Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử số 3 VLTT 2014

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ T 3 – BÁO VLTT
Câu 1. Dao động điều hòa là
A. một chuyển động có li độ là một hàm cosin hay sin của thời gian.
B. một chuyển động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. một chuyển động có giới hạn trong không gian, qua lại quanh một vị trí cân bằng.
D. một dao động có tần số và biên độ phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ.
Câu 2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số, có phương trình x1 =
4cos(5πt).cm và x2 = 4sin(5πt + π/6).cm. Dao động tổng hợp của vật có phương trình là:
A. 4 3 cos(5πt – π/6).cm
B. 4sin(5πt +π/3).cm
C. 4sin(5πt + 2π/3)cm
D. A. 4 3 cos(5πt + π/3).cm
Câu 3. Một hệ lò xo như hình vẽ, m = 100g; k1 = 10N/m ; k2 = 15N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng tổng độ
giản của hai lò xo là 5cm. Kéo vật rời khỏi vị trí cân bằng để cho lò xo 2 không
m
k1
k2
bị nén, giản. Sau đó thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Tốc độ của vật khi qua
2
vị trí cân bằng là: (lấy π = 10)
A. 6π cm/s
B. 10π cm/s
C. 6cm/s
D. 4π cm/s
Câu 4. Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nghiêng một góc 300, không ma sát. Vật có khối lượng
m = 500g và cơ năng của con lắc là 10-2J. Lấy gốc thời gian lúc vật có vận tốc v = 0,1 m/s và gia tốc a = 3 m/s2. Phương trình dao động của vật là:
m
A. x = 4cos( 10πt + π/6) cm
B. x = 2cos( 10t + π/3) cm
k
C. x = 2cos( 10t + π/6) cm
D. x = 4cos( 10πt + π/2) cm
Câu 5. Năng lượng một dao động điều hòa:
A. Tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
B. Biến thiên theo thời gian với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động của vật.
C. Tỉ lệ thuận với khối lượng của vật khi biên độ không đổi.
D. Tỉ lệ nghịch với chu kỳ dao động của vật khi biên độ không đổi và khối lượng không đổi.
Câu 6. Một vật đồng thời tham gia hai dao động cùng phương cùng tần số: x1 = 6sin(2πt+π/6) cm ; x2 =
8cos(2πt+π/6).cm. Độ lớn gia tốc lớn nhất của vật bằng: (lấy π2 = 10)
A. 2m/s2
B. 3m/s2
C. 6m/s2
D. 4m/s2
Câu 7. Một con lắc lò xo thẳng đứng. Ở vị trí cân bằng là xo dãn 10cm. Cho vật dao động điều hòa, ở thời
điểm ban đầu vật có vận tốc 20cm/s và gia tốc -2 3 m/s2. Lấy g = 10m/s2. Tỉ lệ giữa lực căng cực đại và
cực tiểu của lò xo là:
A. 5/3
B. 7/3
C. 8/3
D. 4/3
Câu 8. Một con lắc đơn treo trên trần một toa xe. Khi xe đứng yên chu kỳ dao động T = 2s. Khi xe
chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang thì chu kỳ dao động là T’ = 2 (s). Lấy g = 10m/s2. Gia
tốc của xe là:



A. 10 2 m/s2

B.

