Ktl-icon-tai-lieu

Đè thi thử THPT môn Toán lớp 12

Được đăng lên bởi Thành Vũ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN II

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 1
NĂM HỌC: 2015 – 20156
Môn: TOÁN
Lớp 12
(Thời gian làm bài: 120 phút)

Câu 1. (3,0 điểm)

2x  2
C 
2x 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục hoành.
c) Tìm m để đường thẳng d : y  2mx  m  1 cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho biểu thức

Cho hàm số y 

P = OA2 + OB2 đạt giá trị nhỏ nhất (với O là gốc tọa độ).
Câu 2. (1,0 điểm)

x5

5x 4

5x 3

1 trên đoạn [–1;2]

ET

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: f (x )

HUD
H.N

Câu 3. (1,0 điểm)
Cho hàm số y  x 3  mx 2  7 x  3 Tìm m để hàm số đồng biến trên R.
Câu 4. (2,0 điểm)
a) Giải phương trình cos 2 x  cos x  3  sin 2 x  sin x 

b) Lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tính xác suất để
lập được số tự nhiên chia hết cho 5.
Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60 . Gọi
M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ C đến mặt phẳng
Câu 6. (0,5 điểm)

DET
HIT

(SMN).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD 2 , tâm I 1; 2  . Gọi M
là trung điểm cạnh CD, H  2; 1 là giao điểm của hai đường thẳng AC và BM. Tìm tọa độ các điểm A, B.
Câu 7. (1,0 điểm)

Giải bất phương trình

Câu 8. (0,5 điểm)

x  1  x 2  2  3x  4 x 2 .

Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a  b  c  1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P

3
a2
b2

 ( a  b) 2 .
2
2
(b  c)  5bc (c  a)  5ca 4

--- HẾT ---

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN II

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 1
NĂM HỌC: 2015 – 20156
Môn: TOÁN
Lớp 12
Đáp án

Câu
1.a
*TXĐ:

 1
 2

\    *SBT: y ' 

2

 2 x  12



Điểm
1,0

 0, x  

0,25

1  1

 và   ;  
2  2


0,25

ET

Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 

1
2

Tính giới hạn và tiệm cận

0,25

HUD
H.N

Lập bảng biến thiên

*Đồ thị: Giao Ox: (- 1; 0); Giao Oy: (0; 2) Vẽ đúng đồ thị
1.b
y' 

2

 2 x  1

2

0,25
1,0
0,5

, đồ thị ( C) giao với trục ox tại điểm M(-1;0)

y '1  2 , PTTT là y  2  x  1  2 x  2

0,5

* (d) cắt (C ) tại hai điểm phân biệt  PT (1) có hai nghiệm phân biệt khác -1/2


m  0

   '  4m  0  m  0

...
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN II
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ 1
NĂM HỌC: 2015 20156
Môn: TOÁN Lớp 12
(Thời gian làm bài: 120 phút)
Câu 1. (3,0 điểm)
Cho hm s
22
21
x
yC
x
a) Kho st s bin thiên v v đ th (C) ca hm s.
b) Vit phương trình tip tuyn với đ th (C) tại giao điểm ca đ th (C) vi trc hoành.
c) Tìm m để đưng thng
: 2 1d y mx m
ct (C) tại hai điểm phân bit A v B sao cho biểu thc
P = OA
2
+ OB
2
đạt gi tr nh nht (với O l gc ta đ).
Câu 2. (1,0 điểm)
Tìm gi tr lớn nht v nh nht ca hm s:
5 4 3
( ) 5 5 1f x x x x
trên đoạn [1;2]
Câu 3. (1,0 điểm)
Cho hm s
37
23
xmxxy
Tìm m để hm s đng bin trên R.
Câu 4. (2,0 điểm)
a) Gii phương trình
cos2 cos 3 sin 2 sinx x x x
b) Lập s t nhiên 5 chữ s khc nhau từ cc chữ s {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. y tính xc sut để
lập được s t nhiên chia ht cho 5.
Câu 5. (1,0 điểm)
Cho hình chóp tam gic đều S.ABC có cạnh đy bằng a, góc giữa cạnh bên v mặt đy bằng
60
. Gi
M, N lần lượt l trung điểm AB, BC. Tính thể tích khi chóp S.ABC v khong cch từ C đn mặt phng
(SMN).
Câu 6. (0,5 điểm)
Trong mặt phng với h ta đ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD
2AB AD
, tâm
1; 2I
. Gi M
l trung điểm cạnh CD,
2; 1H
l giao điểm ca hai đưng thng ACBM. Tìm ta đ cc điểm A, B.
Câu 7. (1,0 điểm)
Gii bt phương trình
22
1 2 3 4 .x x x x
Câu 8. (0,5 điểm)
Gi sử a, b, c l cc s thc dương tha mãn
1.abc
Tìm gi tr nh nht ca biểu thc
22
2
22
3
( ) .
4
( ) 5 ( ) 5
ab
P a b
b c bc c a ca
--- HẾT ---
DETHITHUDH.NET
Đè thi thử THPT môn Toán lớp 12 - Trang 2
Đè thi thử THPT môn Toán lớp 12 - Người đăng: Thành Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đè thi thử THPT môn Toán lớp 12 9 10 685