Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử môn hóa

Được đăng lên bởi Hạnh Phúc Gần
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TỐNG DUY TÂN
******

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ HAI

NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Toán 12 – Khối A, B, D
Thời gian làm bài: 180 phút
******

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: y  x3  3mx 2  4m 2 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của đồ thị hàm số (1) khi m  1 .
2. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho đường thẳng đi qua hai



2

 



2

điểm cực trị A, B là tiếp tuyến của đường tròn: x  1  y  3 

5
13



2 sin  2 x    sin x  3cos x  2 .
4


Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:

 3 x 2  5 x  2  3 y 2  7 y  2   24 xy
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
2
2
 x  y  xy  7 x  6 y  14  0

2

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân: I 

x cos 2 x  1

 cos x  sin x dx
0

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, AB  2a , BD  3 AC , mặt bên
SAB là tam giác cân đỉnh A, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm H của
AI. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y, z với x  1, y  2, z  3 và thỏa mãn đẳng thức:
xyz  3 xy  yz  2 xz  6 x  3 y  2 z   5 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

x 2  2 x  2  y 2  4 y  5  z 2  6z  10
.
x y z6
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
S

45
, đáy lớn CD
2
nằm trên đường thẳng x  3 y  3  0 . Biết hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại I (2; 3). Viết

Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang cân ABCD có diện tích bằng

phương trình đường thẳng chứa cạnh BC, biết điểm C có hoành độ dương.
x  2 y 1 z
và mặt phẳng


1
2
1
( P ) : x  y  z  3  0 . Gọi I là giao điểm của  và ( P ) . Tìm tọa độ điểm M thuộc ( P ) sao cho MI vuông

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  :
góc với  và M I  4 1 4 .
n

Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm hệ số x 4 trong khai triển P  x   1  x  3 x 3  thành đa thức biết n là số nguyên
n2

2

dương thỏa mãn Cn  6n  5  An1 .
B. Theo chương trình Nâng cao

x2 y 2

 1 và đường thẳng
16 9
 : 3 x  4 y  12  0 cắt (E) tại hai điểm A và B. Tìm điểm C  ( E ) sao cho tam giác ABC có diện tích lớn
nhất.

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip

E :

x 1 y  2
z
và mặt phẳng


2
1
1
( P ) : x  2 y  2 z  0...
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TNG DUY TÂN
******
ĐỀ THI KHO SÁT CHẤT LƯNG LN TH HAI
NĂM HỌC 2013 2014
n: Toán 12 – Khi A, B, D
Thi gian làm bài: 180 phút
******
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 điểm)
u 1 (2,0 điểm). Cho hàm s:
3 2 2
3 4y x mx m
(1)
1. Kho sát s biến thiên và v đồ th của đồ th hàm s (1) khi
1m
.
2. m tt c các giá tr ca m đ đồ th hàm s (1) có hai điểm cc tr A B sao cho đưng thng đi qua hai
điểm cc tr A, B là tiếp tuyến của đưng tròn:
2 2
5
1 3
13
x y
u 2 (1,0 điểm). Giải phương trình:
2sin 2 sin 3cos 2
4
x x x
.
u 3 (1,0 điểm). Gii h phương trình:
2 2
2 2
3 5 2 3 7 2 24
7 6 14 0
x x y y xy
x y xy x y
u 4 (1,0 điểm). Tính tích phân:
2
0
cos 2 1
cos sin
x x
I dx
x x
u 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I,
2AB a
,
3
BD AC
, mt bên
SAB là tam giác cân đnh A, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mt phẳng đáy trùng vi trung điểm H ca
AI. Tính thch ca khi chóp S.ABCD và khong cách giữa hai đưng thng SB CD.
u 6 (1,0 điểm). Cho các s thc x, y, z vi
1, 2, 3x y z
tha mãn đng thc:
3 2 6 3 2 5xyz xy yz xz x y z
. Tìm giá tr ln nht ca biu thc:
2 2 2
2 2 4 5 6 10
6
x x y y z z
S
x y z
.
II. PHN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn riêng (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
u 7.a (1,0 đim). Trong mt phng Oxy, cho hình thang cân ABCD din tích bng
4 5
2
, đáy lớn CD
nm trên đường thng
3 3 0x y
. Biết hai đường chéo AC, BD vuông góc vi nhau ti
(2; 3).I
Viết
phương trình đường thng cha cnh BC, biết điểm C có hoành độ dương.
u 8.a (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho đường thng
2 1
:
1 2 1
x y z
mt phng
( ) : 3 0P x y z
. Gi
I
là giao điểm ca
( )P
. Tìm ta độ điểm M thuc
( )P
sao cho MI vng
góc vi
và
4 14M I
.
u 9.a (1,0 điểm). Tìm h s
4
x
trong khai trin
3
1 3
n
P x x x thành đa thức biết n s nguyên
dương thỏa mãn
2 2
1
6 5
n
n n
nC A
.
B. Theo chương trình Nâng cao
u 7.b (1,0 điểm). Trong mt phng ta độ Oxy, cho elip
2 2
: 1
16 9
x y
E và đường thng
:3 4 12 0x y
ct (E) tại hai điểm A B. Tìm điểm
( )C E
sao cho tam gc ABC din tích ln
nht.
u 8.b (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho đường thng
1 2
:
2 1 1
x y z
d
mt phng
( ) : 2 2 0P x y z
. Gi
A
điểm trên
d
sao cho khong cách t
A
đến
( )mp P
bng
1
;
B
là điểm trên
mt phng
( )P
sao cho AB vuông góc vi d và độ dài AB nh nht. Tìm tọa độ các đim
A
và
B
.
u 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình:
2 4
2
1
log 4 log 2 log 3
4
x x x
.
--------------------HT--------------------
đề thi thử môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử môn hóa - Người đăng: Hạnh Phúc Gần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
đề thi thử môn hóa 9 10 300