Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN LÝ KHTNHN LẦN 1

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực máy với một mạch điện RLC
nối tiếp. Khi roto có 2 cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch xảy ra cộng hưởng và Z L = R, cường độ dòng điện qua
mạch là I. Nếu roto có 4 cặp cực và cùng quay với tốc độ n vòng/ phút ( từ thông cực đại qua một vòng dây stato không đổi,
số vòng dây stato không đổi) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là
A.

4I
13

B.

4I
7

C.

2I
7

D.

2I
13

Câu 2: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng 1 kg. Con lắc dao động điều hòa với

213T
vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của k bằng :
4

chu kì T. Biết thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t +

A. 50 N/m
B. 100 N/m
C. 150 N/m
D. 200 N/m
Câu 3: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k dao động cững bức dưới dạng tác dụng của
ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Khi tần số của ngoại lực là f 1 = 3Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A1. Khi tần số của
ngoại lực là f2 = 7Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A2 = A1. Lấy , p 2 = 10 . Độ cứng của lò xo có thể là:
A. 200 N/m
B. 20 N/m
C. 100 N/m
D. 10 N/m
Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau
x1 = 3 cos(4t +j 1 ) cm, x2 =2 cos(4t +j 2 ) cm (t tính bằng giây), với 0 £ j 1 - j 2 £ p . Biết phương trình dao động tổng
hợp x =4 cos(4t +p / 6) . Giá trị j
A. -

1

bằng
B. 2 /3

C.

D.

2

Câu 5: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện
dung của tụ điện C1 thì tần số dao động riêng của mạc là f, khi điện dung của tụ C 2 thì tần số dao động riêng của mạch là 2f.
Khi điện dung của tụ có giá trị bằng (C1C2)0,5 thì tần số dao động riêng của mạch là:
A. 3 3 f
B. 2 2 f
C. 2 f
D. 3 f
Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos( t) có (U0 không đổi,

có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm

điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR 2<2L. Gọi V1, V2, V3 lần lượt là các vôn
kế mắc vào hai đầu R,L,C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ
cực đại tăng dần tần số là:
A.Vôn kế V1, vôn kế V2, vôn kế V3
B. Vônkế V3, vôn kế V2, vôn kế V1
C. Vôn kế V1, vôn kế V3, vôn kế V2
D. Vôn kế V3, vôn kế V1, vôn kế V2
Câu 7: Một vật có khối lượng 400g dao động điều hòa có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t=0 vật đang chuyển
động theo chiều hướng, lấy

2

= 10. Phương...
Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực máy với một mạch điện RLC
nối tiếp. Khi roto có 2 cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch xảy ra cộng hưởng và Z
L
= R, cường độ dòng điện qua
mạch là I. Nếu roto có 4 cặp cực và cùng quay với tốc độ n vòng/ phút ( từ thông cực đại qua một vòng dây stato không đổi,
số vòng dây stato không đổi) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là
A.
4
13
I
B.
4
7
I
C.
2
7
I
D.
2
13
I
Câu 2: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng 1 kg. Con lắc dao động điều hòa với
chu kì T. Biết thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm
213
4
T
t +
vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của k bằng :
A. 50 N/m B. 100 N/m C. 150 N/m D. 200 N/m
Câu 3: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k dao động cững bức dưới dạng tác dụng của
ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Khi tần số của ngoại lực là f
1
= 3Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A
1
. Khi tần số của
ngoại lực là f
2
= 7Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A
2
= A
1
. Lấy ,
2
p
= 10 . Độ cứng của lò xo có thể là:
A. 200 N/m B. 20 N/m C. 100 N/m D. 10 N/m
Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau
1 1
3 cos(4 )x t j= +
cm,
2 2
2cos(4 )x t j= +
cm (t tính bằng giây), với
1 2
0 j j p£ - £
. Biết phương trình dao động tổng
hợp
4cos(4 / 6)x t p= +
. Giá trị
1
j
bằng
A. - B. 2 /3 C. D. 2
Câu 5: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện
dung của tụ điện C
1
thì tần số dao động riêng của mạc là f, khi điện dung của tụ C
2
thì tần số dao động riêng của mạch là 2f.
Khi điện dung của tụ có giá trị bằng (C
1
C
2
)
0,5
thì tần số dao động riêng của mạch là:
A.
f B.
2 2
f C.
2
f D.
3
f
Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cos( t) có (U
0
không đổi, có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm
điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR
2
<2L. Gọi V
1
, V
2
, V
3
lần lượt là các vôn
kế mắc vào hai đầu R,L,C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ
cực đại tăng dần tần số là:
A.Vôn kế V
1
, vôn kế V
2
, vôn kế V
3
B. Vônkế V
3
, vôn kế V
2
, vôn kế V
1
C. Vôn kế V
1
, vôn kế V
3
, vôn kế V
2
D. Vôn kế V
3
, vôn kế V
1
, vôn kế V
2
Câu 7: Một vật có khối lượng 400g dao động điều hòa có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t=0 vật đang chuyển
động theo chiều hướng, lấy
2
= 10. Phương trình dao động của vật là
A. x=5cos(2 t + /3)cm B. x=10cos(2 t + /6)cm
C. x=5cos(2 t - /3)cm D. x=10cos(2 t- /3)cm
Câu 8: Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm A, B cach nhau một khoảng AB= L = 2m, phát cùng một âm đơn,
cùng tần số 1500Hz. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 340m/s. I là trung điểm AB, điểm O trên đường trung trực
AB sao cho d = OI = 50m. Từ O vẽ đường Ox song song với AB. Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox
mà nghe được âm nhỏ nhất. Giả thiết <<L, L<< d
A.11,33 B. 5,67 C. 2,83 D.7,83
Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp
với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn
mạch khi biến trở có giá trị R
1
lần lượt là U
C1
, U
R1
và cos
1
; khi biến trở có giá trị R
2
thì các giá trị tương ứng nói trên là U
C2
,
U
R2
và cos
2
. Biết 9U
C1
= 16U
C2
, 16U
R1
= 9U
R2
. Giá trị của cos
1
và cos
2
A. 0,74 và 0,8 B. 0,49 và 0,78 C. 0.94 và 0,78 D. 0,49
và 0,87
Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều theo thứ tự cuộn dây nối tiếp với tụ điện và điện trở R = 50 . Điểm M nằm giữa cuộn
dây và tụ C, N nằm giữa tụ C và điện trở R. Người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u
AB
= U
0
cos(120
t)V thì u
AM
sớm pha /6 và u
AN
trễ pha /6 so với u
NB
. BiếTu
AM
= U
NB
. Hệ số công suất đoạn mạch MB bằng:
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN LÝ KHTNHN LẦN 1 - Trang 2
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN LÝ KHTNHN LẦN 1 - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN LÝ KHTNHN LẦN 1 9 10 505