10
3

m / s2

C. 10

3 m/s2

D

10
2

m/s2

Câu 9. Mọt con lắc đơn có khối lượng m = 50g đặt trong điện trường đều E có phương thẳng đứng. Khi...
ĐỀ THI THỬ T 3 – BÁO VLTT
Câu 1. Dao động điều hòa là
A. một chuyển động có li độ là một hàm cosin hay sin của thời gian.
B. một chuyển động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. một chuyển động có giới hạn trong không gian, qua lại quanh một vị trí cân bằng.
D. một dao động có tần số và biên độ phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ.
Câu 2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số, có phương trình x
1
=
4cos(5πt).cm và x
2
= 4sin(5πt + π/6).cm. Dao động tổng hợp của vật có phương trình là:
A. 4
3
cos(5πt – π/6).cm B. 4sin(5πt +π/3).cm
C. 4sin(5πt + 2π/3)cm D. A. 4
3
cos(5πt + π/3).cm
Câu 3. Một hệ lò xo như hình vẽ, m = 100g; k
1
= 10N/m ; k
2
= 15N/m. Khi vật ở vị trí cân bằng tổng độ
giản của hai lò xo là 5cm. Kéo vật rời khỏi vị trí cân bằng để cho lò xo 2 không
bị nén, giản. Sau đó thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Tốc độ của vật khi qua
vị trí cân bằng là: (lấy π
2
= 10)
A. 6π cm/s B. 10π cm/s C. 6cm/s D. 4π cm/s
Câu 4. Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nghiêng một góc 30
0
, không ma sát. Vật có khối lượng
m = 500g và cơ năng của con lắc là 10
-2
J. Lấy gốc thời gian lúc vật có vận tốc v = 0,1 m/s và gia tốc a = -
3
m/s
2
. Phương trình dao động của vật là:
A. x = 4cos( 10πt + π/6) cm B. x = 2cos( 10t + π/3) cm
C. x = 2cos( 10t + π/6) cm D. x = 4cos( 10πt + π/2) cm
Câu 5. Năng lượng một dao động điều hòa:
A. Tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
B. Biến thiên theo thời gian với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động của vật.
C. Tỉ lệ thuận với khối lượng của vật khi biên độ không đổi.
D. Tỉ lệ nghịch với chu kỳ dao động của vật khi biên độ không đổi và khối lượng không đổi.
Câu 6. Một vật đồng thời tham gia hai dao động cùng phương cùng tần số: x
1
= 6sin(2πt+π/6) cm ; x
2
=
8cos(2πt+π/6).cm. Độ lớn gia tốc lớn nhất của vật bằng: (lấy π
2
= 10)
A. 2m/s
2
B. 3m/s
2
C. 6m/s
2
D. 4m/s
2
Câu 7. Một con lắc lò xo thẳng đứng. Ở vị trí cân bằng là xo dãn 10cm. Cho vật dao động điều hòa, ở thời
điểm ban đầu vật có vận tốc 20cm/s và gia tốc -2
3
m/s
2
. Lấy g = 10m/s
2
. Tỉ lệ giữa lực căng cực đại và
cực tiểu của lò xo là:
A. 5/3 B. 7/3 C. 8/3 D. 4/3
Câu 8. Một con lắc đơn treo trên trần một toa xe. Khi xe đứng yên chu kỳ dao động T = 2s. Khi xe
chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang thì chu kỳ dao động là T’ =
2
(s). Lấy g = 10m/s
2
. Gia
tốc của xe là:
A. 10
2
m/s
2
B.
2
/
3
10
sm
C. 10
3
m/s
2
D
2
10
m/s
2
Câu 9. Mọt con lắc đơn có khối lượng m = 50g đặt trong điện trường đều E có phương thẳng đứng. Khi
chưa tích điện cho vật thì chu kỳ dao động là T = 2s. Tích điện cho vật một điện tích q = -6.10
-5
C thi chu
kỳ dao động là T’ =
)(
2
s
Chiều và độ lớn của điện trường E là:
A. hướng lên; 5000V/m. B. hướng xuống; 5000V/m
C. hướng lên; 6000V/m D. hướng xuống; 6000V/m
Câu 10. Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(2πt+π/3)_cm. tại thời điểm t
1
vật
có ly độ 3
2
cm và có xu hướng giảm. Sau thời điểm đó
s
24
5
ly độ của vật là:
A. 3cm B. -3cm C. 3
2
cm D. -3
2
cm
Câu 11. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 3cos(3πt+π/3)cm. từ thời điểm t
1
= 1/3(s) đến
thời điểm 13/6(s), quãng đường vật đi được là:
A. 34,1cm B. 33cm C. 37,1cm D. 31,1cm
Câu 12. Một con lắc lò xo có k = 50N/m; m = 50g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Biết biên
độ giảm 2mm sau mổi chu kỳ. Hệ số ma sát là (lấy g =10m/s
2
)
m
k
k
1
k
2
m
Đề thi thử số 3 VLTT 2014 - Trang 2
Đề thi thử số 3 VLTT 2014 - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử số 3 VLTT 2014 9 10 183