Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ SỐ 01 năm 2014

Được đăng lên bởi dhtoanminh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ Toán – Tin, Bộ môn Toán

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi,
Quang Nam
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
---------------------------------------------------

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ SỐ: 01

---------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm )
Câu 1 (3,0 điểm): Cho hàm số y   x 3  3x 2  4
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình  x 3  3 x 2  m  0
có 3 nghiệm thực phân biệt.
Câu 2 (3,0 điểm):
2
1) Giải bất phương trình: log 2  x  2   5log 2  x  2   6  0
1

2) Tính tích phân: I 

 (x  e

x

)e x dx

0

x  1.

3) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y  x3  2mx2  m 2x  2 đạt cực tiểu tại

Câu 3 (1,0 điểm ):
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, các mặt bên (SAB) và (SAD)
·
vuông góc với đáy, SA = AB = a, góc SDA
 300 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm ):
Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần ( phần 1 hoặc phần 2 )
Phần 1. Theo chương trình Chuẩn:
Câu 4a (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm A(1; 2; 3), đường thẳng (

 x  1  2t

 ) có phương trình  y  1  t và mặt phẳng (  ) có phương trình: 2x + 2y + z - 1 = 0.
 z  t

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng (  ).
2) Viết phương mặt cầu (S) tâm I nằm trên đường thẳng  , tiếp xúc với mặt phẳng ( 

) và có bán kính bằng 2.

Câu 5a (1,0 điểm): Tìm số phức liên hợp của số phức z 

2  3i
.
4  3i

Phần 2. Theo chương trình Nâng cao:
Câu 4b (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm M (2; 1; 3) và đường

x 1 y 1 z  2


2
1
3

1) Viết phương trình mặt phẳng ( ) đi qua điểm M và chứa trục Ox.

thẳng (d) có phương trình

2) Viết phương trình đường thẳng đi qua M, cắt và vuông góc với đường thẳng (d).
Câu 5b (1,0 điểm ): Tìm các số thực x, y thỏa mãn x (1  3i )  y (1  i )3  3  13i
------------Hết-----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Tổ Toán – Tin, Bộ môn Toán

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi,
Quang Nam
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
---------------------------------------------------

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ SỐ: 02

---------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7...
T Toán – Tin, B môn Toán Trường THPT Nguyn Văn Tri,
Quang Nam
  !
"""""""""""""""""""""
#$%&'()'*+,-.%/0$1&2.3&4%&#$1
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

56789:( 7,0 điểm ;
<0 =3,0 điểm;
y x x
 !"# $
%&'   () !""" *+,()&
-x x m
.(/ *0/$
<0=3,0 điểm;(
1'*+,()&
2( 3 42( 3 5 -
%66 *0
-
x x
I x e e dx
%&'   () !"7
3 2 2
y x 2mx m x 2
8  798
3
$
<0>=1,0 điểm;(
& .*:$;<= .>;<=2& ?@A  B:;<:;=
9C((. D>A:;E;<E"A(. 
·
-
:=; -
$%676 F .*:$;<=$
56?(3,0 điểm ):
Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần ( phần 1 hoặc phần 2 )
Phần 1. Theo chương trình Chuẩn:
<0!@=2,0 điểm;%)(FC(("D/8GH3>I 7;JJA+K(L(
 .*+,()&
B*L(
 .*+,()&3M>MIE-$
N*+,()&B*L(OP9";9C((. D+K(L(
$
N*+,(B Q9:0RS)+K(L(
A*3T DB*L(
 .F6S($
<0A@=1,0 điểm;(%&*U 2V* !"*U 
i
z
i
$
Phần 2.Theo chương trình Nâng cao:
<0!B=2,0 điểm;(%)(FC(("D/8GH3>I 7WJJ+K(
L(X .*+,()&
3 > I

N*+,()&B*L(
P9"7W U")Y H3$
N*+,()&+K(L(P9"WA Z9C((. D+K(L(X$
<0AB=1,0 điểm;(%&   3A>["#
x i y i i

\
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
CD S( 01
ĐỀ THI THỬ SỐ 01 năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI THỬ SỐ 01 năm 2014 - Người đăng: dhtoanminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ SỐ 01 năm 2014 9 10 631