Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT môn Toán

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 7 NĂM 2015
Môn: TOÁN
(Đáp án – thang điểm có 6 trang)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu
1
(2,0đ)

Đáp án

Điểm

a) (1,0 điểm)
Khi m  1 , (C) : y  x 4  2x 2  3 .
* Tập xác định: D   .
* Sự biến thiên:
x  0
.
y '  4x 3  4x ; y '  0  
 x  1

0,25

- Hàm số đồng biến trên (1;0);(1; ) ; nghịch biến trên (; 1);(0;1) .
- Hàm số đạt cực đại tại x  0; yCD  3 ; đạt cực tiểu tại x  1; yCT  4 .

0,25

- Giới hạn: lim y  ; lim y   .
x 

x 

- Bảng biến thiên:

0,25

* Đồ thị:

0,25

b) (1,0 điểm)
y '  4x3  4(2 m 1) x  4 x.(x 2  2 m 1) .
x  0
.
y'  0  
2
g(x)

x

2m

1

0


0,25

Hàm số có 3 cực trị  g(x) có 2 nghiệm phân biệt khác 0  2m  1  0  m 

1

1
.
2

xA  0

Khi đó: y '  0   x B  2m  1

 x C   2m  1

0,25

 A(0; 3); B( 2m  1; 4 m2  4 m 4);C( 2m  1; 4 m2  4 m 4)


AB 
m  ; m  m 

BC  
m ; .








 ; AC   

m  ; m  m 


0,25

AB  AC  2m  1   2m  1 ; BC  4(2 m 1)  ABC cân tại A.
4

Tam giác cân ABC có cạnh đáy bằng

1
độ dài cạnh bên
3

1
4
 BC  AB  9BC2  AB2  36(2 m 1)  2m  1   2m  1
3
Kết hợp với điều kiện suy ra m 
2
(1,0đ)

Đặt u  ln x  du 



1

m  2

.
3
35  1

 m 
2

0,25

.

x   u 
1
dx . Đổi cận 
.
x
x  e  u 

0,25

u 1
du
u

1
0

1

I

3
(1,0đ)

0,25

1
1
2 

I   1 
 du   u  2 ln(u  1)  0
u 1
0
I  1  2ln 2 .
Vậy I  1  2ln 2 .
a) (0.5 điểm)
sin 2x  cos 2x  4cos x  2sin x  3

0,25
0,25

 2sin x.cos x  1  2sin 2 x  4 cos x  2sin x  3  0
 2 cos x(sinx  2)  2(sinx  2)(sinx  1)  0
 (sinx  2)(2 cosx  2sinx  2)  0
cosx  sinx  1  0

.
sin x  2
 sin x  2 (vô nghiệm).

 x  k2
 1


 cos  
 cosx  sinx  1  0  cos  x   
 x     k2
4
4
2


2

0,25

(k  ).
0,25

 x  k2
(k  ).
Vậy nghiệm của phương trình: 
 x     k2

2
b) ( 0.5 điểm )
2

Điều kiện: e x    x  .



 
Đặt t  log  e  1 .











log2 ex 1 .log2 4.ex  4  3  log 2 ex  1 2  log 2 ex  1   3
x

0,25

2

t  1
Phương trình trở thành: t(2  t)  3  t 2  2t  3  0  
.
 t  3





* t  1: log 2 ex  1  1  e x  1  2  e x  3  x  ln 3 (thỏa mãn).





* t  3: log 2 e x  1  3  e x  1 

4
(1,0đ)

1
9
9
 e x   x  ln (thỏa mãn).
8
8
8

 x  ln
.
Vậy nghiệm của phương trình: 
 x  ln

a) (0,5 điểm)

0,25

Ta có: w   z  3  2  z  i    4  2i   2 1 ...
1
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 7 NĂM 2015
Môn: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THC
(Đáp án – thang điểm có 6 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
1
(2,0đ)
a) (1,0 điểm)
Khi
m1
,
42
(C): y x 2x 3
.
* Tập xác định:
.
* Sự biến thiên:
3
y' 4x 4x
;
x0
y' 0
x1


.
0,25
- Hàm số đồng biến trên
( 1;0);(1; )
; nghịch biến trên
( ; 1);(0;1)
.
- Hàm số đạt cực đại tại
CD
x 0;y 3
; đạt cực tiểu tại
CT
x 1;y 4
.
- Giới hạn:
xx
lim y ; lim y
 
.
0,25
- Bảng biến thiên:
0,25
* Đồ thị:
0,25
b) (1,0 điểm)
32
y' 4x 4(2m 1)x 4x.(x 2m 1)
.
2
x0
y' 0
g(x) x 2m 1 0

.
Hàm số có 3 cực trị
g(x) có 2 nghiệm phân biệt khác 0
1
2m 1 0 m
2
.
0,25
Đề thi thử THPT môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử THPT môn Toán - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử THPT môn Toán 9 10 613