Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia môn Tóan lần 1 (2014 - 2015)

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lần 1 
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2014 – 2015; Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y  x 3  3x  2 (1)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (1) của hàm số.
b. Tìm điểm A nằm trên trục hoành sao cho điểm A cùng với hai điểm cực trị của đồ thị (1)
tạo thành một tam giác cân tại A.
1

Câu 2 (1,0 điểm) Tính tích phân: I   e 2 x  ln( x  3) dx
0

Câu 3 (1,0 điểm)
a. Giải phương trình: 4 log 3 x  1  2 log 3 2 x  1  log

3

x  1

b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  ( x  1).e x , với x   4 ;1
Câu 4 (1,0 điểm)


a. Giải phương trình: cos 2 x  sin  x    0
4



b. Trường THPT Đồng Lộc có 100 giáo viên, trong đó có 7 cặp vợ chồng. Trường cần cử 2
giáo viên đi chuyên đề về: “Bạo lực học đường” tại Thành phố Hà Tĩnh. Tính xác suất để 2 giáo
viên được chọn đi tập huấn không là một cặp vợ chồng.
Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,cho hình lập phương ABCD.A1 B1C1 D1 ,
biết A(0;0;0) ; B(1;0;0) ; D(0;1;0) ; A1 (0;0;1). Gọi M là trung điểm của AB, N là tâm của hình
vuông ADD1 A1 . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là điểm M và đi qua điểm N.
Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam vuông tại B, chân đường cao hạ từ
S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H trùng với trung điểm của BC. Góc giữa cạnh SA với mặt
phẳng (ABC) bằng 45 0 , cho tam giác SBC đều cạnh 2a . Tính:
a. Thể tích khối chóp S.ABC theo a .
b. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB theo a .
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD gọi M 2;4 ,
 1 3
N   ;  là các điểm thỏa mãn: CM  MB ; NC  3 NA . Xác định tọa độ các đỉnh của hình
 2 2

vuông, biết D thuộc Parabol (P): y  x 2  2 x  1 và D có hoành độ dương.
3 x 3  5 y 2  14 x  9  2 x 2  2 y  1  x  2

Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 

 3x  y  x  y  3 x  y   0

 x, y   

1
Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số a, b, c thuộc đoạn  ;1 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
2 

P

(a  b)(b  c)(c  a )
abc

---------------Hết--------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……..…………………….; Số báo danh……………………..

...
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT ĐỒNG LỘC
ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2014 – 2015; Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 23
3
xxy (1)
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (1) của hàm số.
b. Tìm điểm A nằm trên trục hoành sao cho điểm A cùng với hai điểm cực trị của đồ thị (1)
tạo thành một tam giác cân tại A.
Câu 2 (1,0 điểm) Tính tích phân:
dxxeI
x
1
0
2
)3ln(
Câu 3 (1,0 điểm)
a. Giải phương trình:
1log12log21log4
3
33
xxx
b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
x
exy ).1(
, với
1;4x
Câu 4 (1,0 điểm)
a. Giải phương trình:
0
4
sin2cos
xx
b. Trường THPT Đồng Lộc có 100 giáo viên, trong đó có 7 cặp vợ chồng. Trường cần cử 2
giáo viên đi chuyên đề về: “Bạo lực học đường” tại Thành phố Hà Tĩnh. Tính xác suất để 2 giáo
viên được chọn đi tập huấn khôngmột cặp vợ chồng.
Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,cho hình lập phương
1 1 1 1
.ABCD A B C D
,
biết A(0;0;0) ; B(1;0;0) ; D(0;1;0) ;
1
A
(0;0;1). Gọi M là trung điểm của AB, N là tâm của hình
vuông
1 1
ADD A
. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là điểm M và đi qua điểm N.
Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam vuông tại B, chân đường cao hạ từ
S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H trùng với trung điểm của BC. Góc giữa cạnh SA với mặt
phẳng (ABC) bằng
0
45
, cho tam giác SBC đều cạnh
a2
. Tính:
a. Thể tích khối chóp S.ABC theo
a
.
b. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB theo
a
.
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD gọi
4;2M
,
2
3
;
2
1
N
là các điểm thỏa mãn:
MBCM
;
NANC 3
. Xác định tọa độ các đỉnh của hình
vuông, biết D thuộc Parabol (P):
12
2
xxy
và D có hoành độ dương.
Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:
yx
yxyxyx
xyxxyx
,
033
21229145
2
3
23
Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số a, b, c thuộc đoạn
1;
2
1
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
abc
accbba
P
))()((
---------------Hết---------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……..…………………….; Số báo danh……………………..
WWW.VNMATH.COM
Đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia môn Tóan lần 1 (2014 - 2015) - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia môn Tóan lần 1 (2014 - 2015) 9 10 281