Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đh môn Toán (2012-2013)

Được đăng lên bởi nguyennguyenfacebook2014-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn: diemthi.24h.com.vn

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012-2013
Đề Số 2
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 – 3x2+2 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
2. Tìm điểm M thuộc đường thẳng y =3x-2 sao tổng khoảng cách từ M tới hai điểm cực trị
nhỏ nhất.
Câu II (2 điểm)
1. Giải phương trình cos2x  2sin x  1  2sin x cos 2x  0
2. Giải bất phương trình

 4x  3

x 2  3x  4  8x  6


3

cotx
dx



s inx.sin  x  
6
4


Câu III ( 1điểm)Tính tích phân I  

Câu IV (1 điểm)
Cho hình chóp S.ABC có mặt đáy (ABC) là tam giác đều cạnh a. Chân đường vuông góc
hạ từ S xuống mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc BC. Tính khoảng cách giữa hai đường
thẳng BC và SA biết SA=a và SA tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 300.
Câu V (1 điểm) Cho a,b, c dương và a2+b2+c2=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a3
b3
c3
P


b2  3
c2  3
a2  3
PHẦN RIÊNG (3 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a. (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) : x 2  y 2  2x  8y  8  0 . Viết
phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d: 3x+y-2=0 và cắt đường tròn theo
một dây cung có độ dài bằng 6.
2. Cho ba điểm A(1;5;4), B(0;1;1), C(1;2;1). Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB
sao cho độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhất.
Câu VII.a (1 điểm)
Tìm số phức z thoả mãn : z  2  i  2 . Biết phần ảo nhỏ hơn phần thực 3 đơn vị.
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
2
4
6
100
1. Tính giá trị biểu thức: A  4C100  8C100  12C100  ...  200C100 .
2. Cho hai đường thẳng có phương trình:

Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm

Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

Nguồn: diemthi.24h.com.vn
x2
z 3
d1 :
 y 1 
3
2

 x  3t

d 2 :  y  7  2t
 z  1 t


Viết phương trình đường thẳng cắt d1 và d2 đồng thời đi qua điểm M(3;10;1).
Câu VII.b (1 điểm)
Giải phương trình sau trên tập phức: z2+3(1+i)z-6-13i=0
-------------------Hết-----------------

Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm

Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

Nguồn: diemthi.24h.com.vn
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012-2013
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu
Nội dung
Tập xác định: D=R
lim  x 3  3 x 2  2   
lim  x 3  3 x 2  2   
x 

x 

 x0
 x2
Bảng biến thiên:
x
-
0
y’
+
0
2
y
-
Hàm số đồng biến trên
khoảng...
Nguồn: diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TON NĂM 2012-2013
Đ Số 2
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x
3
– 3x
2
+2 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
2. Tìm điểm M thuộc đường thẳng y =3x-2 sao tổng khoảng cách từ M tới hai điểm cực trị
nhỏ nhất.
Câu II (2 điểm)
1. Giải phương trình
cos2x 2sin x 1 2sin x cos 2x 0
2. Giải bất phương trình
2
4x 3 x 3x 4 8x 6
Câu III ( 1điểm)Tính tích phân
3
6
cotx
I dx
sinx.sin x
4
Câu IV (1 điểm)
Cho hình chóp S.ABC mặt đáy (ABC) tam giác đều cạnh a. Chân đường vuông góc
hạ từ S xuống mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc BC. Tính khoảng cách giữa hai đường
thẳng BC và SA biết SA=a và SA tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 30
0
.
Câu V (1 điểm) Cho a,b, c dương và a
2
+b
2
+c
2
=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
3 3 3
2 2 2
3 3 3
a b c
P
b c a
PHẦN RIÊNG (3 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a. (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) :
2 2
x y 2x 8y 8 0
. Viết
phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d: 3x+y-2=0cắt đường tròn theo
một dây cung có độ dài bằng 6.
2. Cho ba điểm A(1;5;4), B(0;1;1), C(1;2;1). Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB
sao cho độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhất.
Câu VII.a (1 điểm)
Tìm số phức z thoả mãn :
z 2 i 2
. Biết phần ảo nhỏ hơn phần thực 3 đơn vị.
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1. Tính giá trị biểu thức:
2 4 6 100
100 100 100 100
4 8 12 ... 200A C C C C
.
2. Cho hai đường thẳng có phương trình:
Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm
Đề thi thử Đh môn Toán (2012-2013) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử Đh môn Toán (2012-2013) - Người đăng: nguyennguyenfacebook2014-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi thử Đh môn Toán (2012-2013) 9 10 673