Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT môn Hóa học

Được đăng lên bởi hangngahuy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

Hocthanhnguoi.com
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA
LẦN 1 NĂM 2015

MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 130

Họ và tên:…………………………………………………………..SBD………………
Câu 1: Phương trình điện phân nào sau đây viết sai?
A. 2NaOH dpnc
2Na+O2+ H2
B. Al2O3
C. CaBr2

dpnc

Ca + Br2

D. 2NaCl

dpnc
dpnc

2Al+3/2O2
2Na+Cl2

Câu 2: Cho 2,7 gam một miếng nhôm để ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44
gam. Phần trăm miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí là :
A. 40%
B. 80%
C. 50%
D. 60%
Câu 3: Lấy m gam Na cho tác dụng với 500ml HNO3 thu được dung dịch M và thoát ra 0,672 (l) hỗn hợp N
(đktc) gồm 2 khí X và Y. Cho thêm vào M dung dịch NaOH dư thì thoát ra 0,336 (l) khí Y. Biết rằng quá
trình khử HNO3 chỉ tạo ra sản phẩm khử duy nhất. Xác định m (g):
A. 9,2 gam
B. 5,75 gam
C. 6,9 gam
D. 8,05 gam
Câu 4: Đốt cháy este 2 chức mạch hở (X được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức, phân tử X không có quá
5 liên kết  ) thu được tổng thể tích CO 2 và H2O gấp 5/3 lần thể tích O 2 cần dùng. Lấy 21,6 gam X tác
dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn.
Giá trị lớn nhất của m là?
A. 28,0
B. 26,2
C. 24,8
D. 24,1
Câu 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2, cho 10 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ
thu được dung dịch Y, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư trong NH3 đun nóng thu được 43,2
gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 6: Nguyên nhân gây nên tính chất vật lí chung của kim loại là:
A. Các electron lớp ngoài cùng
B. Các electron hóa trị.
C. Các electron hóa trị và các electron tự do
D. Các electron tự do
Câu 7: Hỗn hợp A gồm 2 ancol X, Y (MX<MY). Y không bị oxi hóa bởi CuO đun nóng. Khi đun nóng hỗn hợp A
với H2SO4 ở 140 0C thì thu được hỗn hợp ete. Trong đó có ete E có công thức C5H12O. X, Y lần lượt là?
A. Metanol và 2-metylpropan-2- ol
B. Metanol và 2-metylpropan-1- ol
C. Etanol và propan-1- ol
D. Etanol và propan-2- ol
Câu 8: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.
(2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.
(4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(7) Cho FeS vào dung dịch HCl.
(8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí n...
Hocthanhnguoi.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1
Đ KIM TRA CHT LƯNG ÔN THI THPT QUC GIA
LN 1 NĂM 2015
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 130
Họ và tên:…………………………………………………………..SBD………………
Câu 1: Phương trình điện phân nào sau đây viết sai?
A. 2NaOH
dpnc

2Na+O
2
+ H
2
B. Al
2
O
3
dpnc

2Al+3/2O
2
C. CaBr
2
dpnc

Ca + Br
2
D. 2NaCl
dpnc

2Na+Cl
2
Câu 2: Cho 2,7 gam một miếng nhôm đ ngoài không khí một thời gian, thấy khối lượng tăng thêm 1,44
gam. Phần trăm miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí là :
A. 40% B. 80% C. 50% D. 60%
Câu 3: Lấy m gam Na cho tác dụng với 500ml HNO
3
thu được dung dịch M và thoát ra 0,672 (l) hỗn hợp N
(đktc) gồm 2 khí X Y. Cho thêm o M dung dịch NaOH thì thoát ra 0,336 (l) khí Y. Biết rằng quá
trình khử HNO
3
chỉ tạo ra sản phẩm khử duy nhất. Xác định m (g):
A. 9,2 gam B. 5,75 gam C. 6,9 gam D. 8,05 gam
Câu 4: Đốt cháy este 2 chức mạch hở (X được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức, phân tử X không có quá
5 liên kết
) thu được tổng thể tích CO
2
H
2
O gấp 5/3 lần thể tích O
2
cần dùng. Lấy 21,6 gam X tác
dụng hoàn toàn với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn.
Giá trị lớn nhất của m là?
A. 28,0 B. 26,2 C. 24,8 D. 24,1
u 5: Hợp chất hu cơ X có ng thức phân tử C
5
H
8
O
2
, cho 10 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đ
thu được dung dịch Y, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO
3
dư trong NH
3
đun ng thu được 43,2
gam Ag. Sđồng phân cấu to của X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 6: Nguyên nhân gây nên tính chất vật lí chung của kim loại là:
A. Các electron lớp ngoài cùng B. Các electron hóa trị.
C. Các electron hóa trị và các electron tự do D. Các electron tự do
u 7: Hỗn hợp A gm 2 ancol X, Y (M
X
<M
Y
). Y không bị oxi hóa bởi CuO đun nóng. Khi đun nóng hỗn hợp A
với H
2
SO
4
140
0
C tthu đưc hỗn hợp ete. Trong đó ete E có công thức C
5
H
12
O. X, Y lầnt ?
A. Metanol và 2-metylpropan-2- ol B. Metanol và 2-metylpropan-1- ol
C. Etanol và propan-1- ol D. Etanol và propan-2- ol
Câu 8: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO
4
loãng.
(2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.
(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br
2
trong CCl
4
.
(4) Cho dung dịch glucozơ o dung dịch AgNO
3
trong NH
3
, đun nóng.
(5) Cho Fe
3
O
4
vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng.
(6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
(7) Cho FeS vào dung dịch HCl.
(8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.
Câu 9: Cho các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng?
1) Nguồn nguyên liệu sản xuất H
2
SO
4
trong công nghiệp là FeS
2
và S.
2) Nước clo sẽ nhạt màu nhanh nếu không đậy kín nắp bình hoặc chiếu sáng.
3) Flo là phi kim mạnh hơn clo nên có thể dùng F
2
tác dụng với dung dịch NaCl để được clo.
4) Trong công nghiệp, để điều chế oxi ta có thể điện phân nước, chưng cất phân đoạn không khí lỏng,
nhiệt phân KClO
3,
KMnO
4
.
5) Có thể dùng clo, khí ozon để diệt khuẩn nước máy.
6) Một lượng nhỏ khí flo trộn trong kem đánh răng sẽ bảo vệ tốt cho răng.
7) Photpho trắng có khả năng hoạt động hóa học mạnh hơn photpho đỏ.
8) Amoniac có thể dùng trực tiếp làm phân bón hoặc sản xuất phân bón ure, đạm amoni.
A. 6 B. 7 C. 5 D. 4
Câu 10: Để chứng minh trong phân tử glucozơ nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ
phản ứng với
A. NaOH. B. Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường.
Trang 1/5 - Mã đề thi 130
Đề thi thử THPT môn Hóa học - Trang 2
Đề thi thử THPT môn Hóa học - Người đăng: hangngahuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử THPT môn Hóa học 9 10 385