Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử lý

Được đăng lên bởi Hiếu Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 - NĂM 2014
MÔN: Vật lí - Khối A VÀ A1

(Đề thi gồm 05 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút.
(Không kể thời gian giao đề)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Mã đề thi 135

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2; số Avogadro NA = 6,02.1023 hạt/mol; 1u = 931,5 MeV/c2.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x1 = 4cos(ωt+φ 1) cm và x2 = 4cos(ωt+φ 2) cm. Biết 0
≤ φ2 − φ 1 ≤ π và dao động tổng hợp của hai dao động trên có phương trình x = 4cos(ωt + φ) cm. Khi x = - 2 cm và
đang tăng thì
A. x1 = 0 và đang giảm. B. x1 = 2 cm và đang tăng. C. x2 = 2 cm và đang tăng. D. x2 = − 4 cm.
Câu 2: Sóng truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ 360 m/s. Ban đầu tần số sóng là 180 Hz. Để có bước
sóng là 0,5 m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng bao nhiêu?
A. Giảm xuống còn 90 Hz. B. Giảm bớt 420 Hz.
C. Tăng thêm 420 Hz.
D. Tăng thêm 540 Hz.
Câu 3: Chọn câu đúng với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?
A. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba thì sau đó nó bức xạ tối đa sáu phôtôn.
B. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai thì sau đó nó bức xạ tối đa hai phôtôn.
C. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai thì sau đó nó bức xạ tối đa hai vạch quang phổ.
D. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba thì sau đó nó bức xạ tối đa năm vạch quang phổ.
Câu 4: Một vật có khối lượng m1 = 80 g đang cân bằng ở đầu trên của một lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Lò xo được
đặt thẳng đứng trên mặt bàn nằm ngang. Một vật nhỏ m2 = 20 g được thả rơi tự do từ độ cao h so với m 1. Để sau va
chạm mềm với m1 hai vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 30 2 cm/s thì giá trị của h là
A. 0,8 cm.
B. 0,9 cm.
C. 45 cm.
D. 20 cm.
Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình : x = 12cos(50t + π/2) cm. Quãng đường vật đi được trong
khoảng thời gian t = π/12 s, kể từ thời điểm thời điểm ban đầu là
A. 102 m.
B. 54 m.
C. 90 m.
D. 6m.
Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto là một nam châm điện có một cặp cực quay đều với tốc độ n
(bỏ ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN
(Đề thi gồm 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 - NĂM 2014
MÔN: Vật lí - Khối A VÀ A
1
Thời gian làm bài: 90 phút.
(Không kể thời gian giao đề)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; độ lớn đin tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.10
8
m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
; số Avogadro N
A
= 6,02.10
23
hạt/mol; 1u = 931,5 MeV/c
2
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hai dao động điều hoà ng pơng pơng trình x
1
= 4cost+φ
1
) cm x
2
= 4cost+φ
2
) cm. Biết 0
φ
2
φ
1
π dao động tổng hợp của hai dao động tn phương trình x = 4cos(ωt + φ) cm. Khi x = - 2 cm
đang tăng t
A. x
1
= 0 và đang giảm. B. x
1
= 2 cm và đang tăng. C. x
2
= 2 cm và đang tăng. D. x
2
= − 4 cm.
Câu 2: Sóng truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ 360 m/s. Ban đầu tần số sóng là 180 Hz. Để bước
sóng là 0,5 m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng bao nhiêu?
A. Giảm xuống còn 90 Hz. B. Giảm bớt 420 Hz. C. Tăng thêm 420 Hz. D. Tăng thêm 540 Hz.
Câu 3: Chọn câu đúng với nội dung giả thuyết Bo khi nói về nguyên tử hiđrô?
A. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba thì sau đó nó bức xạ tối đa sáu phôtôn.
