Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử ĐH môn Vật Lý 2014

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
TỔ VẬT LÝ
========

(Đề thi có 60 câu TNKQ / 05 trang)
Mã đề: 671

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, Lần II năm 2014
Môn: Vật lí
Thời gian: 90 phút

Cho biết: Gia tốc rơi tự do g ≈ π2 m/s2; êlectron có khối lượng me = 9,1.10-31 kg và điện tích qe = − 1,6.10-19 C;
hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mạch RLC nối tiếp được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi còn tần số thay đổi
được. Các đại lượng R, L, C không đổi. Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số
từ giá trị này thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở sẽ
A. tăng sau đó giảm.
B. luôn giảm.
C. luôn tăng.
D. giảm sau đó tăng.
Câu 2: Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ đưa đến
A. sự giải phóng một êlectron tự do.
B. sự phát ra một phôtôn khác.
C. sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.
D. sự giải phóng một êlectron liên kết.
Câu 3: Con lắc đơn đang đứng yên trong điện trường đều nằm ngang thì điện trường đột ngột đổi chiều (giữ
nguyên phương và cường độ E) sau đó con lắc dao động điều hòa với biên độ góc α0. Gọi q và m là điện tích và
khối lượng của vật nặng; g là gia tốc trọng trường. Hệ thức liên hệ đúng là:
A. q.E = m.g.α0.
B. 2q.E.α0 = m.g.
C. q.E.α0 = m.g.
D. 2q.E = m.g.α0.
Câu 4: Quang phổ vạch hấp thụ của hai nguyên tố khác nhau có những vạch tối trùng nhau điều đó chứng tỏ
trong nguyên tử của hai nguyên tố đó tồn tại:
A. những trạng thái dừng có cùng mức năng lượng.
B. những cặp quĩ đạo dừng của êlectron có cùng hiệu bán kính.
C. những cặp trạng thái dừng có cùng hiệu năng lượng.
D. những quĩ đạo dừng của êlectron có cùng bán kính.
Câu 5: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi
rôto quay với tốc độ 17 vòng/s hoặc 31 vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Để
cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì rôto phải quay với tốc độ
A. 21 vòng/s.
B. 23 vòng/s.
C. 35 vòng/s.
D. 24 vòng/s.
Câu 6: Một bút laze phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 532 nm với công suất 5 mW. Một lần bấm sáng trong
thời gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ?
A. 1,86.1016 phôtôn.
B. 2,68.1015 phôtôn.
C. 2,68.1016 phôtôn.
D. 1,86.1015 phôtôn.
Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ω.t). Tính từ t = 0, thời điểm đầu tiên để
động năng của vật bằng 3/4 năng lượng dao động ...
Trang 1/5,đề 671
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
T VT LÝ
========
(Đề thi có 60 câu TNKQ / 05 trang)
: 671
ĐỀ THI TH ĐẠI HC, Ln II năm 2014
Môn: Vt lí
Thi gian: 90 phút
Cho bit: Gia tc ri t do g π
2
m/s
2
; êlectron có khi lng m
e
= 9,1.10
-31
kg và in tích q
e
= − 1,6.10
-19
C;
hng s Plng h = 6,625.10
-34
J.s; tc  ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s.
I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Mch RLC ni tip c mc vào in áp xoay chiu có giá tr hiu dng không i còn tn s thay i
