Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử môn Toán ĐH

Được đăng lên bởi Huyền Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT TIỂU LA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 LẦN I
MÔN TOÁN - Thời gian 180 phút

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm)

x 3
, có đồ thị (C).
x 1
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến này cắt trục Ox tại A và cắt Oy tại B sao cho OA
= 4OB.
Câu II.(2.0 điểm)
Câu I (2.0 điểm).Cho hàm số y 

1. Giải phương trình:

1
sin 2 x

cot x 
2 sin( x  ) ,
sin x  cos x
2
2

 x 4  x 3 y  x 2 y 2  1

2. Giải hệ phương trình: 

3
2
 x y  x  xy

1

( x  R)

( x, y  R )



Câu III (1.0 điểm).Tính tích phân

I=

4

cos2 x

 sin 2 x  4(sin x  cos x )  5 dx
0

Câu IV. (1.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi; hai đường chéo AC= 2 3a ,
BD = 2a và cắt nhau tại O; hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết
a 3
khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB) bằng
, tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách
4
giữa hai đường thẳng SB và CD theo a.
Câu V.(1.0 điểm) Cho các số thực không âm x, y , z thoả mãn: x 2  y 2  z 2 3 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu
5

thức: A  xy  yz  zx  x  y  z .
B. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a, hoặc b).
a. Theo chương trình Chuẩn:
Câu VIa. (2.0 điểm)1.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A( 4; 6) , phương trình
các
đường thẳng chứa đường cao và trung tuyến kẻ từ đỉnh C lần lượt là 2 x  y  13  0 và 6 x  23 y  29  0 .
Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2;1;2) và đường thẳng d: = = . Tìm trên đường thẳng
d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM là tam giác đều.
n

1

Câu VIIa.(1.0 điểm) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển  2 x   , biết rằng n là số nguyên thỏa
x3

n
n 2
n 1
mãn: C14
và n  5 .
 C14
 2C14
b. Theo chương trình Nâng cao:
Câu VIb. (2.0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB:
x - y - 2 = 0, phương trình cạnh AC: x + 2y - 5 = 0. Biết trọng tâm của tam giác G(3; 2).Viết phương trình
cạnh BC.
x 1 y  3 z

 và điểm M(0; - 2 ; 0).
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng :
1
1
4
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M song song với đường thẳng  đồng thời khoảng cách giữa
đường thẳng  và mặt phẳng (P) bằng 4.
1
2
Câu VIIb. (1.0 điểm) Giải bất phương trình: log 3 x  5 x  6  log 1 x  2  log 1  x  3 .
2
3
3
............................................
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 LẦN I
TRƯỜNG THPT TIỂU LA MÔN TOÁN - Thời gian 180 phút
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm)
Câu I (2.0 điểm).Cho hàm số
3
1
x
y
x
, có đồ thị (C).
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến này cắt trục Ox tại A và cắt Oy tại B sao cho OA
= 4OB.
Câu II.(2.0 điểm)
1. Giải phương trình:
)
2
sin(2
cossin
2sin
cot
2
1
x
xx
x
x
,
( )x R
2. Giải hệ phương trình:
4 3 2 2
3 2
1
( , )
1
x x y x y
x y R
x y x xy
Câu III (1.0 điểm).Tính tích phân I =
4
0
os2
sin 2 4(sin cos ) 5
c x
dx
x x x
Câu IV. (1.0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi; hai đường chéo AC=
2 3a
,
BD = 2a và cắt nhau tại O; hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết
khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SAB) bằng
3
4
a
, tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách
giữa hai đường thẳng SB và CD theo a.
Câu V.(1.0 điểm) Cho các số thực không âm
zyx ,,
thoả mãn:
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu
thức:
zyx
zxyzxyA
5
.
B. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a, hoặc b).
a. Theo chương trình Chuẩn:
Câu VIa. (2.0 điểm)1.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
,Oxy
cho tam giác
ABC
)6;4(A
, phương trình
các
đường thẳng chứa đường cao và trung tuyến kẻ từ đỉnh
C
lần lượt là
2 13 0x y
6 23 29 0x y
.
Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC
.
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2;1;2) và đường thẳng d: = = . Tìm trên đường thẳng
d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM là tam giác đều.
Câu VIIa.(1.0 điểm) Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển
3
1
2
n
x
x
, biết rằng n là số nguyên thỏa
mãn:
2 1
14 14 14
2
n n n
C C C
5n
.
b. Theo chương trình Nâng cao:
Câu VIb. (2.0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình cạnh AB:
x - y - 2 = 0, phương trình cạnh AC: x + 2y - 5 = 0. Biết trọng tâm của tam giác G(3; 2).Viết phương trình
cạnh BC.
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng :
1 3
1 1 4
x y z
và điểm M(0; - 2 ; 0).
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M song song với đường thẳng đồng thời khoảng cách giữa
đường thẳng và mặt phẳng (P) bằng 4.
Câu VIIb. (1.0 điểm) Giải bất phương trình:
2
3 1 1
3 3
1
log 5 6 log 2 log 3
2
x x x x
.
..................................................................Hết..........................................................................
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐÁP ẤN THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 LẦN I
TRƯỜNG THPT TIỂU LA MÔN TOÁN - Thời gian 180 phút
Câu Ý Nội dung
Điểm
Đề thi thử môn Toán ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử môn Toán ĐH - Người đăng: Huyền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi thử môn Toán ĐH 9 10 157