Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử ĐH lần 3 môn Tóan (2014 - 2015)

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
NGUYỄN HUỆ 

Câu 1(2 điểm) 

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ BA 
NĂM HỌC 2014 – 2015 
ĐỀ THI MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài: 180 phút 

Cho hàm số  y = x 4 - 2x 2  - 1 có đồ thị là (C). 

1.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
2.  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm  M(0; - 1).

Câu 2(1 điểm) 
1.  Giải phương trình: 

sinx( 3 - sinx) - cosx(1 + cos x) = 0 . 

2.  Tìm số phức z thỏa mãn: 

(1 + 2i) 2 z + z = 4i - 20 . 

Câu 3(1 điểm) 
1.  Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ 
hộp đó. Tính xác suất để trong số bi được chọn không có đủ cả ba màu? 

1
1
log ( x + 3) + log4 ( x - 1)8 = 3log8 (4 x ) . 
2
2
4 
e 
2 ö
æ
Tính :  I = ò ç x + ÷ ln xdx . 
xø
1  è

2.  Giải phương trình sau:
Câu 4(1 điểm) 
Câu 5(1 điểm) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):  x - y + 2 z - 6 = 0 

và điểm M(1, ­1, 2). 
a)Viết phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) 
b)Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên trục Ox và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm M. 
Cho  hình  chóp  S.ABCD  có  đáy  ABCD  là  hình  vuông  cạnh  bằng  a,  đường 
uuur
uuuur 
cao SH với H thỏa mãn  HN = -3HM trong đó M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Tính thể 
Câu 6(1 điểm) 

tích khối chóp S.ABCD và diện tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABCD biết góc giữa (SAB) và (ABCD) 
bằng 60 0 . 
Câu 7(1 điểm) 
Cho  đường  tròn  (C)  có  phương  trình  :  x 2 + y 2  - 2x - 4y + 1 = 0 và  P(2,1). 
Một đường thẳng d đi qua P cắt đường tròn tại A và B. Tiếp tuyến tại A và B của đường tròn cắt 
nhau tại M. Tìm tọa độ của M biết M thuộc đường tròn  x 2 + y 2  - 6x - 4y + 11 = 0 . 
Câu 8(1 điểm) 
Câu 9(1 điểm) 

ïì x + y + 2y - 1 + x - y = 5 

Giải hệ phương trình:  í

. 

2 
ïî y + 2 = xy + y
với a, b, c là các số thực thỏa mãn  a 2 + b 2 + c 2  = 3 . Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức  P = a 4 + b 4 + c 4  + 3(ab + bc + ca) . 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
NGUYỄN HUỆ 

KỲ THI THỬ ĐẠI  HỌC LẦN THỨ BA 
NĂM HỌC 2014 – 2015 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN 

Câu  Ý 
1 
1  y = x 4 - 2 x 2  - 1 TXĐ: R 
(2điểm) 
é x = 0 
y ' = 4 x 3  - 4 x .  y ' = 0 Û ê
ë x = ±1
Giới hạn:  limy = +¥;  lim y = -¥ 
x ®+¥

bảng biến thiên 
X 
­∞ 
y’ 
­ 
Y 

Nội dung 

Điểm 
0,25 

x ®-¥

­1 
0       + 

+∞ 

0 
0 

­ 

1 
+∞ 
0        + 

­1 

+∞ 

0, 5 
­2 
­2
Hàm số đồng biến trên (­1;0); (1; +∞). Hàm số nghịch biến trên  (­∞;­1);(0;1) 
Hàm số đạt cực đại tại  x = 0 Þ y = - 1 . 
ì x1 = -1 Þ y1  = -2 ...
TRƯNGTHPTCHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
KỲTHITHỬĐẠI HỌCLẦNTHỨ BA
NĂMHỌC2014–2015
ĐỀ THIMÔN:TOÁN
Thờigianlàmi:180phút
u1(2điểm) Chohàmsố
4 2
y x 2x 1 = - - cóđồthịlà(C).
1. Khosátsựbiếnthiênvàvẽđồthịhàmsố.
2. Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố(C)biếttiếptuyếnđiquađiểm M(0; 1). -
u2(1điểm)
1. Giảiphươngtrình: sinx( 3 sinx) cosx(1 cos x) 0 - - + = .
2. Tìmsốphứczthỏamãn:
2
(1 2i) z z 4i 20 + + = -
.
u3(1điểm)
1. Mộthộpđựng5viênbiđỏ,6viênbitrắngvà7viênbivàng.Chọnngẫunhiên4viênbitừ
hộpđó.Tínhxácsuấtđểtrongsốbiđượcchọnkhôngcóđủcảbamàu?
2. Giảiphươngtrìnhsau: x x x + + - =
8
4 8
2
1 1
log ( 3) log ( 1) 3log (4 )
2 4
.
u4(1điểm) Tính:
1
2
ln
e
I x xdx
x
æ ö
= +
ç ÷
è ø
ò
.
u 5(1điểm) TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chomặtphẳng(P): 2 6 0x y z - + - =
vàđiểmM(1,1,2).
a)ViếtphươngtrìnhđườngthẳngđiquaMvàvuônggócvớimặtphẳng(P)
b)ViếtphươngtrìnhmặtcucótâmnmtrêntrụcOxvàtiếpxúcvớimặtphẳng(P)tạiđiểmM.
u 6(1điểm) ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhvuôngcạnhbằnga,đường
caoSHvớiHthỏamãn
HN 3HM = -
uuur uuuur
trongđóM,NlầnợttrungđiểmcủaAB,CD.Tínhthể
tíchkhốichópS.ABCDdiệntíchmặtcầungoitiếpS.ABCDbiếtgócgiữa(SAB)và(ABCD)
bằng60
0
.
u 7(1điểm) Chođường tròn (C) có phương trình:
2 2
x y 2x 4y 1 0 + - - + =
và P(2,1).
MộtđườngthẳngdđiquaPcắtđườngtròntạiAB.TiếptuyếntạiAvàBcủađườngtròncắt
nhautạiM.mtọađộcủaMbiếtMthuộcđườngtròn
2 2
x y 6x 4y 11 0 + - - + =.
u 8(1điểm) Giảihphươngtrình:
2
x y 2y 1 x y 5
y 2 xy y
ì
+ + - + - =
ï
í
+ = +
ï
î
.
u 9(1điểm) vớia,b,clàcsốthựcthỏamãn
2 2 2
a b c 3 + + =.Tìmgiátrịlớnnhấtcủa
biểuthức
4 4 4
P a b c 3(ab bc ca) = + + + + + .
Đề thi thử ĐH lần 3 môn Tóan (2014 - 2015) - Trang 2
Đề thi thử ĐH lần 3 môn Tóan (2014 - 2015) - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử ĐH lần 3 môn Tóan (2014 - 2015) 9 10 731