Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử ĐH CĐ môn Sinh học

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG PT NGUYỄN MỘNG TUÂN
_____________________________

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I
NĂM 2013
Môn: SINH HỌC, khối B
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 07 trang)

Mã đề thi 257

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1. Hai loài thực vật thân thuộc mà giao tử của chúng có thể thụ tinh tạo con lai phát triển
bình thường: loài A có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 38, loài B có bộ nhiễm sắc thể đơn
bội n = 11. Thụ tinh giao tử bình thường của loài A với loài B kết hợp với đa bội hóa thu được
thể song nhị bội. Số nhiễm sắc thể và số nhóm liên kết của thể song nhị bội lần lượt là
A. 40; 60.
B. 60; 30.
C. 30; 30.
D. 30; 60.
Câu 2. Câu 1: Một đoạn thuộc vùng mã hóa của gen có trình tự nuclêôtít trên mạch gốc:
3’ TAX-AAA-XGX-….5’
Phân tử mARN tương ứng do gen trên tổng hợp có trình tự nuclêôtít là
A. 5’AUG-UUU-GXG-…3’
B. 3’ AUG-UUU-GXG-…5’
C. 3’ UAX-AAA-XGX-…5’
D. 5’ UAX-AAA-XGX-....3’
AB
Câu 3. Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen
ab

đã xảy ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí
thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của
tế bào trên là
A. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
B. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.
D. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1.
Câu 4. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14, một hợp tử của loài nguyên phân ba đợt liên
tiếp cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 91 nhiễm sắc thể đơn. Bộ
nhiễm sắc thể của hợp tử là
A. 2n -1 = 13.
B. 3n = 21.
C. 2n + 1 = 15.
D. 2n = 14.
AB
AB
Dd ×
Dd , với tần số hoán vị 20% ở cả 2 giới, mỗi gen quy định
Câu 5. Cho phép lai:
ab
ab
một tính trạng và trội hoàn toàn. Theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 tính trạng ở đời lai
là
A. 66%.
B. 49,5%.
C. 75%.
D. 22,5%.
Câu 6. Một đoạn mạch mã gốc của gen cấu trúc thuộc vùng mã hoá có 5 bộ ba:
…5’ AAT GTA AXG ATG GXX 3’....
Thứ tự các bộ ba:

1

2

3

4

5

Phân tử tARN mang anticodon 3’GUA 5’ mã hoá cho bộ ba thứ
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
De
Câu 7. Tại vùng chín của một cơ thể đực có kiểu gen AaBbCc
. 64 tế bào giảm phân bình
dE
thường hình thành giao tử, trong đó có 32 tế bào xảy ra trao đổi chéo vào kì đầu của giảm
phân I, giảm phân II bình thường. Theo lý thuyết số lượng tế bào sinh dục chín ít nhất tham
gia giảm phân để thu được số loại giao tử nhiều nhất mang các gen trên là
A. 8.
B.16.
...
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG PT NGUYỄN MỘNG TUÂN
_____________________________
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I
NĂM 2013
Môn: SINH HỌC, khối B
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 07 trang)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(40 câu, từ câu 1 đến câu 40):
Câu 1. 
 !"#$%& '()*+,-$%&./
)0012 !#3-4563.. 6
%7189$%&%9:45%7; 6
#1<=>?=1 -1?=>*=1 @1*=>*=1 A1*=>?=1
Câu 2. Câu 1: B.CDE:FG:9"
*H2#IJ###JIKIJL1MH
N#OP /QRE:S6:FG
#1MH#TKJTTTJKIKJL*H
-1*H#TKJTTTJKIKJLMH
@1*HT#IJ###JIKIJLMH
A1MHT#IJ###JIKIJ1111*H
Câu 3. 2UV5%W/4E
#-

.DXVY7ZE#1@54F.5XVY,GEG
Y5,%9[\]. 6]UV
5:
#1<3[\0"0"0"01
-1<3[\;%97E1
@1(3[\;%97E1
A1(3[\0"01
Câu 4. B$%&()0<,6Y:.6:
5;F !^Y:\ /. /3_0$%&./1-
$%&6
#1(J0)0*1 -1*)(01 @1(`0)0M1 A1()0<1
Câu 5. @a"
#- #-
ARb AR
 
,3;%97(=cWV(3,dEUY.7
G12EGY5[\4eV*GW.!

#1??c1 -1<_,Mc1 @1fMc1 A1((,Mc1
Câu 6. B.D9E^CDM"
LM
H
##2K2##IK#2KKII*
H
1111
N#OPR*
H
KT#M
H
DQ
#101 -1*1 @1<1 A1M1
Câu 712CG/.4E#-@
AE
Rg
1?<5V
 !,.*(5XVY.Sa4.;V
h,Vhh !12EiY5%9 65%RGG^
V.. 6%9e^E:
#1+1 -10?1 @1*(1 A10(1
Câu 8. j,$%&()(<189 6$%&5%
ke;0D.e(Mf0
2Q"0(*<M
Mã đề thi 257
Đề thi thử ĐH CĐ môn Sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử ĐH CĐ môn Sinh học - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi thử ĐH CĐ môn Sinh học 9 10 773