Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử ĐH

Được đăng lên bởi duongthptkb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng

Facebook: LyHung95

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần 1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = mx3 − 3mx 2 + 3 ( m − 1) có đồ thị là ( Cm ) .
a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m = 1 .
b) Chứng minh rằng với mọi m ≠ 0 đồ thị ( Cm ) luôn có hai điểm cực trị A và B, khi đó tìm các giá trị của
tham số m để 2 AB 2 − ( OA2 + OB 2 ) = 20 (trong đó O là gốc tọa độ).

1  π
1


Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình  2 −
.
 sin  − 2 x  = 4 sin x − 1 −
sin x   6
2sin x


2
3
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 1 + = −2 x − 4 +
( x ∈ ℝ) .
x
x
−2
x −1
 x −1 
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫
ln 
 dx .
3
 x +1
−3 ( x + 1)

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại C, cạnh huyền bằng 3a, G là
trọng tâm tam giác ABC, biết SG ⊥ ( ABC ), SB =

a 14
. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ
2

B đến mặt phẳng ( SAC ) theo a.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn x3 + y 3 = 1 .

x2 + y2
.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =
(1 − x)(1 − y )
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường phân
 1
giác trong và trung tuyến qua đỉnh B là d1 : x + y − 2 = 0; d 2 : 4 x + 5 y − 9 = 0 . Điểm M  2;  thuộc cạnh AB
 2
15
và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.
6
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : ( x − 2) 2 + y 2 + ( z − 1) 2 = 4 . Viết phương trình
mặt phẳng (α) chứa trục Oy và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu 9.a (1,0 điểm). Giải bất phương trình

(

)

10 + 1

log3 x

−

(

)

10 − 1

log 3 x

≥

2x
.
3

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng
AB :2 x + y − 1 = 0 , phương trình đường thẳng AC : 3 x + 4 y + 6 = 0 và điểm M (1; − 3) nằm trên đường
thẳng BC thỏa mãn 3MB = 2 MC . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1; 0; 0), B (0; 1; 2), C (2; 2; 1) . Tìm tọa độ

điểm D trong không gian cách đều ba điểm A, B, C và cách mặt phẳng (ABC) một khoảng bằng

3.

Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình log 3 ( x − 2) = log 4 ( x 2 − 4 x + 3) .
Tham gia trọn vẹn kh...
Khóa hc Luyn gii đề môn ToánThy Đặng Vit Hùng Facebook: LyHung95
Tham gia trn vn khóa LTĐH Luyn gii đề ti Moon.vn để đạt được kết qu cao nht trong k TSĐH 2014!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi: TOÁN; khi A và khi A1, ln 1
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
(
)
3 2
3 3 1
y mx mx m
= +
đồ th
(
)
m
C
.
a) Kho sát và v đồ th hàm s vi
1
m
=
.
b)
Ch
ng minh r
ng v
i m
i
0
m
đồ
th
(
)
m
C
luôn hai
đ
i
m c
c tr
A B, khi
đ
ó tìm các giá tr
c
a
tham s
m
để
(
)
2 2 2
2 20
AB OA OB
+ =
(trong
đ
ó O là g
c t
a
độ
).
Câu 2 (1,0 đim).
Gi
i ph
ươ
ng trình
1
π 1
2 sin 2 4sin 1
sin 6 2sin
x x
x x
=
.
Câu 3 (1,0 đim).
Gii phương trình
2 3
1 2 4 ( )
x x
x x
+ = − +
.
Câu 4 (1,0 đim).
Tính tích phân
( )
2
3
3
1 1
ln
1
1
x x
I dx
x
x
=
+
+
.
Câu 5 (1,0 đim).
Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vng cân ti C, cnh huyn bng 3a, G
trng tâm tam giác ABC, biết
14
( ),
2
a
SG ABC SB
=
. Tính th tích khi chóp S.ABC khong cách t
B đến mt phng
( )
SAC
theo
a.
Câu 6 (1,0 đim). Cho hai s
th
c d
ươ
ng
,
x y
th
a mãn
3 3
1
x y
+ =
.
Tìm giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
2 2
(1 )(1 )
x y
A
x y
+
=
.
II. PHN RIÊNG (3,0 đim) Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1,0 đim).
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy, cho tam giác ABC ph
ươ
ng trình
đườ
ng phân
giác trong và trung tuy
ế
n qua
đỉ
nh B
1 2
: 2 0; : 4 5 9 0
d x y d x y
+ = + =
.
Đ
i
m
1
2;
2
M
thu
c c
nh AB
và bán kính
đườ
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác ABC
.
6
R = Tìm t
a
độ
các
đỉ
nh A, B, C.
Câu 8.a (1,0 đim).
Trong không gian Oxyz, cho m
t c
u
2 2 2
( ): ( 2) ( 1) 4
S x y z
+ + =
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
m
t ph
ng (
α
) ch
a tr
c Oy và ti
ế
p xúc v
i m
t c
u (S).
Câu 9.a (1,0 đim).
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
(
)
(
)
3 3
log log
2
10 1 10 1
3
x x
x
+ .
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim).
Trong m
t ph
ng t
a
độ
Oxy, cho tam giác ABC ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
:2 1 0
AB x y
+ =
, ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
: 3 4 6 0
AC x y
+ + =
đ
i
m
(1; 3)
M
n
m trên
đườ
ng
th
ng BC th
a mãn 3 2
MB MC
=
. Tìm t
a
độ
tr
ng tâm G c
a tam giác ABC.
Câu 8.b (1,0 đim).
Trong không gian Oxyz, cho các
đ
i
m
(1; 0; 0), (0; 1; 2), (2; 2; 1)
A B C . Tìm t
a
độ
đ
i
m D trong không gian cách
đề
u ba
đ
i
m A, B, C cách m
t ph
ng (ABC) m
t kho
ng b
ng
3
.
Câu 9.b (1,0 đim).
Gi
i ph
ươ
ng trình
2
3 4
log ( 2) log ( 4 3)
x x x
= +
.
Đề thi thử ĐH - Người đăng: duongthptkb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử ĐH 9 10 923