Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11

Được đăng lên bởi Dao Hung Viet Bao
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 1
LỚP 11A5 + 11A8
Câu 1. (2 điểm)Tính các giới hạn sau:
lim
a)

2n2  3n  3
3n  2n  1

Câu 2. (1 điểm)Cho hàm số

4x  1  2
x2

lim

2

x2

b)

 x 2  7x  12

khi x  3
f  x  
x 3
 3mx  2
khi x  3

. Tìm

m

để hàm số liên tục tại

x3

Câu 3. (2 điểm)Tính đạo hàm các hàm số sau đây:







y  x2  3x  3 x2  2x  1

y

a)

b)

 C

y  f  x   x3  3x 2  9x  5

Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số

s inx  x
cos x  x

có đồ thị

 C
1. Viết phương trình tiếp tuyến của

biết:

M  1; 6 

a) Tiếp tuyến tại điểm

d : y  18x  3

b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng

f  x  0

2. Chứng minh phương trình

có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 5. (3 điểm)Cho hình chóp tứ giác
Biết góc giữa

SC

 ABCD 
và

bằng

S.ABCD

450

có

ABCD

SA   ABCD 
là hình vuông,

.

 SAD    SCD   SAC    SBD 
a) Chứng minh
b) Tính góc giữa

,
 ABCD 

 SBD 
và

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

AC

và

SB

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 2
LỚP 11A5 + 11A8
Page 1 of 4

và

SA  a 2

.

Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:
lim
a)

2  2n  n3
3n3  2n 2  1

Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số

2x  2  3x  1

lim

x2  1

x1

b)

 x2  x  2

khi x  2
f  x  
x2
 2m  1
khi x  2

. Tìm

m

để hàm số liên tục tại

x2

Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây:
y

y  4 sin x.cos3x
a)

b)

x2  x  1

 C

y  f  x   x3  3x 2  2

Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số

x2  x  1

có đồ thị

 C
1. Viết phương trình tiếp tuyến của
a) Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ

biết:
x  1

d : 9x  y  10  0

b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng

f  x   x

2. Chứng minh phương trình

có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 5. (3 điểm)Cho hình chóp tứ giác
. Biết góc giữa

SB

 ABCD 
và

bằng

S.ABCD

60 0

có

ABCD

SA   ABCD 
là hình vuông,

.

 SCB   SAB  SAC    SBD 
a) Chứng minh
b) Tính góc giữa

,
 SCD 

 SAB
và

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

AB

và

SD

ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 3
LỚP 11A5 + 11A8
Câu 1. (2 điểm) Tính các giới hạn sau:

Page 2 of 4

và

SA  a 3

lim
a)



n4  1





lim

n 2  2n 4n 2  1

Câu 2. (1 điểm) Cho hàm số

x 2

b)

 x2  x

 x 1
f  x   m 1
 2nx  1

 x2

x2 2
x 7 3

khi x  1
khi x  1
khi x  1

m ,n
. Tìm

để hàm số liên tục tại

x 1

Câu 3. (2 điểm) Tính đạo hàm các hàm số sau đây:
y

2

y  x  2x.tan x
a)

b)



x
sin 2 x



y  f  x   x3  2 m 2  2 x 2  mx  m 2  ...
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 1
LỚP 11A5 + 11A8
Câu 1. (2 điểm)Tính các giới hạn sau:
a)
2
2
2n 3n 3
lim
3n 2n 1
b)
x 2
4x 1 2
lim
x 2
Câu 2. (1 điểm)Cho hàm số
2
x 7x 12
khi x 3
f x
x 3
3mx 2 khi x 3
. Tìm
m
để hàm số liên tục tại
x 3
Câu 3. (2 điểm)Tính đạo hàm các hàm số sau đây:
a)
2 2
y x 3x 3 x 2x 1
b)
sinx x
y
cosx x
Câu 4. (2 điểm) Cho hàm số
3 2
y f x x 3x 9x 5
có đồ thị
1. Viết phương trình tiếp tuyến của
biết:
a) Tiếp tuyến tại điểm
M 1; 6
b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng
d : y 18x 3 
2. Chứng minh phương trình
f x 0
có 3 nghiệm phân biệt.
Câu 5. (3 điểm)Cho hình chóp tứ giác
S.ABCD
ABCD
là hình vuông,
SA ABCD
SA a 2
.
Biết góc giữa
SC
ABCD
bằng
.
a) Chứng minh
SAD SCD
,
SAC SBD
b) Tính góc giữa
SBD
ABCD
c) nh khoảng cách giữa hai đường thẳng
AC
SB
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 2
LỚP 11A5 + 11A8
Page 1
of 4
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 - Người đăng: Dao Hung Viet Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 9 10 209