Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia 2016 môn toán

Được đăng lên bởi Hải Tặc Mũ Rơm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày! Click Tải ngay!
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

DETHITHU.NET
————————
Đề số 01

Môn : TOÁN
Thời gian làm bài 180 phút
————

Đăng tải trên website: 

De

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = −x3 + 3x2 + (m − 1)x − 1.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 1.
b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (0; 3).
Câu 2 (1,0 điểm).

a) Cho cung α thỏa mãn tan α = 2. Tính A = cos

Th

b) Tìm môđun của số phức z = 2 + 3i −

3π
− 2α .
2

1 + 5i
.
3−i

Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình log22 (4x) − 3log√2 x − 7 = 0.

2x + 1 + y + 2 = 6

x
y
2
Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
1
 2
2
(x
+
y
)
1
+
=8

xy

.

iTh
2

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I =

1

ln (x2 ex )
dx.
(x + 2)2

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, tam giác SAB đều và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết AC = 2a, BD = 4a, tính theo a thể
tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC.

et
u.N

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(1; 2).
Đường phân giác trong và đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ B lần lượt có phương trình
2x − y + 5 = 0 và 7x − y + 15 = 0. Tính diện tích tam giác ABC.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x+5y −z −2 = 0
x − 12
y−9
z−1
và đường thẳng d :
=
=
. Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng d và mặt
4
3
1
phẳng (P ). Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d và vuông góc với (P ).
Câu 9 (0,5 điểm). Có hai cái hộp A và B đựng các cây viết. Hộp A gồm 5 cây viết màu đỏ và 6
cây viết màu xanh. Hộp B gồm 7 cây viết màu đỏ và 8 cây viết màu xanh. Lấy ngẫu nhiên cùng
một lúc từ mỗi hộp ra một cây viết. Tính xác suất sao cho hai cây viết được lấy ra có cùng màu.
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 9 (a4 + b4 + c4 ) − 25 (a2 + b2 + c2 ) +
48 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
P =

a2
b2
c2
+
+
b + 2c c + 2a a + 2b

——— Hết ———

Tham gia ngay! Group FB : ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan
3

DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi.Cập nhật hằng ngày! Click Tải ngay!
Website : DeThiThu.Net ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA
————————
Đáp án đề số 01

Môn : TOÁN
Thời gian làm bài 180 phút
————

De

Câu 1a (1,0 điểm).

Với m = 1 hàm số trở thành y = −x3 + 3x2 − 1.
• Tập xác định : D = R.
• Sự biến t...
DETHITHU.NET
ĐỀ
THI
THỬ
KỲ
THI
THPT
QUỐC
GIA
NĂM 2016
———————— Môn : TOÁN
Đề số 01 Thời gian làm b à i 180 phút
————
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x
3
+ 3x
2
+ (m 1)x 1.
a) Khảo sát sự biến thiên v à v đồ thị của hàm số đã c h o khi m = 1.
b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã c h o đồng biến trên khoảng (0; 3).
Câu 2 (1,0 điểm).
a) Cho cung α thỏa mãn tan α = 2. Tính A = cos
3π
2
2α
.
b) Tìm đun của số phức z = 2 + 3i
1 + 5i
3 i
.
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình log
2
2
(4x) 3log
2
x 7 = 0.
Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
2x +
1
x
+ y +
2
y
= 6
(x
2
+ y
2
)
1 +
1
xy
2
= 8
.
Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I =
2
1
ln (x
2
e
x
)
(x + 2)
2
dx.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình c h ó p S.ABCD đáy hình thoi, tam giác SABđều v à nằm
trong mặt phẳng vuông c v i mặt phẳng (ABCD). Biết AC = 2a, BD= 4a, tính theo a thể
tích khối c h ó p S.ABCD v à khoảng cách giữa hai đường thẳng AD v à SC.
Câu 7 (1,0 điểm). T r o n g mặt phẳng v i hệ tọa độ Oxy, c h o tam giác ABC đỉnh A(1; 2).
Đường phân giác trong v à đường thẳng c h a trung tuyến k từ B lần lượt có phương trình
2x y + 5 = 0 v à 7x y + 15 = 0. Tính diện tích tam giác ABC.
Câu 8 (1,0 điểm). T r o n g không gian v i hệ tọa độ Oxyz, c h o mặt phẳng (P ) : 3x+5yz2 = 0
v à đường thẳng d :
x 12
4
=
y 9
3
=
z 1
1
. Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng d v à mặt
phẳng (P ). Viết phương trình mặt phẳng (Q) c h a d v à vuông c v i (P ).
Câu 9 (0,5 điểm). hai cái hộp A v à B đựng các y viết. Hộp A gồm 5 cây viết màu đỏ v à 6
y viết màu xanh. Hộp B gồm 7 cây viết màu đỏ v à 8 y viết màu xanh. Lấy ngẫu nhiên cùng
một lúc từ mỗi hộp ra một y viết. Tính xác suất sao c h o hai y viết được lấy ra cùng màu.
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 9 (a
4
+ b
4
+ c
4
) 25 (a
2
+ b
2
+ c
2
) +
48 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
P =
a
2
b + 2c
+
b
2
c + 2a
+
c
2
a + 2b
——— Hết ———
3
DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đi Hc - THPT Quc Gia - Tài Liu Ôn Thi.Cp nht hng ngày! Click Ti ngay!
Tham gia ngay! Group FB : ÔN THI ĐH TOÁN - ANH : Facebook.com/groups/onthidhtoananhvan
Đăng tải trên website: www.DeThiThu.Net
DeThiThu.Net
đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia 2016 môn toán - Trang 2
đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia 2016 môn toán - Người đăng: Hải Tặc Mũ Rơm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia 2016 môn toán 9 10 338