Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử vào lớp 10 Hà Nội

Được đăng lên bởi nhung1632001
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Toán

ĐỀ THI THỬ

Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1 (2,5 điểm)
a) Cho biểu thức A=

x 1
. Tính giá trị biểu thức khi x = 16
x 1


b) Rút gọn biểu thức B = 

1

x x

c) Tìm giá trị của x để




 :
x 1
1



x 1



x 1

2

với x > 0, x  1

B
4
=
A
3

d) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B - 9 x
Bài 2 (2 điểm) Hai khối 8 và 9 của một trường THCS có 420 học sinh có học lực trên
trung bình đạt tỉ lệ 84%. Khối 8 đạt tỉ lệ 80% là học sinh trên trung bình, khối 9 đạt
90%. Tính số học sinh của mỗi khối.
Bài 3 (1,5 điểm) Cho (P): y = x2 và (d) y = mx + 1
a) Tìm điểm cố định của (d).
b) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B nằm khác phía
trục tung.
c) Tìm m để diện tích tam giác OAB = 2.
Bài 4 (3,5 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) (AB < CD). Gọi P là
điểm chính giữa của cung nhỏ AB; DP cắt AB tại E và cắt CB tại K; CP cắt AB tại F và
cắt DA tại I.
a. Chứng minh: Tứ giác CKID nội tiếp được và IK // AB.
b. Chứng minh: AP2 = PE . PD = PF . PC
c. Chứng minh: AP là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AED.
d. Gọi R1, R2 là các bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác AED và BED.
Chứng minh: R1  R2  4 R 2  PA 2
Bài 5 (0,5 điểm): Cho  2  a, b, c  3 và a 2  b 2  c 2  22 . Tìm GTNN của P  a  b  c

...
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
NỘI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1 (2,5 điểm)
a) Cho biểu thức A=
1
1
x
x
. Tính g trị biểu thức khi x = 16
b) Rút gọn biểu thức B =
2
1
1
:
1
11
x
x
xxx
với x > 0, x
1
c) Tìm giá trị của x để
B
A
=
4
3
d) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B - 9
x
Bài 2 (2 điểm) Hai khối 8 9 của một trường THCS 420 học sinh học lực trên
trung bình đạt tỉ lệ 84%. Khối 8 đạt tỉ lệ 80% học sinh trên trung bình, khối 9 đạt
90%. Tính số học sinh của mỗi khối.
Bài 3 (1,5 điểm) Cho (P): y = x
2
(d) y = mx + 1
a) Tìm điểm cố định của (d).
b) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A B nằm khác phía
trục tung.
c) Tìm m đ diện tích tam giác OAB = 2.
Bài 4 (3,5 điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R) (AB < CD). Gọi P
điểm chính giữa của cung nhỏ AB; DP cắt AB tại E cắt CB tại K; CP cắt AB tại F
cắt DA tại I.
a. Chứng minh: Tứ giác CKID nội tiếp được IK // AB.
b. Chứng minh: AP
2
= PE . PD = PF . PC
c. Chứng minh: AP tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AED.
d. Gọi R
1
, R
2
các bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác AED BED.
Chứng minh:
Bài 5 (0,5 điểm): Cho
223,,2
222
cbacba
. Tìm GTNN của
cbaP
ĐỀ THI THỬ
Đề thi thử vào lớp 10 Hà Nội - Người đăng: nhung1632001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thử vào lớp 10 Hà Nội 9 10 704