Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề thi 132
Câu 1: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng
lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về
phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có
A. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
D. độ lớn bằng không.
Câu 2: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. li độ và tốc độ.
B. biên độ và tốc độ.
C. biên độ và năng lượng.
D. biên độ và gia tốc.
Câu 3: Một dây đàn có chiều dài l = 90cm, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất bằng
A. 180cm. B. 45cm.
C. 90cm.
D. 22,5cm.
Câu 4: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu điện trở R, hai đầu
cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, hai đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ hiệu dụng của dòng điện
qua chúng lần lượt là 3A, 4A, 5A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng
của dòng điện qua mạch có giá trị gần nhất với giá trị là
A. 1,41A.
B. 6A.
C. 2,71A.
D. 2,44A.
Câu 5: Cùng một nốt La nhưng phát ra từ đàn ghi ta và đàn violon nghe khác nhau là do
A. chúng có độ cao khác nhau.
B. chúng có năng lượng khác nhau .
C. chúng có độ to khác nhau.
D. chúng có âm sắc khác nhau.
Câu 6: Nếu ánh sáng huỳnh quang có màu lam thì ánh sáng kích thích có thể là
A. màu đỏ.
B. màu lục.
C. màu cam.
D. màu chàm.
Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài 1m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm
treo cách mặt đất 2,5m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc  = 0,09 rad rồi
thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của
vật nặng ở thời điểm t = 0,55s có giá trị gần với giá trị nào nhất
A. 5,5 m/s
B. 1 m/s
C. 0,28 m/s
D. 0,57m/s
Câu 8: Môt vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng
đường có độ dài bằng A là:
f
A. .
B. 1 .
C. 1 .
D. 1 .
4
4f
3f
6f
Câu 9: Một mạch dao động gồm có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi Imax là dòng điện cực đại trong
mạch thì hệ thức liên hệ điện tích cực đại trên bản tụ Qmax và Imax là
A. Qmax 

C
I .
 L max

B. Qmax 

LC

C. Qmax  LC I max .

D. Qmax 

1

I max .

LC
Câ...
Trang 1/5 - đề thi 132
SỞ GD - ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU MÔN VẬT
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Tại Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền phương thẳng đứng hướng
lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang độ lớn cực đại hướng về
phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường
A. độ lớn cực đại hướng về phía Đông. B. độ lớn cực đại hướng v phía Bắc.
C. độ lớn cực đại hướng về phía Tây. D. độ lớn bằng không.
Câu 2: Một vật dao động tắt dần các đại lượng giảm liên tục theo thời gian
A. li độ tốc độ. B. biên độ tốc độ.
C. biên độ năng lượng. D. biên độ gia tốc.
Câu 3: Một dây đàn chiều dài l = 90cm, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây bước sóng dài nhất bằng
A. 180cm. B. 45cm. C. 90cm. D. 22,5cm.
Câu 4: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu điện trở R, hai đầu
cuộn y thuần cảm có độ tự cảm L, hai đầu tụ điện điện dung C thì cường độ hiệu dụng của dòng điện
qua chúng lần lượt 3A, 4A, 5A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này t cường độ hiệu dụng
của dòng điện qua mạch giá tr gần nhất với giá trị
A. 1,41A. B. 6A. C. 2,71A. D. 2,44A.
Câu 5: Cùng một nốt La nhưng phát ra từ đàn ghi ta đàn violon nghe khác nhau là do
A. chúng độ cao khác nhau. B. chúng năng lượng khác nhau .
C. chúng độ to khác nhau. D. chúng âm sắc khác nhau.
Câu 6: Nếu ánh sáng huỳnh quang màu lam thì ánh sáng ch thích thể
A. màu đỏ. B. màu lục. C. màu cam. D. màu chàm.
Câu 7: Một con lắc đơn chiều dài 1m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng khối lượng m. Điểm
treo cách mặt đất 2,5m. thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc
= 0,09 rad rồi
thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s
2
. Tốc độ của
vật nặng thời điểm t = 0,55s giá trị gần với giá trị nào nhất
A. 5,5 m/s B. 1 m/s C. 0,28 m/s D. 0,57m/s
Câu 8: Môt vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng
đường độ dài bằng A là:
A.
4
f
. B.
3f
1
. C.
6f
1
. D.
4f
1
.
Câu 9: Một mạch dao động gồm cun dây thun cảm L và tụ điện C. Nếu gọi I
max
dòng điện cực đại trong
mạch thì h thc liên h đin tích cực đi trên bản t Q
max
I
max
A.
ax axm m
C
Q I
L
. B.
ax axm m
LC
Q I
. C.
ax axm m
Q LC I
. D.
ax ax
1
m m
Q I
LC
.
Câu 10: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều
tần số góc chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch
A.
2
2
1
R .
C
B.
2
2
1
R .
C
C.
2
2
R C .
D.
Câu 11: Mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Hộp X chứa các
phần tử R
2
, L, C
2
mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều vào hai
đầu mạch AB có tần số 50Hz giá trị hiệu dụng 220V thì cường
độ dòng điện trong mạch g trị hiệu dụng . Biết
1
40R
nếu tại thời điểm t(s) cường độ dòng
điện i = 2A thì thời điểm
1
400
t
s, điện áp u
AB
= 0(V) đang giảm. Công suất của đoạn mạch MB
bằng
A. 400W. B. 200W. C. 120W. D. 140W.
Câu 12: Một mạch điện RLC nối tiếp C =
2
L)
-1
được nối với nguồn xoay chiều U
0
xác định. Nếu ta
tăng dần giá trị của C thì
A. công suất của mạch tăng lên rồi giảm. B. công suất của mạch tăng.
R
1
C
1
A
M
B
X
đề thi 132
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - Trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An 9 10 665