Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử TN 20132014

Được đăng lên bởi Ngân Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1(3điểm)
Cho hàm số y =

2x 1
(C)
x 1

1/.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2/.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục hoành.
3/. Tìm các điểm thuộc (C) cách đều hai trục tọa độ .
Câu 2(2điểm)
1.Giải bất phương trình : log 2 ( x  3)  log 2 ( x  2)  1
2.Tìm GTLN, GTNN của hàm số y = x4 – 8x2 + 9 trên đoạn [1;3]
3

x dx

0

x2  1

3. Tính : a) I = 


4

b) I =  x sin 2 x dx
0

Câu 3(1điểm)
Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, góc tạo bởi cạnh bên và mặt
đáy bằng 300.Hình chiếu của A lên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm H của cạnh B’C’.
Tính thể tích khối lăng trụ trên.
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
Thí sinh học theo loại hình lớp nào thì chỉ được là phần riêng của loại hình lớp đó (phần A hoặc
phần B )
A. Đối với lớp thường
Câu 4a(2 điểm)
Trong kgOxyz cho 2 điểm A(1;2;1) , B(3;–1; 5)
1/.Tìm tọa độ điểm C sao cho tứ giác OABC là hình bình hành.
2/.Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB.Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với
AB tại A.
Câu 5a(2 điểm)
1/. Giải phương trình : (4  15) x  (4  15) x  62
x2  x  1
2/. Tìm một nguyên hàm F(x) của f(x) =
biết F(1) = 2
x
B.Đối với lớp định hướng
Câu 4b(2 điểm)
Trong kgOxyz cho 3 điểm A(0;1;2) , B(2; – 2; 1), C(–2;0;1)
1/.Viết phương trình mặt phẳng (P) qua ba điểm A, B, C .
2/.Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Q): 2x + 2y +z – 3 = 0 sao cho MA = MB = MC.
Câu5b(2điểm)
1/. Giải phương trình : 23x – 6.2x –
ln 5

2/. Tính : I =

e

ln 3

x

dx
.
 2e  x  3

1
2

3( x 1)



12
= 1.
2x

ĐỀ 2
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (3điểm)
Cho hàm số y = f(x) =

x 1
(C)
x 1

1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục Ox và đường thẳng x = 3.
3.Tìm các điểm thuộc (C) có tọa độ là các số nguyên.
Câu II (3điểm)
1.Giải phương trình : 2.16x – 17.4x +8 = 0


cos x
 x)sin x dx
2.Tính: I =  (e
0

3. Tìm GTLN và GTNN của hàm số : y = -2x4 + 4x2 + 3 trên đoạn [

1
; 2]
2

Câu III (1điểm)
Cho hình trụ có bán kính đáy bằng a, thiết diện qua trục hình trụ là hình vuông. Tính diện tích
xung quanh hình trụ và thể tích khối trụ tương ứng.
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
Thí sinh học theo loại hình lớp nào thì chỉ được là phần riêng của loại hình lớp đó (phần 1
hoặc phần 2 )
1. Đối với lớp cơ bản
Câu IVa (2 điểm)
Trong kgOxyz cho điểm A(1;2;-3) và mặt phẳng (P): 2x + 2y – z + 9 = 0
1.Viết phương trình mặt phẳng...
ĐỀ 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1(3điểm)
Cho hàm số y =
2 1
1
x
x
(C)
1/.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2/.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục hoành.
3/. Tìm các điểm thuộc (C) cách đều hai trục tọa độ .
Câu 2(2điểm)
1.Giải bất phương trình :
2 2
log ( 3) log ( 2) 1x x
2.Tìm GTLN, GTNN của hàm số y = x
4
– 8x
2
+ 9 trên đoạn [1;3]
3. Tính : a) I =
3
2
0
1
xdx
x
b) I =
4
0
sin 2x xdx
Câu 3(1điểm)
Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, góc tạo bởi cạnh bên và mặt
đáy bằng 30
0
.Hình chiếu của A lên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm H của cạnh B’C’.
Tính thể tích khối lăng trụ trên.
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
Thí sinh học theo loại hình lớp nào thì chỉ được là phần riêng của loại hình lớp đó (phần A hoặc
phần B )
A. Đối với lớp thường
Câu 4a(2 điểm)
Trong kgOxyz cho 2 điểm A(1;2;1) , B(3;–1; 5)
1/.Tìm tọa độ điểm C sao cho tứ giác OABC là hình bình hành.
2/.Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB.Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với
AB tại A.
Câu 5a(2 điểm)
1/. Giải phương trình :
(4 15) (4 15) 62
x x
2/. Tìm một nguyên hàm F(x) của f(x) =
2
1x x
x
biết F(1) = 2
B.Đối với lớp định hướng
Câu 4b(2 điểm)
Trong kgOxyz cho 3 điểm A(0;1;2) , B(2; – 2; 1), C(–2;0;1)
1/.Viết phương trình mặt phẳng (P) qua ba điểm A, B, C .
2/.Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Q): 2x + 2y +z – 3 = 0 sao cho MA = MB = MC.
Câu5b(2điểm)
1/. Giải phương trình : 2
3x
– 6.2
x
3( 1)
1 12
2 2
x x
= 1.
2/. Tính : I =
ln5
ln3
2 3
x x
dx
e e
.
Đề thi thử TN 20132014 - Trang 2
Đề thi thử TN 20132014 - Người đăng: Ngân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử TN 20132014 9 10 719