Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử toán khối D GSTT Group 2014

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 38 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014
Môn: TOÁN; khối D
(Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề)

GSTT GROUP
ĐỀ CHÍNH THỨC

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y 

2x  2
có đồ thị (C)
x 1

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
2. Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng (d):
–
cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt
A, B sao cho A, B cùng với điểm P(1;2) tạo thành một tam giác đều.

Câu II (2,0 điể

2. iải hệ hư

1. iải hư

gt

3π  
π

2 cos  x   sin  2x    1
4  
4

h
 2 cos x
sin x

gt


2x  y
3x  1

2

x 1
 4x  2y  2
h 
1
1
5



 2x  y  1 x  1 4
ln3

Câu III (1,0 điểm) Tính I 



ln 2

Câu IV (1,0 điểm) h h h
óc gi a đườ g thẳ g

2e
gt

2x

3
dx
 5e x  3
có

m t hẳ g

h h chó tam giác đề có cạ h đá
3
α ới cosα 
h thể t ch h h g t đ ch
3

a

c i góc gi a m t hẳ g
Câu V (1 0 điể
(
thức

Cho x, y, z là ba số thực dư
)
(
)
(
)

g thỏa mãn x + y + z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình Chuẩn
Câu VI a (2,0 điểm)
1. Trong m t phẳng tọa độ Oxy, ch đường tròn (C):
điểm A(3; 9). Từ
A vẽ các tiếp tuyế
,
đến (C), với B, C là các tiế điểm. Viết hư g t h đường tròn nội tiếp
tam giác ABC.
x  3 y  2 z 1
2. Trong không gian tọa độ Oxyz, ch đường thẳng (d):
và m t phẳng (P):


4
1
2
) song song với đường thẳng
2x  3y  z  4  0 Viết hư g t h m t phẳ g Q q a điểm (
d
đồng thời hợp với m t phẳng (P) một góc
n

 4

Câu VIIa (1,0 điểm) Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức Niu – t  3  x 3  , biết tổng các
x

hệ số trong khai triển bằ g 187 t g đó
ố nguyên không âm và x > 0).
2 Theo chương trình Nâng cao
Câu VIb (2 điểm)
1.
g m t hẳ g tọa độ Ox , ch đườ g t ò
):
điểm (
)
Viết hư g t h đườ g thẳ g d q a P cắt O tại điểm ,
a ch
t g điểm của P.
x2 y2 z3
2.
g khô g gia tọa độ Ox z, ch
đườ g thẳ g d :


; d ' :
2
1
2
x4 y2 z3
điểm 1;1;
ọi ,
hai điểm ầ ượt ằm t ê d , d đồ g thời


1
3
1
ô g góc ới m t hẳ g P : 5x  4y  z  2  0. Viết hư g t h đườ g hâ giác góc
Câu VIIb. (1 điểm) Chứng minh rằ g
hư g t h
a
có
ghiệm thuần ảo
3
2
2z  (5i  3)z  ( 8i  4)z  4i  4  0.
-------H T------

...
A. PHN CHUNG CHO TT C m)
Câu I m) Cho hàm s
22
1
x
y
x
 th (C)
1. Kho sát và v  th (C) ca hàm s trên.
2. Tìm các giá tr ca tham s  ng thng (d):      c th (C) tm phân bit
A, B sao cho A, B cùng vm P(1;2) to thành mu.
Câu II (2, 1. 
3ππ
2cos x sin 2x 1
44
2cosx
sinx
2. 
2x y 3x 1
2
4x 2y 2 x 1
1 1 5
2x y 1 x 1 4



Câu III m) Tính
ln3
2x x
ln2
3
I dx
2e 5e 3

Câu Im) 
i
3
cosα
3


Câu V  Cho x, y, z ba s th tha mãn x + y + z = 3. Tìm giá tr nh nht ca biu
thc  
  
  
  
 
II. PHm) Thí sinh ch c làm mt trong hai phn (phn 1 hoc phn 2)
1. n
m)
1. Trong mt phng t Oxy, ng tròn (C):
 
      m A(3; 9). T
A v các tip tuyn (C), vi B, C các tim. Ving tròn ni tip
tam giác ABC.
2. Trong không gian t  Oxyz,  ng thng (d):
x 3 y 2 z 1
4 1 2



mt phng (P):
2x 3y z 4 0
Vit phm   song song vng thng
ng thi hp vi mt phng (P) mt góc
m) Tìm s hng cha
trong khai trin nh thc Niu 
n
3
3
4
x
x



, bit tng các
h s trong khai trin b nguyên không âm và x > 0).

m)
1. , c):
 
       
  .
2.           
x 4 y 2 z 3
1 3 1




5x 4y z 2 0.

Câu VIIb.  m) Chng minh r     m thun o
32
2z (5i 3)z ( 8i 4)z 4i 4 0.
-------------
GSTT GROUP
 CHÍNH THC
 THI TH I HC LN III 4
Môn: TOÁN; khi D
(Thi gian làm bài: 180 phút, không k thời gian phát đề)
Đề thi thử toán khối D GSTT Group 2014 - Người đăng: Nguyễn Duy Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử toán khối D GSTT Group 2014 9 10 567