Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đh và CĐ năm 2014

Được đăng lên bởi Sinh Tùng Hoàng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2014
Môn: TOÁN; khối A-A1-B
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể phát đề

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĐC
-------------------------------ĐỀ THI THỬ LẦN 1

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Cho hàm số y = −2 x 3 + 6 x + 2 có đồ thị là (C).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2) Tìm m để đường thẳng d : y = 2mx − 2m + 6 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho tổng hệ số
góc của các tiếp tuyến với (C) tại A, B, C bằng − 6 .
3 sin 2 x − 7 sin 3 x + 2 sin 4 x + 1
sin 2 x
y 2 − ( x 2 + 2) y + 2 x 2 = 0

Câu 2 (1 điểm) Giải phương trình sin 3 x + cot 2 x =


Câu 3 (1 điểm) Giải hệ phương trình 
 x + 4 + x − 4 − 2 y − 16 = 2 x − 12
2

(

)

Câu 4 (1 điểm) Tính tích phân I = ∫ x x − 1 + ln x dx
1

Câu 5 (1 điểm) Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I với AB = 2a 3 , BC = 2a . Biết
chân đường cao H hạ từ đỉnh S xuống đáy ABCD trùng với trung điểm DI và SB hợp với đáy ABCD một góc
60 0 . Tính thể tích khối chóp S . ABCD và khoảng cách từ H đến ( SBC ) .
Câu 6 (1 điểm) Cho các số thực x, y với x 2 + y 2 = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P = x6 + 4y6
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(3; 0) , đường cao từ đỉnh B có phương
trình x + y + 1 = 0 , trung tuyến từ đỉnh C có phương trình 2 x − y − 2 = 0 . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp
tam giác ABC.
Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian O xyz cho A(3; 1; 1) , B (5; 0; 1) và C (1; − 2; − 1) . Tìm điểm M thuộc mặt
3
phẳng (O xy ) sao cho MC ⊥ AB và diện tích tam giác ABM bằng .
2
Câu 9.a (1,0 điểm) Tìm các số hạng là số nguyên trong khai triển nhị thức
với n là số tự nhiên.

(

)

n

3

3 + 3 2 , biết (Pn ) .C nn .C 2nn .C 3nn = P27 ,

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C ) : x 2 + y 2 − 4 x − 6 y + 3 = 0 có tâm là I và
đường thẳng d : x − 2 y − 11 = 0 . Tìm hai điểm A và B trên đường tròn (C ) sao cho AB song song với đường thẳng
d và tam giác IAB là tam giác vuông cân.
Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho tứ diện ABCD , biết B ( −1; 0; 2 ) , C ( −1;1;0 ) , D ( 2;1; −2 ) ,vectơ OA
cùng phương với vectơ u = (0 ; 1; 1) và thể tích tứ diện ABCD bằng

5
. Tìm tọa độ điểm A .
6

 x log 4 y + y log 4 x = 4

Câu 9.b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 2 log x − log y = 6
2
1

2
-------------...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĐC ĐỀ THI TH ĐẠI HC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2014
-------------------------------- Môn: TOÁN; khi A-A
1
-B
ĐỀ THI TH LN 1 Thi gian làm bài: 180 phút, không k phát đề
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2 đim) Cho hàm s 262
3
++= xxy đồ th là (C).
1) Kho sát s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s.
2) Tìm
m
để đường thng
622:
+
=
mmxyd c
t
đồ
th
(C) t
i ba
đ
i
m phân bi
t CBA ,, sao cho t
ng h
s
góc c
a các ti
ế
p tuy
ế
n v
i (C) t
i CBA ,, b
ng
6
.
Câu 2 (1 đim)
Gi
i ph
ươ
ng trình
x
xxx
xx
2
432
2
sin
1sin2sin7sin3
cot3sin
++
=+
Câu 3 (1 đim)
Gi
i h
ph
ươ
ng trình
=++
=++
12216244
02)2(
222
xyxx
xyxy
Câu 4 (1 đim)nh tích phân
( )
+=
2
1
ln1 dxxxxI
Câu 5
(1 đim)
Cho hình chóp
ABCDS
.
đ
áy
ABCD
là hình ch
nh
t tâm
I
v
i 32
aAB
= ,
aBC
2
=
. Bi
ế
t
chân
đườ
ng cao
H
h
t
đỉ
nh
S
xu
ng
đ
áy
ABCD
trùng v
i trung
đ
i
m
DI
SB
h
p v
i
đ
áy
ABCD
m
t góc
0
60 . Tính th
tích kh
i chóp
ABCDS
. và kho
ng cách t
H
đế
n )(
SBC
.
Câu 6
(1 đim
) Cho các s
th
c
y
x
,
v
i 1
22
=+
yx . Tìm giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
66
4yxP
+=
PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1,0 đim)
Trong m
t ph
ng to
độ
Oxy, cho tam giác ABC v
i )0;3(A ,
đườ
ng cao t
đỉ
nh
B
có ph
ươ
ng
trình 01
=
+
+
yx , trung tuy
ế
n t
đỉ
nh C có ph
ươ
ng trình 022
=
yx . Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng tròn ngo
i ti
ế
p
tam giác ABC.
Câu 8.a (1,0 đim)
Trong không gian O
xyz
cho )1;1;3(A , )1;0;5(B )1;2;1(
C . Tìm
đ
i
m M thu
c m
t
ph
ng (O
) sao cho ABMC
và di
n tích tam giác
ABM
b
ng
2
3
.
Câu 9.a (1,0 đim)
Tìm các s
h
ng là s
nguyên trong khai tri
n nh
th
c
(
)
n
3
23 + , bi
ế
t
(
)
2732
3
... PCCCP
n
n
n
n
n
nn
=
,
v
i
n
là s
t
nhiên.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim)
Trong m
t ph
ng to
độ
Oxy
, cho
đườ
ng tròn 0364:)(
22
=++
yxyxC
có tâm là
I
đườ
ng th
ng 0112:
=
yxd
. Tìm hai
đ
i
m
A
B
trên
đườ
ng tròn )(
C
sao cho
AB
song song v
i
đườ
ng th
ng
d
và tam giác
IAB
là tam giác vuông cân.
Câu 8.b (1,0 đim)
Trong không gian
Oxyz
, cho t
di
n
ABCD
, bi
ế
t
(
)
(
)
(
)
1;0;2 , 1;1;0 , 2;1; 2
B C D
,vect
ơ
OA
cùng ph
ươ
ng v
i vect
ơ
)1;1;0(=u
và th
tích t
di
n
ABCD
b
ng
6
5
. Tìm t
a
độ
đ
i
m
A
.
Câu 9.b (1,0 đim)
Gi
i h
ph
ươ
ng trình
=
=+
6loglog2
4
2
12
4
log
4
log
yx
yx
xy
-----------------
Hết
-----------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Giám th coi thi không gii thích gì thêm.
H
và tên thí sinh:………………………………………………; S
báo danh:……………………………
www.MATHVN.com
www.DeThiThuDaiHoc.com
Đề thi thử Đh và CĐ năm 2014 - Trang 2
Đề thi thử Đh và CĐ năm 2014 - Người đăng: Sinh Tùng Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử Đh và CĐ năm 2014 9 10 408