B. Nếu chỉ có một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai thì sau đó nó bức xạ tối đa hai phôtôn.
C. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ hai thì sau đó nó bức xạ tối đa hai vạch quang phổ.
D. Nếu khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích thứ ba thì sau đó nó bức xạ tối đa năm vạch quang phổ.
Câu 4: Một vật có khối lượng m
1
= 80 g đang cân bằng ở đầu trên của mộtxo có độ cứng k = 20 N/m.xo được
đặt thẳng đứng trên mặtn nằm ngang. Một vật nhỏ m
2
= 20 g được thả rơi tự do từ độ cao h so với m
1
. Để sau va
chạm mềm với m
1
hai vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là
230
cm/s thì giá trị của h là
A. 0,8 cm. B. 0,9 cm. C. 45 cm. D. 20 cm.
Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình : x = 12cos(50t + π/2) cm. Quãng đường vật đi được trong
khoảng thời gian t = π/12 s, kể từ thời điểm thời điểm ban đầu là
A. 102 m. B. 54 m. C. 90 m. D. 6m.
Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều một pha roto một nam châm điệnmột cặp cực quay đều với tốc độ n
(bỏ qua đin trở thuần ở các cuộn dây phần ứng). Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm
L tụ điện có điện dung C được mắc o hai cực của máy. Khi roto quay với tốc độ n
1
= 1125 vòng/phút thì dung
kháng của tđiện bằng R. Khi roto quay với tốc độ n
2
= 1500 vòng/phút tđiện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị
cực đại. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt giá trị cực đại thì roto phải quay với tốc độ
A. 46,8 vòng/s. B. 34,6 vòng/s. C. 50 vòng/s. D. 75 vòng/s.
Câu 7: Một vật dao động theo phương trình x = 8cos(5πt π/6) cm. Kể từ lúc t = 0 đến lúc vật qua li độ x = - 4 cm
theo chiều âm lần thứ 2014 thì lực phục hồi sinh công âm trong khoảng thời gian xấp xỉ
A. 120,4 s. B. 402,67 s. C. 245,8 s. D. 402,73 s.
Câu 8: Trên một sợi dây đàn hồi, hai đầu A, B cố định có sóng dừng ổn định với bước sóng = 24 cm. Hai điểm M và
N cách đầu A những khoảng lần lượt là d
M
= 14 cm và d
N
= 40 cm. Khi vận tốc dao động của phần tử vật chất ở M là
v
M
= 2 cm/s thì vận tốc dao động của phần tử vật chất ở N là
A. v
N
= 2 cm/s. B. v
N
= -
22
cm/s. C. v
N
= -
32
cm/s. D. v
N
=
32
cm/s.
Câu 9: Một sóng đin từ truyền đi từ một vệ tinh địa tĩnh tới trạm thu phát trên mặt đất theo phương thẳng đứng. Khi
véc tơ cường độ điện trường đạt cực đại và có hướng Đông – Tây thì véc tơ cảm ứng từ:
A. Bằng 0. B. Đạt cực đại và có hướng Nam – Bắc.
C. Đạt cực đại và có hướng Tây – Đông. D. Đạt cực đại và có hướng Bắc – Nam.
Câu 10: Một máy bay do thám đang bay về mục tiêu và phát sóng điện từ về phía mục tiêu sau khi gặp mục tiêu sóng
phản xạ trở lại máy bay. Người ta đo khoảng thời gian từ lúc phát đến lúc nhận được sóng phản xạ là 60 s. Sau đó 2 s
người ta lại phát sóng thì thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 58 s. Tốc độ trung bình của máy bay là
A. 250 m/s B. 150 m/s C. 200 m/s D. 229 m/s
Câu 11: Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200cos(100πt) V, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là:
)
3
.100sin(2
ti
A. Hệ số tự cảm L của cuộn dây có giá trị là
A. L =
2
H. B. L =
2
2
H. C. L =
2
6
H. D. L =
2
H.
Câu 12: Cho 3 điểm A, B, C theo thứ tự xa dần một nguồn âm điểm trong không gian. Mức cường độ âm tại A, B, C
lần lượt là 45 dB, 38 dB và 26 dB. Cho khoảng cách giữa A và B là 45 m. Khoảng cách giữa B và C gần giá trị nào
nhất sau đây
Trang 1/5 - Mã đề thi 135
Mã đề thi 135
đề thi thử lý - Trang 2
đề thi thử lý - Người đăng: Hiếu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi thử lý 9 10 131