c. Các i lng R, L, C không i. Lúc u tn s giá tr  mch tính dung kháng, tng dn tn s
t giá tr này thì hiu in th hiu dng hai u in tr s
A. tng sau ó gim. B. luôn gim. C. luôn tng. D. gim sau ó tng.
Câu 2: Trong hin tng quang - phát quang, s hp th hoàn toàn mt phôtôn s a n
A. s gii phóng mt êlectron t do. B. s phát ra mt phôtôn khác.
C. s gii phóng mt cp êlectron và l trng. D. s gii phóng mt êlectron liên kt.
Câu 3: Con lc n ang ng n trong in trng u nm ngang thì in trng t ngt i chiu (gi
nguyên phng và cng  E) sau ó con lc dao ng iu hòa v i biên  góc !
0
. G"i q và m in tích
khi lng c#a v$t nng; g là gia tc tr"ng trng. H thc liên h úng là:
A. q.E = m.g.!
0
. B. 2q.E.!
0
= m.g. C. q.E.!
0
= m.g. D. 2q.E = m.g.!
0
.
Câu 4: Quang ph vch hp th c#a hai nguyên t khác nhau nhng vch ti trùng nhau iu ó chng t%
trong nguyên t& c#a hai nguyên t ó t'n ti:
A. nhng trng thái dng có cùng mc nng lng.
B. nhng cp qu( o dng c#a êlectron có cùng hiu bán kính.
C. nhng cp trng thái dng có cùng hiu nng lng.
D. nhng qu( o dng c#a êlectron có cùng bán kính.
Câu 5: Ni hai cc c#a máy phát in xoay chiu mt pha vào hai u mt on mch RLC mc ni tip. Khi
rôto quay v i tc  17 vòng/s hoc 31 vòng/s thì cng  dòng in hiu dng trong mch có cùng giá tr. )
cng  dòng in hiu dng trong mch t giá tr cc i thì rôto phi quay v i tc 
A. 21 vòng/s. B. 23 vòng/s. C. 35 vòng/s. D. 24 vòng/s.
Câu 6: Mt bút laze phát ra ánh sáng n sc bc sóng 532 nm v i công sut 5 mW. Mt ln bm sáng trong
thi gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ?
A. 1,86.10
16
phôtôn. B. 2,68.10
15
phôtôn. C. 2,68.10
16
phôtôn. D. 1,86.10
15
phôtôn.
Câu 7: Mt v$t nh% dao ng iu hòa theo phng trình x = Acos(*.t). Tính t t = 0, thi im u tiên 
ng nng c#a v$t bng 3/4 nng lng dao ng là t
min
= 0,04 s. )ng nng c#a v$t bin thiên v i chu k+
A. 0,50 s. B. 0,24 s. C. 0,12 s. D. 1,0 s.
Câu 8: Trong s ' hình v bên: R quang tr; AS ánh sáng kích thích; A
ampe k; V vôn k. S ch, c#a ampe k vôn k s thay i th nào nu tt chùm
sáng AS ?
A. S ch, c#a V gim còn s ch, c#a A tng.-−−−−−−−−
B. S ch, c#a V tng còn s ch, c#a A gim.
C. S ch, c#a c A và V u tng.
D. S ch, c#a c A và V u gim.
Câu 9: Hai mch dao ng lí tng LC
1
LC
2
có tn s dao ng riêng là f
1
= 3f và f
2
= 4f. )in tích trên các
t giá tr cc i nh nhau bng Q. Ti thi im dòng in trong hai mch dao ng cng  bng
nhau và bng 4,8-.f.Q thì t, s gia  l n in tích trên hai t
A. q
2
/q
1
= 40/27. B. q
2
/q
1
= 44/27. C. q
2
/q
1
= 16/9. D. q
2
/q
1
= 12/9.
Câu 10: Trong thí nghim giao thoa ánh sáng Y-âng, khong cách gia hai khe a = 1 mm, khong cách hai
khe n màn quan sát D = 2 m, ngu'n sáng g'm 2 bc x .
1
= 0,4 /m, .
2
= 0,6 /m. Trên màn giao thoa,
khong cách nh% nht gia hai v trí có vân sáng là:
A. 1,2 mm. B. 0,8 mm. C. 2,4 mm. D. 0,4 mm.
R
A
V
AS
Đề thi thử ĐH môn Vật Lý 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử ĐH môn Vật Lý 2014 - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử ĐH môn Vật Lý 2014 9 10 627