Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử THPTQG 2016 môn toán

Được đăng lên bởi Đạo Tặc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI
TỔ TOÁN

ĐỀ THI THỬ LẦN I - KỲ THI THPT QUÔC GIA
NĂM HỌC 2015 – 2016 - MÔN TOÁN
Thời gian 180 phút

x −1
.
x−2

Câu 1. a) (1 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số y =

m

b) (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) tại điểm có hoành độ x = 3 .

co

Câu 2. (1điểm) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 2 − 2 x + 3 trên đoạn [ 0; 4] .
Câu 3. a) (0,5 điểm) Giải phương trình: sin 2 x − 2 sin x = 0 .

2x

2

− x −4

= 4x .

N.

b) (0,5 điểm) Giải phương trình:

Câu 4, a) (0,5 điểm) Trong dịp ra quân chăm sóc di tích Đình Đĩnh Lự (Tân Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh ) đội
thanh niên tình nguyện của Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi gồm 14 đoàn viên trong đó có 6 đoàn

HV

viên nam 8 đoàn viên nữ trong đó có 2 đoàn viên nam là Ủy viên Ban chấp hành. Cần chọn ngẩu nhiên
một nhóm 3 đoàn viên làm nhiệm vụ thắp hương.Tính xác suất sao cho trong 3 đoàn viên được chọn có
nam, nữ và Ủy viên ban chấp hành.

b) (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức: A = log 2 5 − log 1 12 − log 2 15 .
2

AT

Câu 5. a) (0,5 điểm) Tìm số hạng chứa x 6 của đa thức P( x ) = 25 x 6 + x3 (1 + x ) .
b) (0,5 điểm) Chứng minh: tan x + cot x −

4

2
π
= 0 vớ i x ≠ k , k ∈ Z .
sin 2 x
2

Câu 6. (1 điểm) Giải phương trình: x + 9 + log 2

ww
w.
M

2

16 x 2 + 96 x + 208
= 2 3x + 4 − 6 x + 3 5 x + 9 .
12 x + 16 + 45 x + 81

Câu 7. (1 điểm) Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , SA = a, AB = a , AC = 2a , SA
vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) . Gọi G là trọng tâm tam giác SAC .Tính theo a thể tích khối chóp
S. ABCD và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng ( BGC ) .

Câu 8. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm I
 9 −8 
,điểm M ( 2; −1) là trung điểm của BC, hình chiếu vuông góc của B lên AI là D  ;  .Biết rằng AC có
5 5 
phương trình x + y − 5 = 0 , tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

Câu 9. (1 điểm) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn x 2 + y 2 + z 2 = 3 .Tim giá trị lớn nhất của biểu
thức P = ( x + y + z )

2

x3 + y 3 + z 3
3
−
+
.
9 xyz
xy + yz + zx
Hết

Họ và tên: .........................................................................................Số báo danh: ...............................
Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI – HÀ TĨNH
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN I - KỲ THI THPT QUÔC GIA
NĂM HỌC 2015 – 2016 - MÔN TOÁN
Câu

Điểm

Nội dung
•TXĐ: D = R \ {2}

m

0,25đ

• Sự biến thiên
lim y = 1 suy ra đư...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT NGUYN VĂN TRI
T TOÁN
ĐỀ THI TH LN I - K THI THPT QUÔC GIA
NĂM HC 2015 – 2016 - MÔN TOÁN
Thi gian 180 phút
Câu 1. a) (1 đim) Khảo t sbiến thiên và vẽ đồ thị )(C ca m s
2
1
=
x
x
y
.
b) (1 đim) Viết phương trình tiếp tuyến ca )(C ti đim có hoành độ
3
=
x .
Câu 2.
(1
đ
i
m) Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
32
2
+= xxy
trên
đ
o
n
[
]
0;4
.
Câu 3.
a) (0,5
đ
i
m) Gi
i ph
ươ
ng trình: 0sin22sin
=
xx
.
b) (0,5
đ
i
m) Gi
i ph
ươ
ng trình:
xxx
4
2
4
2
=
.
Câu 4,
a) (0,5
đ
i
m) Trong d
p ra quân ch
ă
m sóc di tích
Đ
ình
Đĩ
nh L
(Tân L
c – L
c Hà – Hà T
ĩ
nh )
độ
i
thanh niên tình nguy
n c
a
Đ
oàn tr
ườ
ng THPT Nguy
n V
ă
n Tr
i g
m 14
đ
oàn viên trong
đ
ó có 6
đ
oàn
viên nam 8
đ
oàn viên n
trong
đ
ó có 2
đ
oàn viên nam
y viên Ban ch
p hành. C
n ch
n ng
u nhiên
m
t nhóm 3
đ
oàn viên làm nhi
m v
th
p h
ươ
ng.Tính xác su
t sao cho trong 3
đ
oàn viên
đượ
c ch
n
nam, n
y viên ban ch
p hành.
b) (0,5
đ
i
m) Tính giá tr
bi
u th
c:
15log12log5log
2
2
12
=A .
Câu 5.
a) (0,5
đ
i
m) Tìm s
h
ng ch
a
6
x c
a
đ
a th
c
( )
( )
4
6 3
25 1
x
= + +
.
b) (0,5
đ
i
m) Ch
ng minh:
0
2
sin
2
cottan =+
x
xx v
i .,
2
Zkkx
π
Câu 6.
(1
đ
i
m) Gi
i ph
ươ
ng trình:
2
2
2
16 96 208
9 log 2 3 4 6 3 5 9
12 16 45 81
x x
x x x x
x x
+ +
+ + = + + +
+ + +
.
Câu 7.
(1
đ
i
m) Cho hình chóp ABCDS.
đ
áy ABCD hình ch
nh
t , aABaSA
=
=
, , aAC 2
=
, SA
vuông góc v
i m
t ph
ng
(
)
ABCD
. G
i G tr
ng tâm tam giác SAC .Tính theo
a
th
ch kh
i chóp
ABCDS. và kho
ng cách t
đ
i
m
A
đế
n m
t ph
ng )(
BGC
.
Câu 8.
(1
đ
i
m) Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy
cho tam giác nh
n
ABC
n
i ti
ế
p
đườ
ng tròn tâm I
,
đ
i
m
(
)
2; 1
M
trung
đ
i
m c
a
BC
, nh chi
ế
u vuông góc c
a
B
lên
AI
9 8
;
5 5
D
.Bi
ế
t r
ng AC
ph
ươ
ng trình
5 0
x y
+ =
, tìm t
a
độ
các
đỉ
nh c
a tam giác ABC.
Câu 9.
(1
đ
i
m) Cho c s
th
c d
ươ
ng
z
y
x
,
,
th
a mãn 3
222
=++ zyx
.Tim giá tr
l
n nh
t c
a bi
u
th
c
( )
3 3 3
2
3
9
x y z
P x y z
xyz xy yz zx
+ +
= + + +
+ +
.
Hết
H và tên
: .........................................................................................
S báo danh
: ...............................
Cán b
coi thi không ph
i gi
i thích gì thêm
www.MATHVN.com
Đề thi thử THPTQG 2016 môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử THPTQG 2016 môn toán - Người đăng: Đạo Tặc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi thử THPTQG 2016 môn toán 9 10 315