối
của axit hữu cơ B và một hợp chất hữu cơ D không phản ứng với Na. Số đồng phân A thoả mãn điều kiện trên là
A. 6.
B. 8.
C. 10
D. 7.
Câu 10: Khi cho 0,15 mol este đ...
Đề thi thử Đại học số 1 17/03/2015
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 – 2015
Thời gian làm bài: 90 phút
_ _
Họ và tên: ………………………………………………. Lớp……………
Câu 1: Đt cháy hoàn toàn 0,3 mol hn hp X gm 2 hiđrocacbon mạch h smol bng nhau thu đưc 0,75 mol CO
2
và 0,9 mol H
2
O. Số cp cht tha mãn X là?
A. 3 B. 5 C. 6 D. 4
Câu 2: Nung một hỗn hợp X gồm SO
2
và O
2
có tỉ khối so với O
2
là 1,6 với xúc tác V
2
O
5
thu được hỗn hợp Y . Biết
tỉ khối của X so với Y là 0,8. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO
3
A. 50% B. 80% C. 66,7% D. 75%
Câu 3: Hợp chất thơm X có CTPT C
8
H
10
O
2
. X tác dụng với NaOH và Na đều theo tỉ lệ 1:1. Xác định số đồng phân
X thỏa mãn?
A. 10 B. 3 C. 13 D. 15
Câu 4: Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe
3
O
4
CuO trong 400 ml dung dịch HNO
3
1M, kết thúc các phản
ứng thu được dung dịch Y 0,01 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ, không
màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, trong 1 giờ 20 phút 25 giây. Khối lượng catot
tăng lên và tổng thể tích khí thoát ra (đktc) ở hai điện cực khi kết thúc điện phân lần lượt là
A. 1,28 gam và 2,744 lít. B. 2,40 gam và 1,848 lít. C. 1,28 gam và 1,400 lít. D. 2,40 gam và 1,400 lít.
Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây khi tiến hành xong thu được dung dịch có PH < 7?
A. Cho 50 ml dd H
2
SO
4
1M phản ứng với 100 ml dd Ba(OH)
2
0,5M
B. Cho 50 ml dd KHSO
4
2M phản ứng với 100 ml dd NH
3
1M
C. Cho 50 ml dd KHSO
4
2M phản ứng với 100 ml dd KOH 1M
D. Cho 50 ml dd H
2
SO
4
1M phản ứng với 150 ml dd Na
2
CO
3
1M
Câu 6: Cho lần lượt các chất : FeCl
2
, FeSO
4
, Na
2
SO
3
, MgSO
4
, FeS, KI lần lượt vào H
2
SO
4
đặc, đun nóng. Số
trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là
A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Câu 7: Cho dung dịch Ba(HCO
3
)
2
lần lượt vào các dung dịch: CaCl
2
, Ca(NO
3
)
2
, NaOH, Na
2
CO
3
, KHSO
4
, Na
2
SO
4
,
Ca(OH)
2
, H
2
SO
4
, HCl. Số trường hợp đồng thời tạo ra kết tủa và có khí bay ra là
A. 5. B. 2. C. 6. D. 3.
Câu 8: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ
lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T.
cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 17,025. B. 68,1. C. 19,455. D. 78,4
Câu 9: Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C
5
H
8
O
2
tác dụng với NaOH, sau phản ứng thu được một muối
của axit hữu cơ B và một hợp chất hữu cơ D không phản ứng với Na. Số đồng phân A thoả mãn điều kiện trên là
A. 6. B. 8. C. 10 D. 7.
Câu 10: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng
NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X
thoả mãn các tính chất trên là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 11: Cho 39,2 gam hỗn hợp M gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, CuO Cu (trong đó oxi chiếm 18,367% về khối
lượng) tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HNO
3
nồng độ a mol/l, thu được 0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất
của N
+5
). Giá trị của a là
A. 2,0. B. 1,5. C. 3,0. D. 1,0.
Câu 12: Khi nung butan vi xúc tác thích hp đến phnng hoàn toàn thu đưc hn hp T gm CH
4
, C
3
H
6
, C
2
H
4
, C
2
H
6
,
C
4
H
8
, H
2
và C
4
H
6
. Đt cháy hoàn toàn hn hp T thu đưc 8,96 lít CO
2
(đo đktc) và 9,0 gam H
2
O. Mt kc, hỗn hp T
làm mt u va hết 19,2 gam Br
2
trong dung dch nước brom.Phn trăm v s mol ca C
4
H
6
trong T là:
A. 16,67%. B. 9,091%. C. 22,22%. D. 8,333%.
Câu 13: Oxi hóa m gam ancol etylic mt thời gian thu được hn hợp X. Chia X thành 3 phn bng nhau:
- Phần 1 tác dng vừa đ với dung dịch NaHCO
3
thoát ra 4,48 lít khí.
- Phần 2 tác dụng với Na dư thoát ra 8,96 lít k- Phn 3 tác dng vi dung dch AgNO
3
/NH
3
dư to thành 21,6 gam Ag.
Các phản ứng của hn hp X xy ra hoàn toàn. Thể tích khí đo ở đktc. Giá trị ca m và hiu sut phản ứng oxi hóa ancol
etylic là
Ôn thi Đại học 2014 Trang 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 - Người đăng: Mai Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 1 9 10 661