Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử môn toán

Được đăng lên bởi huu-aries-95
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 20 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

x2
.
x 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
1
b) Tìm m để đường thẳng d : y   x  m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm nằm về hai phía của trục
2
tung.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y 

Câu 2 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình sin 2 x  2sin 2 x  sin x  cos x.
b) Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z 2  2 z  3  0. Tính A  z12 .
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình 2 x 1  3.2 x  7  0.
Câu 4 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 1  x  1



2x  3 x 1



3

 0.


4

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I   x 1  sin 2 x  dx.
0

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B,
BC  2 AB  2 AD  2a. Gọi E là điểm đối xứng với A qua D, M là trung điểm của BC. Biết rằng
cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa hai mặt phẳng (SCE) và (ABCD) bằng 450.
Tính theo a thể tích khối chóp S.AMCE và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, SD.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB  2 BC ,
B(7; 3). Gọi M là trung điểm của đoạn AB, E là điểm đối xứng với D qua A. Biết rằng N (2;  2)
là trung điểm của DM, điểm E thuộc đường thẳng  : 2 x  y  9  0. Tìm tọa độ đỉnh D.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (3; 1; 2) và mặt phẳng
( ) : 2 x  2 y  z  7  0. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu của M lên ( ). Viết phương trình mặt
cầu (S) tâm M, biết rằng () cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 4.
Câu 9 (0,5 điểm). An và Bình tham gia một kỳ thi, trong đó có 2 môn thi trắc nghiệm là Vật lý và
Hóa học. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã khác nhau và các môn khác nhau có mã khác nhau. Đề
thi được sắp xếp và phát cho các thí sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong 2 môn thi
đó An và Bình có chung đúng một mã đề thi.
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x 2  y 2  z 2  3. Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức

P   x  y 1

2
2
x y z
 z2  2 
.
x y
z
2 xy  z 2
2 2

------------------ Hết -----------------Ghi chú: BTC sẽ trả bài vào các ngày 20, 21/6/2015. Để nhận được bài thi, thí sinh phải nộp lại
phiếu dự thi cho BTC.

Chóc c¸c em häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao trong Kú thi THPT Quèc gia n¨m 2015 !

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số
2
.
1
x
y
x
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Tìm m để đường thẳng
1
:
2
d y x m
cắt đồ thị (C) tại 2 điểm nằm về hai phía của trục
tung.
Câu 2 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình
2
sin 2 2sin sin cos .x x x x
b) Gọi
1
z
là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình
2
2 3 0.
z z
Tính
2
1
.A z
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình
1
2 3.2 7 0.
x x
Câu 4 (1,0 điểm). Giải bất phương trình
3
1 1 2 3 1 0.
x x x
Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân
4
0
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang vuông tại A B,
2 2 2 .BC AB AD a
Gọi E điểm đối xứng với A qua D, M là trung điểm của BC. Biết rằng
cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa hai mặt phẳng (SCE) (ABCD) bằng
0
45 .
Tính theo a thể tích khối chóp S.AMCE và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, SD.
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
,Oxy
cho hình chữ nhật ABCD
2 ,AB BC
(7; 3).
B
Gọi M là trung điểm của đoạn AB, E là điểm đối xứng với D qua A. Biết rằng
(2; 2)
N
là trung điểm của DM, điểm E thuộc đường thẳng
: 2 9 0.
x y
Tìm tọa độ đỉnh D.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
( 3; 1; 2)
M
mặt phẳng
( ) : 2 2 7 0.
x y z
Tìm tọa độ điểm H hình chiếu của M lên
( ).
Viết phương trình mặt
cầu (S) tâm M, biết rằng
( )
cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 4.
Câu 9 (0,5 điểm). An và nh tham gia một kỳ thi, trong đó 2 môn thi trắc nghiệm Vật lý
Hóa học. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã khác nhau các môn khác nhau khác nhau. Đề
thi được sắp xếp phát cho các thí sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong 2 môn thi
đó An và Bình có chung đúng một mã đề thi.
Câu 10 (1,0 điểm). Cho các sthực dương x, y, z thỏa mãn
2 2 2
3.
x y z
m giá trị nhỏ nhất
của biểu thức
2
2 2 2 2
2 2
1 .
2
x y z
P x y z
x y z xy z
------------------ Hết ------------------
Ghi chú: BTC sẽ trả bài vào các ngày 20, 21/6/2015. Đnhận được bài thi, thí sinh phải nộp lại
phiếu dự thi cho BTC.
Chóc c¸c em häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao trong Kú thi THPT Quèc gia n¨m 2015 !
đề thi thử môn toán - Người đăng: huu-aries-95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi thử môn toán 9 10 371