Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thu Đại học thpt cẩm xuyên Hà tĩnh có đáp án

Được đăng lên bởi nhamtoanc3cx
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Giải bất phương trình: 4( x  1)  (2 x  10)(1  3  2 x ) 2 .
1
1
4
Câu 2. Giải phương trình: 4cos x  cos 2 x  cos 4 x  sin x  .
4
2
2
2
Câu 3. Cho đường tròn (C): x  y  2 x  4 y  1  0 và đường thẳng d: x  y  4  0 . Tìm điểm M thuộc đường
thẳng d sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A,B là tiếp điểm) thoả mãn góc
AMB đạt giá trị lớn nhất.
Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phương trình AB: x  2 y  4  0 , BC: 3 x  y  7  0 . Tìm toạ độ các
5
đỉnh A, C, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng
và A có hoành độ dương.
2
Câu 5. Có 15 quả cầu trong đó 4 quả màu vàng, 5 quả màu xanh, 6 quả màu đỏ. Chọn ngẩu nhiên 10 quả cầu,
tính xác suất để chọn được 10 quả cầu sao cho trong số các quả cầu còn lại có đủ cả 3 màu.
Câu 1. Giải bất phương trình: 4( x  1)  (2 x  10)(1  3  2 x ) 2 .
1
1
4
Câu 2. Giải phương trình: 4cos x  cos 2 x  cos 4 x  sin x  .
4
2
2
2
Câu 3. Cho đường tròn (C): x  y  2 x  4 y  1  0 và đường thẳng d: x  y  4  0 . Tìm điểm M thuộc đường
thẳng d sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A,B là tiếp điểm) thoả mãn góc
AMB đạt giá trị lớn nhất.
Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phương trình AB: x  2 y  4  0 , BC: 3 x  y  7  0 . Tìm toạ độ các
5
đỉnh A, C, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng
và A có hoành độ dương.
2
Câu 5. Có 15 quả cầu trong đó 4 quả màu vàng, 5 quả màu xanh, 6 quả màu đỏ. Chọn ngẩu nhiên 10 quả cầu,
tính xác suất để chọn được 10 quả cầu sao cho trong số các quả cầu còn lại có đủ cả 3 màu.
1
1
4
Câu 1. Giải phương trình: 4cos x  cos 2 x  cos 4 x  sin x  .
4
2
2
2
Câu 2. Cho đường tròn (C): x  y  2 x  4 y  1  0 và đường thẳng d: x  y  4  0 . Tìm điểm M thuộc đường
thẳng d sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A,B là tiếp điểm) thoả mãn góc
AMB đạt giá trị lớn nhất.
Câu 3. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phương trình AB: x  2 y  4  0 , BC: 3 x  y  7  0 . Tìm toạ độ các
5
đỉnh A, C, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng
và A có hoành độ dương.
2
Câu 4. Có 15 quả cầu trong đó 4 quả màu vàng, 5 quả màu xanh, 6 quả màu đỏ. Chọn ngẩu nhiên 10 quả cầu,
tính xác suất để chọn được 10 quả cầu sao cho trong số các quả cầu còn lại có đủ cả 3 màu.
Câu 1. Giải bất phương trình: 4( x  1)  (2 x  10)(1  3  2 x ) 2 .
1
1
4
Câu 2. Giải phương trình: 4cos x  cos 2 x  cos 4 x  sin x  .
4
2
2
2
Câu 3. Cho đường tròn (C): x  y  2 x  4 y  1  0 và đường thẳng d: x  y  4  0 . Tìm điểm M thuộ...
Câu 1. Giải bất phương trình:
2
4( 1) (2 10)(1 3 2 )x x x
.
Câu 2. Giải phương trình:
4
1 1
4 os cos 2 cos4 sin .
4 2
c x x x x
Câu 3. Cho đường tròn (C):
2 2
2 4 1 0x y x y
và đường thẳng d:
4 0x y
. Tìm điểm M thuộc đường
thẳng d sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A,B là tiếp điểm) thoả mãn góc
AMB
đạt giá trị lớn nhất.
Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phương trình AB:
2 4 0x y
, BC:
3 7 0x y
. Tìm toạ độ các
đỉnh A, C, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng
5
2
và A có hoành độ dương.
Câu 5. Có 15 quả cầu trong đó 4 quả màu vàng, 5 quả màu xanh, 6 quả màu đỏ. Chọn ngẩu nhiên 10 quả cầu,
tính xác suất để chọn được 10 quả cầu sao cho trong số các quả cầu còn lại có đủ cả 3 màu.
Câu 1. Giải bất phương trình:
2
4( 1) (2 10)(1 3 2 )x x x
.
Câu 2. Giải phương trình:
4
1 1
4 os cos 2 cos4 sin .
4 2
c x x x x
Câu 3. Cho đường tròn (C):
2 2
2 4 1 0x y x y
và đường thẳng d:
4 0x y
. Tìm điểm M thuộc đường
thẳng d sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A,B là tiếp điểm) thoả mãn góc
AMB
đạt giá trị lớn nhất.
Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phương trình AB:
2 4 0x y
, BC:
3 7 0x y
. Tìm toạ độ các
đỉnh A, C, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng
5
2
và A có hoành độ dương.
Câu 5. Có 15 quả cầu trong đó 4 quả màu vàng, 5 quả màu xanh, 6 quả màu đỏ. Chọn ngẩu nhiên 10 quả cầu,
tính xác suất để chọn được 10 quả cầu sao cho trong số các quả cầu còn lại có đủ cả 3 màu.
Câu 1. Giải phương trình:
4
1 1
4 os cos 2 cos4 sin .
4 2
c x x x x
Câu 2. Cho đường tròn (C):
2 2
2 4 1 0x y x y
và đường thẳng d:
4 0x y
. Tìm điểm M thuộc đường
thẳng d sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A,B là tiếp điểm) thoả mãn góc
AMB
đạt giá trị lớn nhất.
Câu 3. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phương trình AB:
2 4 0x y
, BC:
3 7 0x y
. Tìm toạ độ các
đỉnh A, C, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng
5
2
và A có hoành độ dương.
Câu 4. Có 15 quả cầu trong đó 4 quả màu vàng, 5 quả màu xanh, 6 quả màu đỏ. Chọn ngẩu nhiên 10 quả cầu,
tính xác suất để chọn được 10 quả cầu sao cho trong số các quả cầu còn lại có đủ cả 3 màu.
Câu 1. Giải bất phương trình:
2
4( 1) (2 10)(1 3 2 )x x x
.
Câu 2. Giải phương trình:
4
1 1
4 os cos 2 cos4 sin .
4 2
c x x x x
Câu 3. Cho đường tròn (C):
2 2
2 4 1 0x y x y
và đường thẳng d:
4 0x y
. Tìm điểm M thuộc đường
thẳng d sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A,B là tiếp điểm) thoả mãn góc
AMB
đạt giá trị lớn nhất.
Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phương trình AB:
2 4 0x y
, BC:
3 7 0x y
. Tìm toạ độ các
đỉnh A, C, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng
5
2
và A có hoành độ dương.
Câu 5. Có 15 quả cầu trong đó 4 quả màu vàng, 5 quả màu xanh, 6 quả màu đỏ. Chọn ngẩu nhiên 10 quả cầu,
tính xác suất để chọn được 10 quả cầu sao cho trong số các quả cầu còn lại có đủ cả 3 màu.
Đề thi thu Đại học thpt cẩm xuyên Hà tĩnh có đáp án - Người đăng: nhamtoanc3cx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thu Đại học thpt cẩm xuyên Hà tĩnh có đáp án 9 10 472