Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử toán A3

Được đăng lên bởi trungmhmh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1271 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI THỬ GIỮA KỲ
Tên học phần: TOÁN CAO CẤP A3
Thời gian làm bài: 75 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
152

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Cho hàm số z  f (x , y )  sin(x  y ) . Chọn đáp án đúng :
(6)
A. z x 3y 3   sin(x  y )

(6)
B. z x 3y 3  cos(x  y )

C. Các đáp án trên đều sai

(6)
D. z x 3y 3  sin(x  y )

Câu 2: Cho hàm số z  f (x , y )  x 20  y 20  x 10y 11 . Chọn đáp án đúng
(22)
(22)
A. z x 3y19  z y 3x 19  1 ,

(22)
(22)
(22)
(22)
B. z x 11y11  z y11x 11  3 . C. z x 7y15  z y 6x 16  0

Câu 3: Tính tích phân kép : I 

 (sin x  2 cos y )dxdy trong

(22)
(22)
D. z x 13y 9  z y 6x 16  2

đó D là hình chữ nhật

D

0  x   / 2; 0  y   .
A. I  

B. I  

C. I  2

D. I  2

C. 0

D.

xy
x  y4
3

Câu 4: Tìm giới hạn
A. 1

lim

(x ,y )(0,0 )

4

B. Không tồn tại
x

Câu 5: Cho hàm số z  e y . Tính
A. et 2
Câu 6: Tìm giới hạn
A. không tồn tại
Câu 7: Tìm giới hạn
A.

1
2

B. t 2

C. f (1, 0)  1

D. et 2

e xy  e 2xy
(x ,y )(0,0 )
2xy
lim

1
2

D.

1
2

C. 1

B. 0

D.

1
2

C.

(1  x 2 )(y 2  1)
(x ,y )(0,0)
x 2  y2  2
lim

B. 0

Câu 8: Cho hàm số f (x , y ) 
A. f (1, 0)  0

 2z
(t, t ) với t  0
x 2
C. 1

1
2

sin(xy )
. Tìm giá trị f (1, 0) để hàm số liên tục tại (1, 0)
y
B. Mọi giá trị f (1, 0)   đều thỏa
D. f (1, 0)  1

Câu 9: Số điểm dừng của hàm số z  x 3  y 3  3xy là
A. 2
B. 1
C. 4
Câu 10: Cho hàm số f (x , y ) 

xy
1 x y
2

D. 0

không liên tục tại điểm nào dưới đây
2

Trang 1/5 - Mã đề thi 152

A. (0;0)

Câu 11: Cho hàm số z  f (x , y )  e
A. z

2 x  3y

5 e

(n )
xn

1
2

n

B. z

(n )
xn

 1

1
2

C.  ;  

B. (0;-1)
2 x 3 y

2e
n

D. 

 3

;

1 

2

.Chọn đáp án đúng

2 x  3y

(
C. z xn )  3n e 2x 3y
n

(
D. z xn )  e 2x 3y .
n

 x2  y2  1 1

, (x , y )  (0, 0)
Câu 12: Tìm a để hàm số f (x , y )  
liên tục trên  2 .
x 2  y2
a
, (x , y )  (0, 0)

1
A.
B. 0
C. 1
D. 2
2
Câu 13: Hàm số z (x, y )  ln x 2  y 4 liên tục trên

 



\ (t, t ) | t  

A.  2 \ 0, 0

B.  2 \ (t, t 2 ) | t  

C.  2

D.  2

Câu 14: Xác định cận của tích phân: I 



4

f (x , y )dxdy trong đó D là miền giới hạn bởi các

D

đường: y  3x , y  x 2 .
3x

9

A. I 


0
3

C. I 

9

dx  f (x , y )dy
x2

y

 dy  f (x , y )dx
0

D. I 

f (x , y )dy

3x

y 3

3

x2

 dx 
0

B. I 

y

 dy 
0

f (x , y...
Trang 1/5 - Mã đề thi 152
ĐỀ THI TH GIỮA KỲ
Tên hc phần: TOÁN CAO CẤP A3
Thời gian làm i: 75 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi
152
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
H, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Cho hàm s
( , ) sin( )
z f x y x y
. Chọn đáp án đúng :
A.
3 3
(6)
sin( )
x y
z x y
B.
3 3
(6)
cos( )
x y
z x y
C. Các đáp án trên đều sai D.
3 3
(6)
sin( )
x y
z x y
Câu 2: Cho hàm s
20 20 10 11
( , )
z f x y x y x y
. Chọn đáp án đúng
A.
3 19 3 19
(22) (22)
1
x y y x
z z
, B.
11 11 11 11
(22) (22)
3
x y y x
z z
. C.
7 15 6 16
(22) (22)
0
x y y x
z z
D.
13 9 6 16
(22) (22)
2
x y y x
z z
Câu 3: Tính tích phân kép :
(sin 2cos )
D
I x y dxdy

trong đó D hình ch nhật
0 /2; 0
x y
 
.
A.
I
B.
I
C.
2
I
D.
2
I
Câu 4: Tìm giới hn
3
4 4
0 0( , ) ( , )
lim
x y
x y
x y
A. 1 B. Không tồn tại C. 0 D.
1
2
Câu 5: Cho hàm s
x
y
z e
. Tính
2
2
( , )
z
t t
x
với
0
t
A.
2
et
B.
2
t
C. 1 D.
2
et
Câu 6: Tìm giới hn
2
0 0
2
( , ) ( , )
lim
xy xy
x y
e e
xy
A. không tồn tại B. 0 C.
1
2
D.
1
2
Câu 7: Tìm giới hn
2 2
2 2
0 0
1 1
2
( , ) ( , )
( )( )
lim
x y
x y
x y
A.
1
2
B. 0 C. 1 D.
1
2
Câu 8: Cho hàm s
sin( )
( , )
xy
f x y
y
. Tìm giá tr
1 0
( , )
f
để hàm số liên tục tại
1 0
( , )
A.
1 0 0
( , )
f
B. Mi giá trị 1 0
( , )
f
đều thỏa
C.
1 0
( , )
f
1 D.
1 0 1
( , )
f
Câu 9: Sđiểm dừng của hàm s
3 3
3
z x y xy
A. 2 B. 1 C. 4 D. 0
Câu 10: Cho hàm s
2 2
1
( , )
xy
f x y
x y
không liên tục tại điểm nào dưới đây
Đề thi thử toán A3 - Trang 2
Đề thi thử toán A3 - Người đăng: trungmhmh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử toán A3 9 10 864