Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán

Được đăng lên bởi hoasua2130
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
(Thời gian làm bài : 180 phút)
I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
x2
Cho hàm số y 
2x  1
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Tìm những điểm trên đồ thị (C) cách đều hai điểm A(2 , 0) và B(0 , 2)
Câu 2 (2,0 điểm)

 


 0
1.Giải phương trình : 5 cos 3 x    3 cos 5 x 
6
10 


2.Giải bất phương trình :

2 x 2  3x  2
0
2x2  5x

Câu III (1,0 điểm)
Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường : x  y ; x  0 ; y   x  2 .
Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình (H) quay quanh trục Oy
Câu IV (1,0 điểm)
Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A1B1C1 cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a 2 .
Tính thể tích khối lăng trụ và góc giữa AC 1 và đường cao AH của mp(ABC)
Câu V (1,0 điểm)
Cho : a 2  b 2  c 2  65 . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số :
 

y  a  b 2 . sin x  c. sin 2 x
 x  (0 , ) 
2 

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho đường tròn (C) : x 2  y 2  4 x  2 y  1  0
và đường thẳng d : x  y  1  0 . Tìm những điểm M thuộc đường thẳng d sao cho từ điểm M kẻ được
đến (C) hai tiếp tuyến hợp với nhau góc 900
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho mặt cầu (S) :  x  1 2  y 2   z  2  2  9 .
x
y 1
z


Lập phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng a :
và cắt mặt cầu (S) theo
1
2
 2
đường tròn có bán kính bằng 2 .
CâuVII.a (1,0 điểm)
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau mà mỗi số đều lớn hơn 2010.

x  t

2.Trong Không gian với hệ tọa độ Oxyz.Cho đường thẳng  :  y  2t
 z 1


và điểm A(1, 0 ,  1)

Tìm tọa độ các điểm E và F thuộc đường thẳng  để tam giác AEF là tam giác đều.
Câu VII.b (1,0 điểm)
Tìm số phức z thỏa mãn :

 2 z  i  z  z  2i

 2
2
 z  ( z )  4

------------------------------------------het----------------------------------------------------

f/(
f(t)

...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
(Thời gian làm bài : 180 phút)
I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Cho hàm số
12
2
x
x
y
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Tìm những điểm trên đồ thị (C) cách đều hai điểm A(2 , 0) và B(0 , 2)
Câu 2 (2,0 điểm)
1.Giải phương trình :
0
10
5cos3
6
3cos5
xx
2.Giải bất phương trình :
0
52
232
2
2
xx
xx
Câu III (1,0 điểm)
Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường :
.2;0; xyxyx
Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình (H) quay quanh trục Oy
Câu IV (1,0 điểm)
Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A
1
B
1
C
1
cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng
2a
.
Tính thể tích khối lăng trụ và góc giữa AC
1
và đường cao AH của mp(ABC)
Câu V (1,0 điểm)
Cho :
65
222
cba
. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số :
)
2
,0(2sin.sin.2
xxcxbay
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho đường tròn (C) :
0124
22
yxyx
và đường thẳng d :
. Tìm những điểm M thuộc đường thẳng d sao cho từ điểm M kẻ được
đến (C) hai tiếp tuyến hợp với nhau góc 90
0
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho mặt cầu (S) :
921
2
2
2
zyx
.
Lập phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng a :
22
1
1
zyx
và cắt mặt cầu (S) theo
đường tròn có bán kính bằng 2 .
CâuVII.a (1,0 điểm)
Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau mà mỗi số đều lớn hơn 2010.
2.Trong Không gian với hệ tọa độ Oxyz.Cho đường thẳng
1
2:
z
ty
tx
và điểm
)1,0,1( A
Tìm tọa độ các điểm E và F thuộc đường thẳng
để tam giác AEF là tam giác đều.
Câu VII.b (1,0 điểm)
Tìm số phức z thỏa mãn :
4)(
22
22
zz
izziz
------------------------------------------het----------------------------------------------------
f(t)
f
/
(
Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán - Trang 2
Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán - Người đăng: hoasua2130
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi thử tuyển sinh đại học môn toán 9 10 750