Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ LÝ 12

Được đăng lên bởi dothanhtien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV:Đỗ Thanh Tiến

ĐỀ THI THỬ
Môn thi : VẬT LÍ
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108 m/s, 1 u =
931,5 MeV/c2.
Câu 1: Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là  = 5.10 -8s-1. Thời gian để số hạt
nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
A. 5.108s.
B. 5.107s.
C. 2.108s.
D. 2.107s
Câu 2: Trong các hạt nhân:
235
92

4
2

56
26

U

He

,

7
3

56
26

Li

,

Fe

và

235
92

U

, hạt nhân bền vững nhất là
7
3

Fe

4
2

Li

He

A.
B.
.
C.
D.
.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân
2
3

bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ

A thì động năng của vật là

5
9

4
9

2
9

7
9

vmax
A

vmax
πA

vmax
2π A

vmax
2A

A. W.
B. W.
C. W.
D. W.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v max. Tần số góc của vật dao
động là
A.

.

B.

.

C.
2
1

D + D → He + n
2
1

3
2

1
0

.

D.

.
2
1

D,32 He,10 n

Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân :
. Biết khối lượng của
lần lượt là
mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng
A. 1,8821 MeV.
B. 2,7391 MeV.
C. 7,4991 MeV.
D. 3,1671 MeV.
Câu 6: Gọi Đ, L, T lần lượt là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam và
phôtôn ánh sáng tím. Ta có
A. Đ > L > T.
B. T > L > Đ.
C. T > Đ > L.
D. L > T > Đ.
Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có
bước sống 0,6m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe
đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là
A. 0,45 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,9 mm.
D. 1,8 mm.
Câu 8: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ
điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I 0. Tần số dao động được tính theo công
thức

1

GV:Đỗ Thanh Tiến
Q0
2π I 0

1
2π LC

I0
2π Q0

A. f =
.
B. f = 2LC.
C. f =
.
D. f=
.
Câu 9: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,30 m. Công thoát của êlectron khỏi kim loại
này là
A. 6,625.10-20J.
B. 6,625.10-17J.
C. 6,625.10-19J.
D. 6,625.10-18J.
Câu 10: Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến
tím.
B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng ...
GV:Đỗ Thanh Tiến
ĐỀ THI THỬ
Môn thi : VẬT
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.10
8
m/s, 1 u =
931,5 MeV/c
2
.
Câu 1: Giả thiết một chất phóng x hằng s phóng xạ = 5.10
-8
s
-1
. Thời gian để s hạt
nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
A. 5.10
8
s. B. 5.10
7
s. C. 2.10
8
s. D. 2.10
7
s
Câu 2: Trong các hạt nhân:
4
2
He
,
7
3
Li
,
56
26
Fe
235
92
U
, hạt nhân bền vững nhất là
A.
235
92
U
B.
56
26
Fe
. C.
7
3
Li
D.
4
2
He
.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ ng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân
bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ
2
3
A thì động năng của vật là
A.
5
9
W. B.
4
9
W. C.
2
9
W. D.
7
9
W.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v
max
. Tần số góc của vật dao
động là
A.
max
v
A
. B.
max
v
A
π
. C.
max
2
v
A
π
. D.
max
2
v
A
.
Câu 5: Cho phản ng hạt nhân :
2 2 3 1
1 1 2 0
D D He n+ +
. Biết khối lượng của
2 3 1
1 2 0
, ,D He n
lần lượt
m
D
=2,0135u; m
He
= 3,0149 u; m
n
= 1,0087u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng
A. 1,8821 MeV. B. 2,7391 MeV. C. 7,4991 MeV. D. 3,1671 MeV.
Câu 6: Gọi
Đ
,
L
,
T
lần lượt năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam và
phôtôn ánh sáng tím. Ta có
A. 
Đ
> 
L
> 
T
. B. 
T
> 
L
> 
Đ
. C. 
T
> 
Đ
> 
L
. D. 
L
> 
T
> 
Đ
.
Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc
bước sống 0,6m. Khoảng cách giữa hai khe sáng 1mm, khoảng cách t mặt phẳng chứa hai khe
đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là
A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,8 mm.
Câu 8: Một mạch dao động điện t tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện có
điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ
điệnQ
0
cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I
0
. Tần s dao động được tính theo công
thức
1
ĐỀ THI THỬ LÝ 12 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ LÝ 12 - Người đăng: dothanhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ LÝ 12 9 10 198