Ktl-icon-tai-lieu

đề thi thử sinh học

Được đăng lên bởi nhungkien_hp
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ HỒNG PHONG
_____________________________

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
Môn: SINH HỌC, khối B
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 07 trang)

Mã đề thi 159

Họ, tên thí sinh:.............................................................................
Số báo danh:..................................................................................

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Dạng sinh vật được xem như “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học từ công nghệ gen là
A. thể thực khuẩn. B. vi khuẩn.
C. nấm men.
D. xạ khuẩn.
Câu 2: Trong kỹ thuật chuyển gen, sau khi đưa phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
(thường là vi khuẩn); hoạt động của ADN tái tổ hợp là
A. đến kết hợp với nhiễm sắc thể của tế bào nhận.
B. đến kết hợp với plasmit của tế bào nhận.
C. tự nhân đôi cùng với quá trình sinh sản phân đôi của tế bào nhận.
D. cả 3 hoạt động nói trên.
Câu 3: Kết quả được xem là quan trọng nhất của việc ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là
A. điều chỉnh sửa chữa gen, tạo ra ADN và nhiễm sắc thể mới từ sự kết hợp các nguồn
gen khác nhau.
B. tạo ra nhiều đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể thông qua tác động bằng các tác
nhân lí, hoá học phù hợp.
C. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp thông qua các quá trình lai giống ở vật nuôi hoặc cây
trồng để ứng dụng vào công tác tạo ra giống mới.
D. giải thích được nguồn gốc của các vật nuôi và cây trồng thông qua phân tích cấu trúc
của axit nuclêôtit.
Câu 4: Các bệnh di truyền ở người phát sinh do cùng một dạng đột biến là
A. mù màu và máu khó đông.
B. bệnh Đao và hồng cầu lưỡi liềm.
C. bạch tạng và ung thư máu.
D. ung thư máu và máu khó đông.
Câu 5: Ở người, có các kiểu gen qui định nhóm máu sau đây:
- IAIA, IAIO qui định máu A.
- IBIB, IBIO qui định máu B.
- IAIB qui định máu AB.
- IOIO qui định máu O.
Có 2 anh em sinh đôi cùng trứng, người anh cưới vợ máu A sinh đứa con máu B, người
em cưới vợ máu B sinh đứa con máu A. Kiểu gen, kiểu hình của 2 anh em sinh đôi nói trên là
A. IAIB (máu AB).
A. IAIA hoặcIAIO (máu A).
C. IBIB hoặc IBIO(máu B).
D. IOIO (máu O).
Câu 6: Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận
tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định
mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh ra từ cặp bố mẹ AaXMXm x aaXMY?
A. Con trai thuận tay phải, mù màu.
B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường.
C. Con gái thuận tay phải, mù màu.
D. Con trai thuận tay trái...
TRƯỜNG THPT CHUN
HNG PHONG
_____________________________
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
Môn: SINH HỌC, khối B
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 07 trang)
Họ, tên thí sinh:.............................................................................
Số báo danh:..................................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Dng sinh vt đưc xem như nhà máy sản xut c sản phm sinh hc tcông ngh gen là
A. thể thực khuẩn. B. vi khuẩn. C. nấm men. D. xạ khuẩn.
Câu 2: Trong kỹ thuật chuyển gen, sau khi đưa phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
(thường là vi khuẩn); hoạt động của ADN tái tổ hợp là
A. đến kết hợp với nhiễm sắc thể của tế bào nhận.
B. đến kết hợp với plasmit của tế bào nhận.
C. tự nhân đôi cùng với quá trình sinh sản phân đôi của tế bào nhận.
D. cả 3 hoạt động nói trên.
Câu 3: Kết quả đưc xem quan trọng nhất của việc ứng dụng thuật chuyển gen
A. điều chỉnh sửa chữa gen, tạo ra ADN nhiễm sắc thể mới từ sự kết hợp các nguồn
gen khác nhau.
B. tạo ra nhiều đột biến gen đột biến nhiễm sắc thể thông qua tác động bằng các tác
nhân lí, hoá học phù hợp.
C. tạo ra nhiều biến d tổ hợp thông qua các quá trình lai giống vật nuôi hoặc cây
trồng để ứng dụng vào công tác tạo ra giống mới.
D. giải thích được nguồn gốc của các vật nuôi và cây trồng thông qua phân tích cấu trúc
của axit nuclêôtit.
Câu 4: Các bệnh di truyền ở người phát sinh do cùng một dạng đột biến là
A. mù màu và máu khó đông. B. bệnh Đao và hồng cầu lưỡi liềm.
C. bạch tạng và ung thư máu. D. ung thư máu và máu khó đông.
Câu 5: Ở người, có các kiểu gen qui định nhóm máu sau đây:
- I
A
I
A
, I
A
I
O
qui định máu A. - I
B
I
B
, I
B
I
O
qui định máu B.
- I
A
I
B
qui định máu AB. - I
O
I
O
qui định máu O.
2 anh em sinh đôi cùng trứng, người anh cưới vợ máu A sinh đứa con máu B, người
em cưới vợ máu B sinh đứa con máu A. Kiểu gen, kiểu hình của 2 anh em sinh đôi nói trên là
A. I
A
I
B
(máu AB). A. I
A
I
A
hoặcI
A
I
O
(máu A).
C. I
B
I
B
hoặc I
B
I
O
(máu B). D. I
O
I
O
(máu O).
Câu 6: Ở người, trên nhiễm sắc th thưng, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận
tay trái. Trên nhim sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định
màu. Đứa con nào sau đây kng thể được sinh ra tcặp bố mAaX
M
X
m
x aaX
M
Y?
A. Con trai thuận tay phải, mù màu.
B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường.
C. Con gái thuận tay phải, mù màu.
D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường.
Câu 7: Việc ng dụng di truyền học o lĩnh vực y học đã giúp con người thu được kết quả
nào sau đây?
Trang 1/7 – Mã đề thi 159
Mã đề thi 159
đề thi thử sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi thử sinh học - Người đăng: nhungkien_hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề thi thử sinh học 9 10 128