Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD – ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Cho biết: Fe = 56, O = 16, N= 14, Cu = 64, H = 1, Ag = 108, Mg = 24, Na = 23, Cl = 35,5, P = 31, S = 32, Ba =
137, Al = 27, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.
Câu 1: Cho các nhận xét sau:
1. Trong công nghiệp nước javen được điều chế bằng cách sục Cl2 vào dung dịch NaOH.
2. Sục O3 vào dung dịch KI (có nhỏ một vài giọt hồ tinh bột) thấy dung dịch chuyển sang màu xanh.
3. Tất cả phản ứng hóa học mà oxi tham gia là phản ứng oxi hóa khử, trong đó oxi là chất oxi hóa.
4. Trong thực tế người ta thường sử dụng lưu huỳnh để thu gom thủy ngân rơi vãi.
5. Từ HF → HCl → HBr → HI cả tính axit và tính khử đều tăng dần.
6. Từ HClO → HClO2 → HClO3 → HClO4 tính axit tăng dần còn tính oxi hóa giảm dần.
Số nhận xét đúng là:
A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Câu 2: Có bao nhiêu nguyên tố mà nguyên tử của nó có phân lớp electron lớp ngoài cùng là 4s1.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 3: Sục 11,2 lít H2S ở (đktc) vào V lít dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu
được dung dịch X. Cô cạn X thu được 25,6 gam chất rắn khan. Giá trị của V gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 0,5.
B. 0,1.
C. 0,25.
D. 0,4.
Câu 4: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C7H6O3, X chứa nhân thơm, X tác dụng với NaOH tỉ lệ 1:3. Số đồng phân của
X thỏa mãn là:
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 5: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử:
A. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
B. SO2 + 2H2S → 3S + H2O
C. Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O
D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Trong phân tử triolein có 3 liên kết π.
B. Muối Na hoặc K của axit béo được gọi là xà phòng.
C. Khi hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.
D. Xà phòng không thích hợp với nước cứng vì tạo kết tủa với nước cứng.
Câu 7: Cho m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Điện phân X với điện cực trơ, màng
ngăn xốp, đến khi trên catot thu được 4,48 lít khí ở (đktc) thì ngừng điện phân. Khi đó thu được dung dịch Y và
trên anot thu được 6,72 lít khí ở (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,2 gam Al2O3. Giá trị lớn nhất của m là:
A. 53,25 gam.
B. 61,85 gam.
C. 57,55 gam.
D. 77,25 gam.
Câu 8: Cho m gam bột Fe tác dụng với dung dịch HNO3, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung...
Trang
1
/
5
- đề thi 132
SỞ GD ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM HỌC 2014 2015
MÔN A HỌC
Thời gian làm bài: 90phút;
(50 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Cho biết: Fe = 56, O = 16, N= 14, Cu = 64, H = 1, Ag = 108, Mg = 24, Na = 23, Cl = 35,5, P = 31, S = 32, Ba =
137, Al = 27, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.
Câu 1: Cho các nhận t sau:
1. Trong ng nghiệp nước javen được điều chế bằng cách sục Cl
2
vào dung dịch NaOH.
2. Sục O
3
vào dung dịch KI (có nhỏ một vài giọt hồ tinh bột) thấy dung dịch chuyển sang màu xanh.
3. Tất cả phản ứng a học oxi tham gia phản ứng oxi hóa khử, trong đó oxi chất oxi a.
4. Trong thực tế người ta thường sử dụng lưu huỳnh đ thu gom thủy ngân rơi vãi.
5. Từ HF HCl HBr HI cả tính axit tính khử đều tăng dần.
6. Từ HClO HClO
2
HClO
3
HClO
4
tính axit tăng dần còn tính oxi hóa giảm dần.
Số nhận t đúng là:
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 2: bao nhiêu nguyên t nguyên t của có phân lớp electron lớp ngoài cùng 4s
1
.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 3: Sục 11,2 lít H
2
S (đktc) vào V lít dung dịch hỗn hợp NaOH 1M KOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu
được dung dịch X. cạn X thu được 25,6 gam chất rắn khan. Giá trị của V gần g trị nào nhất sau đây:
A. 0,5. B. 0,1. C. 0,25. D. 0,4.
Câu 4: Hợp chất hữu X CTPT C
7
H
6
O
3
, X chứa nhân thơm, X tác dụng với NaOH tỉ lệ 1:3. Số đồng phân của
X thỏa mãn là:
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 5: Trong các phản ứng sau, phản ứng o không phải phản ứng oxi a khử:
A. Fe
3
O
4
+ 8HCl FeCl
2
+ 2FeCl
3
+ 4H
2
O B. SO
2
+ 2H
2
S 3S + H
2
O
C. Cl
2
+ Ca(OH)
2
CaOCl
2
+ H
2
O D. Cl
2
+ 2NaOH NaCl + NaClO + H
2
O
Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai:
A. Trong phân tử triolein có 3 liên kết π.
B. Muối Na hoặc K của axit béo được gọi phòng.
C. Khi hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.
D. phòng không thích hợp với nước cứng tạo kết tủa với ớc cứng.
Câu 7: Cho m gam hỗn hợp CuSO
4
NaCl vào nước thu được dung dịch X. Điện phân X với điện cực trơ, màng
ngăn xốp, đến khi trên catot thu được 4,48 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Khi đó thu được dung dịch Y
trên anot thu được 6,72 lít khí (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,2 gam Al
2
O
3
. Giá trị lớn nhất của m là:
A. 53,25 gam. B. 61,85 gam. C. 57,55 gam. D. 77,25 gam.
Câu 8: Cho m gam bột Fe c dụng với dung dịch HNO
3
, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A, 2 gam
chất rắn B 6,72 lít NO (đktc) sản phẩm khử duy nhất. G trị của m :
A. 22,4 gam. B. 20 gam. C. 27,2 gam. D. 18,8 gam.
Câu 9: Hỗn hợp X chứa N
2
H
2
tỉ khối so với H
2
bằng 3,6. Nung X trong xúc tác, nhiệt độ thu để tổng hợp
NH
3
thu được hỗn hợp khí Y t khối so với H
2
bằng 4,5. Hiêu suất phản ng tổng hợp NH
3
là:
A. 50%. B. 75%. C. 25%. D. 37.5%.
Câu 10: Ancol etylic không tác dụng với chất o sau đây:
A. Na. B. NaOH. C. CuO. D. O
2
.
Câu 11: Cho các nhận t sau:
1. Khi cho anilin vào dung dịch HCl thì tạo thành dung dịch đồng nhất trong suốt.
2. Khi sục CO
2
vào dung dịch natriphenolat t thấy vẩn đục.
3. Khi cho Cu(OH)
2
vào dung dịch saccarozơ nhiệt độ thường thì xuất hiện dung dịch màu xanh.
4. Dung dịch HCl, dung dịch NaOH đều thể nhận biết anilin phenol trong các l riêng biệt.
5. Để nhận biết glixerol saccarozơ thể dùng Cu(OH)
2
trong môi trường kiềm đun nóng.
Số nhận t đúng là:
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An - Trang 2
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An 9 10 265