Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán

Được đăng lên bởi Kiếm Tiền
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
WEEK 08

KIỂM TRA HẰNG TUẦN – ĐỀ SỐ 5
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 120 phút
Tải về: 

February 2014

I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số: y = x2(4 - x2)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số đã cho.
2) Tìm điều kiện của tham số b để phương trình sau đây có 4 nghiệm phân biệt:

x4 - 4x2 + logb = 0
3) Tìm toạ độ của điểm A thuộc (C ) biết tiếp tuyến tại A song song với d : y = 16x + 2011
Câu II (3,0 điểm):
1) Giải phương trình: log2(x - 3) + log2(x - 1) = 3
p

I = òp2

2) Tính tích phân:

3

sin x
dx
1 + 2cosx

3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = ex + 4e- x + 3x trên đoạn [1;2]
Câu III (1,0 điểm):
Cho tứ diện SABC có ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau, SB =SC = 2cm, SA =
4cm. Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện, từ đó tính diện tích của
mặt cầu đó.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần dưới đây
1. Theo chương trình chuẩn
Câu IVa (2,0 điểm): Trong không gian Oxyz , cho điểm A(- 3;2;- 3) và hai đường thẳng
d1 :

x - 1 y +2 z - 3
x- 3 y- 1 z- 5
=
=
=
=
và d2 :
1
1
- 1
1
2
3

1) Chứng minh rằng

d1

và

d2

cắt nhau.

2) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và d2 . Tính khoảng cách từ A đến mp(P).
Câu Va (1,0 điểm): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau đây:
y = x2 + x - 1 và y = x4 + x - 1

2. Theo chương trình nâng cao
Câu IVb (2,0 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng
d1 :

x - 1 y +2 z - 3
x
y- 1 z- 6
=
=
=
và d2 : =
1
1
- 1
1
2
3

1) Chứng minh rằng

d1

và

d2

chéo nhau.

2) Viết phương trình mp(P) chứa d1 và song song với d2 . Tính khoảng cách giữa d1 và d2
Câu Vb (1,0 điểm): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau đây:
y = 2x , x + y = 4 và trục hoành
......... Hết ..........

WEEK 08

BÀI GIẢI CHI TIẾT.

KIỂM TRA HẰNG TUẦN – ĐỀ SỐ 5

February 2014

Tải về: 
Câu I:
 y = x2(4 - x2) = - x4 + 4x2
 Tập xác định: D = ¡
 Đạo hàm: y¢= - 4x3 + 8x
 Cho

é4x = 0
3
2
¢
y = 0 Û - 4x + 8x = 0 Û 4x(- x + 2) = 0 Û ê
ê- x2 + 2 = 0 Û
ê
ë
;
lim y = - ¥
 Giới hạn: lim y = - ¥
x®- ¥

éx = 0
ê
êx2 = 2 Û
ê
ë

éx = 0
ê
ê
x=± 2
ê
ë

x®+¥

 Bảng biến thiên
x –
y¢

y

+

0

2
0
4

–

–

0

+

2
+

0
4

–

0

 Hàm số ĐB trên các khoảng (- ¥ ;-

–

2),(0; 2) , NB trên các khoảng (-

2;0),( 2; +¥ )

Hàm số đạt cực đại yCĐ = 4 tại xCÑ = ± 2 ,
đạt cực tiểu yCT = 0 tại xCT = 0 .
 Giao điểm với...
WEEK 08
February 2014
KIỂM TRA HẰNG TUẦN – ĐỀ SỐ 5
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 120 phút
Tải về: www.facebook.com/HoiLTDH
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm): Cho hàm số:
2 2
(4 )y x x= -
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
( )C
của hàm số đã cho.
2) Tìm điều kiện của tham số b để phương trình sau đây có 4 nghiệm phân biệt:
4 2
4 log 0x x b- + =
3) Tìm toạ độ của điểm A thuộc
( )C
biết tiếp tuyến tại A song song với
: 16 2011d y x= +
Câu II (3,0 điểm):
1) Giải phương trình:
2 2
log ( 3) log ( 1) 3x x- + - =
2) Tính tích phân:
2
3
sin
1 2cos
x
I dx
x
p
p
=
+
ò
3) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
4 3
x x
y e e x
-
= + +
trên đoạn [1;2]
Câu III (1,0 điểm):
Cho tứ diện SABCba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau, SB =SC = 2cm, SA =
4cm. Xác định tâm tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện, từ đó tính diện tích của
mặt cầu đó.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần dưới đây
1. Theo chương trình chuẩn
Câu IVa (2,0 điểm): Trong không gian Oxyz , cho điểm
( 3;2; 3)A - -
và hai đường thẳng
1) Chứng minh rằng
1
d
2
d
cắt nhau.
2) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa
1
d
2
d
. Tính khoảng cách từ A đến mp(P).
Câu Va (1,0 điểm): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau đây:
2
1y x x= + -
4
1y x x= + -
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IVb (2,0 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng
2
1 6
:
1 2 3
x y z
d
- -
= =
1) Chứng minh rằng
1
d
2
d
chéo nhau.
2) Viết phương trình mp(P) chứa
1
d
và song song với
2
d
. Tính khoảng cách giữa
1
d
2
d
Câu Vb (1,0 điểm): Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau đây:
2y x=
,
4x y+ =
và trục hoành
......... Hết ..........
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Trang 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - Người đăng: Kiếm Tiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 9 10 87