Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán sở giáo dục và đào tạo Hưng Yên

Được đăng lên bởi luongthuylinh18
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ
TỔ TOÁN - TIN

ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút không kể giao đề

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 , có đồ thị (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ th ị (C).
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ th ị (C) tại giao điểm của (C) và đường thẳng
d : y = x− 2.

Câu 2 (1,0 điểm). Cho số phức z thoả mãn z (1 + 2i ) = 7 + 4i . Tìm môđun số phức w = z + 2i .
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫ ( x − 1) e2 x dx.
1

Câu 4 (1,0 điểm).
a) Giải phương trình log 2 ( x + 1) + log 1 x + 1 = 1 .
0

b) Tổ 1 lớp 12A1 có 12 học sinh gồm có 7 học sinh nam và 5 học sinh n ữ, trong đó AN là
tổ trưởng còn HOA là tổ phó. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong tổ để tham gia hoạt
động tập thể của trường nhân d ịp ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3. Tính xác su ất để sao
cho nhóm học sinh được chọn có 3 h ọc sinh nam và 2 học sinh nữ trong đó phải nh ất
thiết có bạn AN hoặc bạn HOA nhưng không có cả hai (AN là học sinh nam, HOA là
học sinh nữ).
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( −1; −2;2 ) , B ( −3; −2;0 ) và m ặt
ph ẳng (P) có phương trình x + 3 y − z + 2 = 0 .
a) Viết phương trình mặt ph ẳng (Q) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB.
b) Gọi ∆ là giao tuyến của (P) và (Q). Tìm điểm M thuộc ∆ sao cho đo ạn thẳng OM nhỏ
nh ất.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác cân tại C,
cạnh đáy AB bằng 2a và góc ABC = 300 . Mặt ph ẳng (C ' AB ) tạo với đáy ( ABC ) một góc 600.
Tính thể tích của khối lăng trụ ABC. A ' B ' C ' và khoảng cách giữa hai đường thẳng AC ' và
CB ' .
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục to ạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm
N (1; −2 ) tho ả mãn 2 NB + NC = 0 và điểm M ( 3;6 ) thuộc đường th ẳng chứa cạnh AD. Gọi H
là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống đường th ẳng DN. Xác định to ạ độ các đỉnh của hình
12 2
vuông ABCD biết khoảng cách từ điểm H đến cạnh CD b ằng
và đỉnh A có hoành độ là
13
một số nguyên lớn hơn −2 .
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
 x 2 − x − y − 1. 3 x − y − 1 = y + 1
( x, y ∈ » )

2
2

 x + y + 1 + 2 x + y = 5 x + 3 y + 3x + 7 y
Câu 9 (1,0 điểm). Cho ba số thực không âm x, y, z . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
4
4
5
P=
−
−
2
2
2
x + y + z + 4 ( x + y ) ( x + 2 z )( y + 2 z ) ( y + z ) ( y + 2 x )( z + 2 x )
-------------------------------HẾT------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:.....
S GD&ĐT HƯNG YÊN ĐỀ THI TH K THI THPT QUC GIA NĂM 2015
TRƯỜNG THPT PHÙ C
T TOÁN - TIN
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài: 180 phút không k giao đề
u 1 (2,0 đim). Cho hàm s
3 2
3 1
y x x
= +
, có
đồ
th
(C).
a)
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
(C).
b)
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
đồ
th
(C) t
i giao
đ
i
m c
a (C) và
đườ
ng th
ng
: 2
d y x
=
.
u 2 (1,0 đim).
Cho s
ph
c
z
tho
mãn
(
)
1 2 7 4
z i i
+ = +
. Tìm
đ
un s
ph
c
w z i
= +
.
u 3 (1,0 đim).
Tínhch phân
( )
1
2
0
1 .
x
I x e dx
=
u 4 (1,0 đim).
a)
Gi
i ph
ươ
ng trình
(
)
2 1
2
log 1 log 1 1
x x
+ + + =
.
b)
T
1 l
p 12A1 12 h
c sinh g
m 7 h
c sinh nam 5 h
c sinh n
, trong
đ
ó AN là
t
tr
ưở
ng còn HOA t
p. Ch
n ng
u nhiên 5 h
c sinh trong t
để
tham gia ho
t
độ
ng t
p th
c
a tr
ườ
ng nhân d
p ny thành l
p
Đ
oàn 26 tháng 3. Tính c su
t
để
sao
cho nhóm h
c sinh
đượ
c ch
n 3 h
c sinh nam và 2 h
c sinh n
trong
đ
ó ph
i nh
t
thi
ế
t b
n AN ho
c b
n HOA nh
ư
ng không c
hai (AN h
c sinh nam, HOA
h
c sinh n
).
u 5 (1,0 đim).
Trong không gian Oxyz, cho hai
đ
i
m
(
)
(
)
1; 2;2 , 3; 2;0
A B
và m
t
ph
ng (P) có ph
ươ
ng trình
3 2 0
x y z
+ + =
.
a)
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình m
t ph
ng (Q) là m
t ph
ng trung tr
c c
a
đ
o
n AB.
b)
G
i
giao tuy
ế
n c
a (P) (Q). Tìm
đ
i
m M thu
c
sao cho
đ
o
n th
ng OM nh
nh
t.
u 6 (1,0 đim).
Cho hình l
ă
ng tr
đứ
ng
. ' ' '
ABC A B C
đ
áy ABC tam giác cân t
i C,
c
nh
đ
áy AB b
ng 2a và góc
0
30
ABC
=
. M
t ph
ng
( ' )
C AB
t
o v
i
đ
áy
( )
ABC
m
t c 60
0
.
Tính th
tích c
a kh
i l
ă
ng tr
. ' ' '
ABC A B C
kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng
'
AC
'
CB
.
u 7 (1,0 đim).
Trong m
t ph
ng v
i h
tr
c to
độ
Oxy, cho hình vuông ABCD.
Đ
i
m
(
)
1; 2
N
tho
mãn
2 0
NB NC
+ =
và
đ
i
m
(
)
3;6
M
thu
c
đườ
ng th
ng ch
a c
nh AD. G
i H
là hình chi
ế
u vuông góc c
a
đỉ
nh A xu
ng
đư
ng th
ng DN. Xác
đị
nh to
độ
các
đỉ
nh c
a hình
vuông ABCD bi
ế
t kho
ng cách t
đ
i
m H
đế
n c
nh CD b
ng
12 2
13
đỉ
nh A có hoành
độ
m
t s
nguyên l
n h
ơ
n
2
.
u 8 (1,0 đim).
Gi
i h
ph
ươ
ng trình
( )
2
3
2 2
1. 1 1
,
1 2 5 3 3 7
x x y x y y
x y
x y x y x y x y
= +
+ + + + = + + +
»
u 9 (1,0 đim).
Cho ba s
th
c không âm
, ,
x y z
. Tìm g tr
l
n nh
t c
a bi
u th
c
( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2 2 2
4 4 5
2 2 2 2
4
P
x y x z y z y z y x z x
x y z
=
+ + + + + +
+ + +
-------------------------------H
T-------------------------------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H
và tên thí sinh:.....................................................................; S
báo danh:.............................
Đề thi thử thpt quốc gia môn toán sở giáo dục và đào tạo Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử thpt quốc gia môn toán sở giáo dục và đào tạo Hưng Yên - Người đăng: luongthuylinh18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi thử thpt quốc gia môn toán sở giáo dục và đào tạo Hưng Yên 9 10 587